หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/10/2564 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรัการเปลี่ยนแปลง 23/02/2547
การเพิ่มรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 23/02/2547
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอย 23/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
[สิ่งทีส่งมาด้วย]
23/02/2547
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 20/02/2547
การเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมาย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/02/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/02/2547
หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/02/2547
เร่งรัดติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นทุกแห่ง 20/02/2547
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 20/02/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 18/02/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18/02/2547
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/02/2547
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 16/02/2547
การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ 16/02/2547
การยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการ 16/02/2547
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 16/02/2547
การสรรหาครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2546 16/02/2547
first previous ข้อมูลที่ 23281 - 23300 จาก 23465 next last