หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/12/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นงานระหว่างทำ/งานระหว่างก่อสร้าง (W) ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว163) 23/01/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว164) 23/01/2551
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด มท 0890.4/ว1213) 23/01/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 8ว) 22/01/2551
การฝึกอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22/01/2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว125) 22/01/2551
แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ (มท 0809.5/ว09) 22/01/2551
ชี้แจงการจัดส่งรายละเอียดโครงการกรณี อปท.ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการประปาหมู่บ้าน ปี 2549 และปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว154) 22/01/2551
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว25)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/01/2551
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0802.2/ว33)
[ดาว์นโหลดใบสมัคร ฯ]
22/01/2551
การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0802.4/ว30) 21/01/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2551 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว117) 21/01/2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว19) 21/01/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว140)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
21/01/2551
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (การรายงานผลดำเนินการ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว146)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
21/01/2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 มท 0807.3/ว1122
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
21/01/2551
รับสมัครอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว132) 18/01/2551
การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 18/01/2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 9,นักบริหารงานคลัง รุ่น 17,นักบริหารงานทั่วไป รุ่น 2 และบุคลากร รุ่น 16 (มท 0807.3/ว120)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/01/2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว119)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/01/2551
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 14086 next last