หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/03/2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ฯ
[รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ]
25/04/2548
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงานกับกรมบัญชีกลาง 25/04/2548
โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/04/2548
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 22/04/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 22/04/2548
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น สายสะพาย ประจำปี 2547 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
[แบบการแจ้งยืนยัน]
22/04/2548
การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 21/04/2548
การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ 21/04/2548
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 21/04/2548
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ 21/04/2548
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ "บิดา" 21/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2548
[บัญชีรายชื่อ]
21/04/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 21/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2548
[ระเบียบการสอบ]
20/04/2548
การสำรวจข้อมูลภาชนะกลางเก็บน้ำของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง
[แบบสำรวจ]
19/04/2548
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 19/04/2548
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2548 19/04/2548
แนวปฏิบัติในการขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 19/04/2548
แบบกรอกข้อมูลรายชื่อ อปท. ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
[Download แบบกรอกข้อมูล]
17/04/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2548 12/04/2548
first previous ข้อมูลที่ 21281 - 21300 จาก 22309 next last