หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 11/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (งวดที่ 3)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/4221-4295)
[บัญชีรายละเอียด]
10/04/2551
การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว747) 10/04/2551
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา (มท 0893.2/ว722) 10/04/2551
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว777) 10/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2551และรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว759)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
10/04/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-28 เม.ย. 2551 (มท 0893.4/ว764) 09/04/2551
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว774)
[แบบใบสมัคร ฯ]     [แบบประเมิน ฯ]
09/04/2551
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม (มท 0891.2/ว1142) 09/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 17 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว99)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 09/04/2551
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51) 08/04/2551
การสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว726)
[บัญชีรายชื่อวิทยากรเครือข่าย ฯ]
08/04/2551
การเผยแพร่การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (มท 0891.4/ว4120) 08/04/2551
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว746) 08/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว94)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/04/2551
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 14 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว95)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/04/2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 08/04/2551
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด สถ.ประจำปี 2551 08/04/2551
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ของ ก.ท. ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 06/04/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว733) 04/04/2551
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 14364 next last