หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว11) 05/01/2553
รายชื่อผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552 05/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่น 39,นักบริหารงาน อปท. รุ่น 36 ,บุคลากร รุ่น 25-26, จนท.วผ. รุ่น 35 และนิติกร รุ่น 22 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-19 มี.ค. 53 05/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 32 , นักบริหารงานช่าง รุ่น 31 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-12 มี.ค. 53 05/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรธุรการ รุ่น 54 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-5 มี.ค. 53 05/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 12, นักวิชาการศึกษา รุ่น 31 และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 1-26 ก.พ. 53 05/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรธุรการ รุ่น 53, การเงินและบัญชี รุ่น 40, พัสดุ รุ่น 34 ระหว่างวันที่ 1-19 ก.พ. 53 05/01/2553
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการทำงานและ/หรือผลงานทางวิชาการ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำปี 2552 (ด่วนมาก มท 0802.5/ว1 ) 05/01/2553
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง (มท 0809.6/ว13) 05/01/2553
การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการถ่ายโอน (มท 0809.5/ว278) 04/01/2553
แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว277) 04/01/2553
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว2504) 04/01/2553
โครงการสำรวจถนนดินและถนนลูกรัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2513) 04/01/2553
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2507)
[ข้อแนะนำในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]     [แบบฟอร์มการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์]
04/01/2553
ดาวน์โหลดโปรแกรม GPA123 V52 (040153) 04/01/2553
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/519) 30/12/2552
เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2505) 30/12/2552
การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 1 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(มท 0893.4/ว2500) 29/12/2552
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (มท 0809.4/ว2498) 29/12/2552
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะฯ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว2486) 29/12/2552
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 16446 next last