หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เค้าโครงผลงานของนางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค 16/01/2549
เค้าโครงผลงานฯ 16/01/2549
เค้าโครงผลงานฯ(ต่อ) 16/01/2549
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายชื่อผู้มีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น(ระดับ 7ว) 16/01/2549
การขอเบิกเงินสำหรับการซื้อ/จ้าง/เช่าที่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาในระบบ GFMIS 13/01/2549
การประกันภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13/01/2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม 13/01/2549
การอบรมวิธีปฏิบัติงานระบบ GFMIS โดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับระบบ GFMIS 13/01/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[(บัญชีจัดสรรการโอนเงินภาษี ฯ)]
13/01/2549
ตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 1
[(ระดับ 2)]
12/01/2549
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1
[(ระดับ 2)]
12/01/2549
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
[(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3)]
12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ 12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 2549 12/01/2549
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล 12/01/2549
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 12130 next last