หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/04/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและในเขตทางหลวง (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/01/2547
แนวคำบรรยายวิชา ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ รูปแบบและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 30/12/2546
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ถึง ผวจ.เชียงใหม่,ผวจ.สงขลา,อวจ.นนทบุรี,ผวจ.ขอนแก่น) (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/12/2546
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนามาตรฐานงานก่สร้างวางท่อประปา (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/12/2546
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเกี่ยวกับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2547 (pdf) 26/12/2546
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/12/2546
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/12/2546
การมีคำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ตามคำร้องขอของตนเอง (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/12/2546
การสำรวจข้อมูลบุคคลประจำปี 2547 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/12/2546
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/12/2546
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2547 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/12/2546
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/12/2546
สำรวจข้อมูลความต้องการรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2548 (pdf) 24/12/2546
การยุติคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าเสียหาย (pdf) 23/12/2546
การยุบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (pdf) 23/12/2546
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/12/2546
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (pdf) 22/12/2546
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2547 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/12/2546
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/12/2546
E - mail Address ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 17/12/2546
first previous ข้อมูลที่ 20701 - 20720 จาก 20778 next last