หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1552) 06/08/2552
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการรับโอนภารกิจสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0890.3/13922) 06/08/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.(งวดที่ 2 เดือนก.ค.-ก.ย. 2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13844-13918)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
06/08/2552
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู ก. (มท 0808.5/ว35) 06/08/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่น2,สร้างงานนำเสนอ รุ่น13,จัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น20,Dream Weaver รุ่น5,คอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่น12, โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น3 (มท 0807.2/ว181) 06/08/2552
ยกเลิกประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการและประกาศจัดตั้งสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นใหม่ (มท 0201.2/ว2474) 06/08/2552
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 06/08/2552
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1527) 06/08/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา งวดที่ 3 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13697-13771)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
05/08/2552
แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1530) 05/08/2552
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลของข้าราชการถ่ายโอนหรือพนักงานครู หรือข้าราชการครู รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว165) 05/08/2552
การติดตามผลการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1519) 05/08/2552
การรณรงค์นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/13671) 05/08/2552
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีที่ 3 (มท 0807.3/ว1528) 04/08/2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1522) 04/08/2552
การประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว427) 04/08/2552
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว13468) 03/08/2552
ดาวน์โหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง พร้อมเนื้อเพลง 03/08/2552
การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (มท0803/ว1499) 03/08/2552
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0803/ว1500) 03/08/2552
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 15920 next last