หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว904) 06/06/2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว905) 06/06/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
[(บัญชีการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ)]
06/06/2549
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว907) 06/06/2549
แจ้งยอดสมาชิก "สารท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2549 (มท 0801.3/ว928) 06/06/2549
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนสำหรับชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว909) 05/06/2549
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว900) 05/06/2549
คู่มือการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนสำหรับชุมชน ส่วนที่ 1
[(ส่วนที่ 2)]
05/06/2549
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 05/06/2549
เร่งรัดการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานคาราวานแก้จนของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว888) 05/06/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (เฉพาะ 5 จังหวัดภาคเหนือ)(มท 0808.3/ว882)
[(บัญชีการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ)]
02/06/2549
ซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1845) 02/06/2549
สารท้องถิ่นไทย ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0801.3/ว57) 02/06/2549
หารือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข (มท 0891.3/ว889) 02/06/2549
ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/12) 01/06/2549
ตอบข้อหารือการเป็นกรรมการตรวจการจ้าง (มท 0808.2/ว878) 01/06/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 01/06/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ค. 2549 (มท 0806/ว60) 31/05/2549
การดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน (มท 0891.2/ว851) 30/05/2549
การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0808.3/ว843)
[(บัญชีจัดสรรเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ)]
30/05/2549
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 12482 next last