หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/10/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ยืนยันแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างหรือการดำเนินกิจกรรมตามแนวชายแดน 18/08/2548
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้กับเทศบาล 17/08/2548
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 16/08/2548
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 16/08/2548
การแก้ไขข้อพิดพลาดการบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบ GFMIS 16/08/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2548 16/08/2548
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
16/08/2548
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม 15/08/2548
การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS 11/08/2548
คำสั่งเลื่อนระดับ (ในระดับควบ) รอบ 1 ส.ค. 2548 11/08/2548
ประกาศเทศบาลเมืองอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 11/08/2548
ผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.2 และ Version 27.3 11/08/2548
คู่มือการขออาสาสมัครและแบบฟอร์ม 09/08/2548
แบบสำรวจการคัดเลือกพื้นที่โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรท้องถิ่น 09/08/2548
โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรท้องถิ่น (อาสาสมัครอเมริกัน) (จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ กำแพงเพชร พิจิตร และหนองบัวลำภู) 09/08/2548
โครงการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น (อาสาสมัครอเมริกัน) (จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และหนองบัวลำภู) 09/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 41 และรุ่นที่ 42 ปีงบประมาณ 2548
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 41 และรุ่นที่ 42]
08/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2548
[รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7]
08/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2548
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี รุ่นที่ 3]
08/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่ 18
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่ 18]
08/08/2548
first previous ข้อมูลที่ 23861 - 23880 จาก 25193 next last