หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานผลดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะของ อปท. (ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว1124) 12/06/2552
คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ฉบับที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1104) 12/06/2552
การปรับแผนการฝึกอบรมจัดประชุมสัมมนาและการดูงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1871) 12/06/2552
ขอความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) กรณีเกิดโรคในสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1122) 12/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1107) 11/06/2552
ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย (การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย) และรายงานทางด้านการบริหารงบประมาณใน MIS ของระบบ GFMIS (มท 0803/ว1108) 11/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น 42,เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 28 และเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่น 28 (มท 0807.3/ว123)
[บัญชีรายชื่อฯ]
11/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่น 35และนิติกร รุ่น 20 (มท 0807.3/ว121)
[บัญชีรายชื่อฯ]
11/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ รุ่นที่ 41, จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว120)
[บัญชีรายชื่อ]
11/06/2552
.โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 11/06/2552
แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท 0809.2/ว 112) 11/06/2552
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สำหรับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (มท 0893.2/ว 1111) 10/06/2552
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล (มท ด่วนที่สุด 0810.3/1112) 10/06/2552
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร (มท 0891.1/ว 1102) 10/06/2552
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม (มท 0891.2/ว 1837) 10/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง รุ่น3,ผลิตสื่อ รุ่น9,การเงินและบัญชี รุ่น18-19,Dreamwaver รุ่น3,วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น16, จัดเก็บเอกสารสำนักงาน รุ่น19,Autocad พื้นฐาน รุ่น10 (มท 0807.3/ว90) 10/06/2552
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง (มท 0893.2/ว 1093) 10/06/2552
การมอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (มท 086/ว 1090) 09/06/2552
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท 0201.3/ว 1744) 09/06/2552
ขอให้จังหวัดรายงานการสำรวจข้อมูลความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ และระบบประปา (มท 0891.2/ว 1085) 09/06/2552
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 15673 next last