หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว897)
[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ]
20/05/2553
การชำระค่าลงทะเบียนนักศีกษาปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการงานช่างและผังเมือง และหลักสูตรการจัดการการคลัง รุ่นที่1 (งวดที่3)(มท 0807.3/ว889) 20/05/2553
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่นที่ 6/1) ปีการศึกษา 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว886) 20/05/2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ใหม่)และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่น 3 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เมือง จ.อุบลฯ(มท 0809.5/ว125) 20/05/2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่น 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่(มท0809.5/ว124) 20/05/2553
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง(มท 0809.5/ว123) 20/05/2553
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว122) 20/05/2553
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ (มท 0809.5/ว121) 20/05/2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งปี 2552
[รายชื่ออบรมรุ่นที่ 2]     [แผนที่โรงแรมพานหินการ์เด้นวิว]
17/05/2553
การจัดส่งรายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวินัย (มท 0809.6/ว885) 14/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 5-6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว884)
[รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ]
14/05/2553
นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (มท 0891.4/ว868) 14/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานบุคลากร รุ่นที่ 1,การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว182) 14/05/2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (มท 0809.6/ว557)
[บัญชีรายชื่อฯ]
14/05/2553
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว869) 12/05/2553
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป (มท 0809.2/ว103) 12/05/2553
ขอให้จังหวัดจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว876)
[รายชื่อผู้อบรมฯ]
12/05/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว860) 11/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว179) 11/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 33 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว177) 11/05/2553
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 16985 next last