หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/01/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 25/03/2547
ซักซ้อมแนวทางการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 24/03/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 23/03/2547
การพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23/03/2547
การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 23/03/2547
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรม 23/03/2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจำหน่ายภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง KU - GREEN 23/03/2547
หลักเกณฑ์การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 4 ทั่วไป ระดับ 5 ทั่วไป และระดับ 6ว
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/03/2547
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 23/03/2547
โครงการเปลี่ยนอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/03/2547
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/03/2547
การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน 18/03/2547
ขอเชิญประชุมรับมอบนโนบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ 18/03/2547
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/03/2547
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น) รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/03/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/03/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง จนท.ธุรการ1 จนท.พัสดุ 1 จนท.บันทึกข้อมูล 1 จนท.การเงินและบัญชี 1 ช่างโยธา 1 และช่างไฟฟ้า 1 จพง.ธุรการ 2 จพง.การเงินและบัญชี 2 นายช่างโยธา 2 จพง.พัสดุ2 และ จพง.จัดเก็บรายได้ 2 16/03/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการศึกษา 3 และบุคลากร 3 16/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 23601 - 23620 จาก 23863 next last