หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เค้าโครงผลงาน (ต่อ) 03/03/2549
เปลี่ยนแปลงวัน เวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/03/2549
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการน้ำเสียสำหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2549 เป็นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2549 03/03/2549
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/03/2549
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550-2552) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02/03/2549
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2549 รุ่นที่ 4-6 02/03/2549
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี 01/03/2549
ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการวางระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 วันที่ 3-5 มี.ค. 2549 01/03/2549
รายชื่อผู้ได้รับได้รับการเลือกเข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 01/03/2549
แนวทางและหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของ อปท. 01/03/2549
ประกาศเทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (คศ.2) 28/02/2549
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2549 28/02/2549
อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 28/02/2549
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/02/2549
แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[(แบบรายงานผลการดำเนินงาน ฯ)]
27/02/2549
แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 27/02/2549
โครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2549 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) 27/02/2549
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 24/02/2549
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/02/2549
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/02/2549
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 12274 next last