หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(มท 0810.5/ว2090) 17/10/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว 17/10/2551
รายชื่อศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปี 2551 ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับเขต 17/10/2551
การนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2160) 17/10/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2185) 17/10/2551
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง (มท 0803/ว2184) 17/10/2551
การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (มท 0803/ว2183) 17/10/2551
การปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal และแบบ Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2157) 17/10/2551
คู่มือกระบวนงานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (มท 0803/ว2158) 17/10/2551
แนวปฏิบัติการบันทึกรายการทยอยจ่ายเงินชำระหนี้ ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2159) 17/10/2551
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว275) 16/10/2551
สาส์นจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16/10/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7ว 16/10/2551
การเผยแพร่รายชื่อเทศบาลที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI AWARDs)(มท 0891.1/ว2204) 16/10/2551
การประชุม สถ. (นัดพิเศษ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว2205) 16/10/2551
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (มท 0808.3/ว2200) 15/10/2551
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว2178) 15/10/2551
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลของข้าราชการถ่ายโอนหรือพนักงานครูที่จังหวัดให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/6384) 15/10/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นิติกร 7ว) 15/10/2551
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ไปพลางก่อน (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2177) 15/10/2551
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 14956 next last