หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/11/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับโอนข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 7 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
โคงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (แผนที่โรงแรมที่พัก) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ(ตารางการฝึกอบรม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3 26/11/2546
การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 25/11/2546
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/11/2546
ตำแหน่งเลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 25/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/11/2546
ให้จังหวัดแจ้งเทศบาล (เทศบาลที่จัดการศึกษา และมีโรงเรียน) จัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2547 25/11/2546
ให้จัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2547 25/11/2546
สำรวจข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/11/2546
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 21/11/2546
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงเรียนในสังกัดมิซซังโรมันคาทอลิค
[เอกสารที่เกี่ยวข้อง]
20/11/2546
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20/11/2546
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2546 รุ่นที่ 1-19 ระหว่างวันที่ 1 - 25ธันวาคม 2546 19/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/11/2546
รายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 7/2546 ประจำเดือน ตุลาคม 2546 18/11/2546
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี 17/11/2546
first previous ข้อมูลที่ 21801 - 21820 จาก 21827 next last