หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/10/2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
พิธีมอบรางวัลตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2546 09/03/2547
ให้พนักงานครูเทศบาลและเมืองพัทยาเข้ารับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 09/03/2547
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในพื้นที่ผ่อนผันในที่สาธารณะ ปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/03/2547
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติด 08/03/2547
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้ารับราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/03/2547
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้ารับราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/03/2547
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2547 08/03/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/03/2547
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัด ติดตามให้ผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีชำระภาษีให้ครบถ้วนฯ 04/03/2547
การกำหนดสถานพยาบาลของทางราชการ 03/03/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียน 03/03/2547
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 03/03/2547
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่ 03/03/2547
การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา 03/03/2547
การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 03/03/2547
ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย 03/03/2547
ซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง การติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ภาค ก) ในการสอบเปลี่ยนสายงานข้าราชการ สถ. 03/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 23241 - 23260 จาก 23459 next last