หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/04/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 30/03/2547
ข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 30/03/2547
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 30/03/2547
ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2545 (รหัสจังหวัด) 29/03/2547
แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) 29/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 29/03/2547
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 1,2,และ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2547
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 26/03/2547
แนวทางในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2547
การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม 25/03/2547
การปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 25/03/2547
ซักซ้อมแนวทางการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 24/03/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 23/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 20481 - 20500 จาก 20760 next last