หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (มท 0803/ว 906) 31/07/2549
การเร่งรัดบันทึกรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1198) 31/07/2549
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1197) 31/07/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว1109) 31/07/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว 903) 31/07/2549
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการในระบบ GFMIS (มท 0803/ว 1199) 31/07/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ย. 2549 28/07/2549
ย้ายข้าราชการระดับ 6 (กลุ่มทั่วไป)เพื่อทำผลงานเลื่อนระดับ 7ว (มท 0802.3/ว 1181) 28/07/2549
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสียด้วยบ่อดักไขมัน (มท 0891.4/ว1227) 28/07/2549
การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2544-2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว28) ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
27/07/2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มท 0803/ว1129) 27/07/2549
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมในระบบ GFMIS (มท0803/ว1127) 27/07/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) 26/07/2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงข้าราชการสังกัด อปท.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1207) 26/07/2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว1128) 26/07/2549
เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจากระดับ 3 ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 4 จำนวน 39 ราย และจากระดับ 4 ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 18 ราย 26/07/2549
การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว970) 25/07/2549
การส่งเรื่องขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (มท 0803/ว966) 25/07/2549
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว971) 25/07/2549
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (มท 0803/ว996) 25/07/2549
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 12629 next last