หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/08/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการจากระดับ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 3 จำนวน 36 ราย 25/03/2548
การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม รายงานสถานะการเงินประจำวันและแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/03/2548
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2544 24/03/2548
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2545 24/03/2548
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2546 24/03/2548
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล 24/03/2548
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2546 งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะงบลงทุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23/03/2548
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี 23/03/2548
การเบิกค่าเช่าอาคาร 23/03/2548
ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินงานป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2548 23/03/2548
ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 23/03/2548
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2548 23/03/2548
เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะงบลงทุน 23/03/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 23/03/2548
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2548และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 21/03/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/03/2548
ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม) 18/03/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2548
[บัญชีรายชื่อ]
18/03/2548
การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-1 เม.ย. 2548 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 16/03/2548
ขั้นตอนและวิธีการขอรับ/เบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 16/03/2548
first previous ข้อมูลที่ 20341 - 20360 จาก 21316 next last