หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มท 0801.1/ว324) 18/05/2552
การดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว926) 18/05/2552
การมอบหมายให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (มท 0802.4/ว128) 18/05/2552
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0805/ว925)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
18/05/2552
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว924) 15/05/2552
การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว904) 15/05/2552
การส่งข้อมูลข่าวสารและข้อราชการสำคัญเร่งด่วนผ่าน SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)(มท 0801.3/ว319) 15/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว84)
[บัญชีรายชื่อฯ]
15/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตร จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 40 และ จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 34 (มท 0807.3/ว83)
[บัญชีรายชื่อฯ]
15/05/2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เดือน พ.ค. 52(มท 0808.3/ว918) 15/05/2552
ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)(มท 0802.4/ว917) 15/05/2552
โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพราะราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก) (มท 0810.1/ว 906) 14/05/2552
ขอควมร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียง (มท 0891.4/ว 902) 14/05/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 11 (มท 0893.4/ว 895) 14/05/2552
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มท 0803/ว 903) 14/05/2552
โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด (มท 0893.2/4772) 14/05/2552
แจ้งย้ายที่ทำการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มท 0201.2/ว 1462) 14/05/2552
ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0893.4/ว 893) 13/05/2552
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 888) 13/05/2552
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2552 13/05/2552
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 15548 next last