หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 11/08/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาโครงการเจ้าหน้าที่การเงินและการตรวจสอบ 01/04/2547
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
01/04/2547
ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31/03/2547
คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/03/2547
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/03/2547
ใบสมัครเข้ารับการอบรม 31/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 30/03/2547
ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2545 (รหัสจังหวัด) 29/03/2547
แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) 29/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 29/03/2547
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 1,2,และ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 24601 - 24620 จาก 24886 next last