หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/12/2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคใต้) 13/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จังหวัดสุพรรณบุรี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง จัดเก็บรายได้ 2 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ช่างโยธา 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ธุรการ 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร 3 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 12/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี 12/05/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2547 11/05/2547
การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ... 11/05/2547
การรณรงค์ล้างตลาดสดทั่วประเทศ 11/05/2547
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
11/05/2547
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยบำนาญ.. 11/05/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน... 11/05/2547
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 11/05/2547
first previous ข้อมูลที่ 23301 - 23320 จาก 23680 next last