หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/08/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ลำดับที่ 2396 - 3051) 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 04/12/2546
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 (ลำดับที่ 1496 - 2427) 04/12/2546
รายชื่อมีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 04/12/2546
แจ้งกำหนดการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระยะเวลาการให้บริการ Internet ตามโครงการ Internet ตำบลในระยะที่ 3 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/12/2546
การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน< (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคเรื้องรัง 4 โรค (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน (.pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
การใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการใหม่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/12/2546
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2547 27/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่3 27/11/2546
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
การรับโอนข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 7 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
โคงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (แผนที่โรงแรมที่พัก) 26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ(ตารางการฝึกอบรม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2546
โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 3 26/11/2546
first previous ข้อมูลที่ 21261 - 21280 จาก 21301 next last