หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 12/10/2548
ผังบัญชีมาตรฐาน Version 28 12/10/2548
รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 12/10/2548
การชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2549 11/10/2548
การสำรวจข้อมูลภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า 11/10/2548
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 11/10/2548
วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11/10/2548
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 11/10/2548
หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จตกทอดตามโครงการจ่ายตรง (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
11/10/2548
การทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10/10/2548
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานสนองพระราชดำรัสเรื่องเสียงดังเกินมาตรฐานในสถานบันเทิง 10/10/2548
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 10/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับ 1-5 หรือ 6ว 07/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับ 7ว 07/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทตำแหน่งทางการเงิน ระดับ 1-5 07/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทตำแหน่งทางการเงิน ระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 7 07/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี) 07/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานปกครอง)(ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
07/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานปกครอง)(ส่วนที่ 3)
[(ส่วนที่ 4)]
07/10/2548
บัญชีสรุปคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการระดับ 6ว ไปจัดเตรียมผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็น 7ว 07/10/2548
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 11794 next last