หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/03/2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.2548 10/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2548 (นักวิชาการการเงินและบัญชี) 10/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2548 (เจ้าพนักงานปกครอง) 10/05/2548
โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
10/05/2548
โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (ส่วนที่ 3)
[(ส่วนที่ 4)]
10/05/2548
การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 09/05/2548
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 09/05/2548
การฝึกอบรมการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบล 09/05/2548
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 09/05/2548
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 09/05/2548
การโอนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 09/05/2548
กำหนดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง สถ. ประจำปี 2548 09/05/2548
ราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 09/05/2548
การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน 04/05/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2548 04/05/2548
การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 04/05/2548
การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมราคาเชื้อเพลิง 04/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย.2548 04/05/2548
การกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/04/2548
การกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ต่อ) 29/04/2548
first previous ข้อมูลที่ 21241 - 21260 จาก 22310 next last