หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/05/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน< (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคเรื้องรัง 4 โรค (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน (.pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
การใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการใหม่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2547 27/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่3 27/11/2546
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
การรับโอนข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 7 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
โคงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (แผนที่โรงแรมที่พัก) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ(ตารางการฝึกอบรม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3 26/11/2546
การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 25/11/2546
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/11/2546
ตำแหน่งเลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 25/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/11/2546
ให้จังหวัดแจ้งเทศบาล (เทศบาลที่จัดการศึกษา และมีโรงเรียน) จัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2547 25/11/2546
ให้จัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2547 25/11/2546
first previous ข้อมูลที่ 24421 - 24440 จาก 24455 next last