หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2551 และประเด็นในการหารือการปฏิบัติราชการฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว532) 16/09/2551
การจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1956) 16/09/2551
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1949) 15/09/2551
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 เดือน มกราคม-มีนาคม 2552 (มท 0807.3/ว214)
[แผนการฝึกอบรมฯ]
15/09/2551
แนวทางการถ่ายโอนพนักงานราชการในสถานศึกษาที่ถ่ายโอน (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1930) 15/09/2551
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 605/2551 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 15/09/2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1945) 15/09/2551
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1933) 15/09/2551
การอบรมครูทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1934) 15/09/2551
ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบ gpacert50 15/09/2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระดับจังหวัด สนับสนุนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวและชุมชน ใน 6 จังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ (มท 0891.3/9925)(จังหวัดตรัง) 12/09/2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระดับจังหวัด สนับสนุนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวและชุมชน ใน 6 จังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ (มท 0891.3/ว1803)(จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) 12/09/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 22 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว1925) 12/09/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว1928)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
12/09/2551
การจัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันหัวใจโลก 2551 World Heart day 2008 (ครั้งที่ 9)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1904) 11/09/2551
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ไม่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551 11/09/2551
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 26-33 วันที่ 15-24 กันยายน 2551 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 10/09/2551
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1911) 10/09/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1905) 10/09/2551
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2804) 10/09/2551
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 14852 next last