หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/07/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย 15/03/2547
ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 15/03/2547
จัดลำดับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ยังไม่มีระบบประปาท้องถิ่น 15/03/2547
จัดอบรมแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ 15/03/2547
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 เจ้าพนักงานปกครอง 4 นิติกร 3 นิติกร 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เพิ่มเติม) 15/03/2547
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2547 15/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15/03/2547
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 15/03/2547
โครงการสัมมนาการวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล 15/03/2547
test by admin 12/03/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/03/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12/03/2547
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการซึ่งลาออกจากราชการฯ
[เอกสารแนบ 1]
12/03/2547
แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 12/03/2547
การจัดสรรความถี่วิทยุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้งานเชื่อมโยงแทนข่ายสายสำหรับการกระจายเสียงตามสาย 09/03/2547
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมเยาวชน ศูนย์เยาวชนต้นแบบ 09/03/2547
พิธีมอบรางวัลตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2546 09/03/2547
ให้พนักงานครูเทศบาลและเมืองพัทยาเข้ารับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 09/03/2547
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในพื้นที่ผ่อนผันในที่สาธารณะ ปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/03/2547
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติด 08/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 24461 - 24480 จาก 24695 next last