หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์การริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว 1742) 03/09/2553
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 484/2553) 03/09/2553
ย้ายข้าราชการ (คำสั่งที่ 482/2553) 03/09/2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบตุลาคม 2551 (กรณีปรับปรุง) (มท 0809.4/ ว 1751) 03/09/2553
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) (มท 0891.3/ว 1745)
[เอกสารแนบ]
02/09/2553
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (มท 0801.5/ว 111.) 02/09/2553
การประชุมหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.2/ว 236) 02/09/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 36 (มท 0807.3/ว 1741) 02/09/2553
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 35 (เพิ่มเติม) ( มท 0807.3/ว 1726) 01/09/2553
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว 1735) 01/09/2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 231) 01/09/2553
การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (มท 0809.3/ว 228) 31/08/2553
การขอยกเว้นการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 12 (มท 0891.3/ว 1711) 31/08/2553
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (มท 0891.3/ว 1712) 31/08/2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (เยียวยา) (มท 0809.4/ว 1695,มท 0809.4/ว 1678) 31/08/2553
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (มท 0891.3/ว 1702) 30/08/2553
การประชุมโครงการสัมมนาเรื่อง อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม (มท 0891.3/ว 1701) 30/08/2553
เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0801.5/ว 1053) 30/08/2553
การนับระยะเวลาทรัพย์หลุดจำนำ (มท 0801.5/ว 1054) 30/08/2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจ (มท 0802.3/ว1699)
[เอกสารแนบ]
27/08/2553
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 17396 next last