หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว1652) 06/08/2551
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มท 0804.5/1654) 06/08/2551
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว1660) 06/08/2551
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว1645) 06/08/2551
แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว141) 06/08/2551
โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาถ่ายโอนระดับจังหวัด ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1656) 06/08/2551
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว1659 ,ว310) 06/08/2551
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ภายหลังบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครบกำหนด 2 ปี (มท 0809.2/ว140) 06/08/2551
การสำรวจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1622) 06/08/2551
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (มท 0806/ว1649) 06/08/2551
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว136) 05/08/2551
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว306,305) 05/08/2551
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1628) 05/08/2551
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1624) 04/08/2551
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2551 (มท 0892.4/ว1590) 04/08/2551
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคติดต่อ (มท0891.3/ว1623) 04/08/2551
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว135) 01/08/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. 01/08/2551
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว134) 01/08/2551
การใช้สำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP) เป็นใบสำคัญคู่จ่าย/หลักฐานการจ่าย (มท 0808.4/ว27) 01/08/2551
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 14737 next last