หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุราและภาษีสรรสามิตเดือนเมษายน 2549 ให้แก่ อปท. 02/05/2549
บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.(ภาคกลางและภาคเหนือ) 02/05/2549
บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) 02/05/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 2549 02/05/2549
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง 02/05/2549
หารือการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 02/05/2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 02/05/2549
การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01/05/2549
การจัดทำข้อมูลตั้งฐานเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (โครงการจ่ายตรงฯ) 28/04/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 28/04/2549
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ 2 28/04/2549
แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน 28/04/2549
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน 28/04/2549
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 26/04/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 26/04/2549
คู่มือการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 26/04/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-30 มิ.ย. 2549 26/04/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย. 2549 26/04/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอนมาปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 26/04/2549
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26/04/2549
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 12400 next last