หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 27/01/2549
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 26/01/2549
การสั่งพักงานผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 26/01/2549
ขอความร่วมมือในการส่งงบการเงินเงินนอกงบประมาณ 26/01/2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง 26/01/2549
นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 26/01/2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 26/01/2549
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ 26/01/2549
การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 25/01/2549
การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ 25/01/2549
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 25/01/2549
การเพิ่มศูนย์ต้นทุนเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 25/01/2549
ขอความร่วมมือในการรณรงค์จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 25/01/2549
การดำเนินการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและเมืองพัทยา 23/01/2549
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามมติ ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 23/01/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 23/01/2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 23/01/2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 23/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2549 20/01/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ 1/2548
[(บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ฯ)]
20/01/2549
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 12169 next last