หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถินชำนาญการ 29/10/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 29/10/2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘) 29/10/2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๗๔) 29/10/2553
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตลูกทุ่ง รวมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๓/ว ๕๘๔) 29/10/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๑) (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๐๑-๑๑๗๗๕)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
29/10/2553
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๓๙) 29/10/2553
รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖/๑ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๕)
[รายชื่อนักศึกษาฯ]
29/10/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเทภภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๖๗)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
29/10/2553
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำรวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๙) 29/10/2553
การจีดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๖๑)
[บัญชีรายละเอีดยการจัดสรรงบประมาณฯ]
29/10/2553
โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา) (สข 0037.1/ว 5139) 28/10/2553
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๒๑)
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ]
28/10/2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 4-6 (มท 0809.6/ว 1987)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/10/2553
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและรายงานสถานการณ์ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๕๓) 27/10/2553
ดำเนินการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๒๕๕) 27/10/2553
การรายงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/๑๑๖๓๔) 26/10/2553
ขอหารือแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๔๑) 26/10/2553
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม (สมศ.)(มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๔๕) 26/10/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๔๙) 26/10/2553
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 17629 next last