หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2551 วันศุกร์ที่ 25 ก.ค.2551 22/07/2551
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว21) 22/07/2551
กำหนดการแข่งขันทางวิชาการและกำหนดการแสดงบนเวที งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 22/07/2551
การตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง เปลี่ยน "ภาระ" ให้เป็น "พลัง" การใช้พลังงานหมุนเวียนในครัวเรือนสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2551 (วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1550) 22/07/2551
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ... (มท 0810.2/ว1545) 22/07/2551
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ 22/07/2551
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ 22/07/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว และระดับ 7ว 21/07/2551
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว125) 21/07/2551
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1537) 21/07/2551
ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงาน/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2220) 16/07/2551
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/4505) 16/07/2551
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว120) 16/07/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 7ว) 16/07/2551
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0892.4/8468) 16/07/2551
สำรวจปริมาณการใช้น้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1529) 16/07/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 7/2551 16/07/2551
ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง 15/07/2551
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 9-11 วันที่ 22-24 ก.ค. 2551 ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ 15/07/2551
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว1525) 15/07/2551
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 14669 next last