หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/12/2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/12/2546
E - mail Address ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 17/12/2546
E - mail Address ของผู้บริหารในส่วนกลาง 17/12/2546
อบรมสัมมนากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ฉบับ (pdf) 17/12/2546
การอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย และเรื่องร้องทุกข์ รุ่นที่1 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/12/2546
การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15/12/2546
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (pdf) 15/12/2546
การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (pdf) 12/12/2546
ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/12/2546
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 (pdf) 11/12/2546
การเลื่อนระดับข้าราชการ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
11/12/2546
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง (pdf) 11/12/2546
บัญชีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 04/12/2546
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล ระดับ 1 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1- 1495) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1-1585) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1586 - 2395) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ลำดับที่ 2396 - 3051) 04/12/2546
first previous ข้อมูลที่ 23621 - 23640 จาก 23680 next last