หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/04/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะของพนักงาน/ข้าราชการครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1813) 16/09/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรสามิต ประจำเดือนก.ย.52 ให้แก่ อปท.(มท 0808.3/ว1837)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
16/09/2552
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1832) 16/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1821) 16/09/2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (มท 0803/ว1820) 16/09/2552
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1832) 16/09/2552
การสำรวจความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มท 0809.4/ว200) 16/09/2552
ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1829) 16/09/2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2552 (การประชุม สถ. นอกสถานที่)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว536) 16/09/2552
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว17499) 15/09/2552
การแต่งตั้งข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 11/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน) รุ่นที่ 2-3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1812)     [บัญชีรายชื่อฯ] 11/09/2552
การจัดโครงการศึกษา วิเคราะห์จัดทำและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1811) 11/09/2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกรณีลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยของ อปท. ที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลบ.ม. ต่อเดือน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1810) 11/09/2552
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท 0201.3/ว2960) 11/09/2552
การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว1804) 10/09/2552
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2552 และเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว1803) 10/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น47, จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น29, จนท./จพง.พัสดุ รุ่น30 และจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น 37 (มท 0807.3/ว202)
[บัญชีรายชื่อฯ]
10/09/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) (มท 0808.2/17373-17380)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
10/09/2552
การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0208.1/ว2923) 10/09/2552
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 16048 next last