หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มท 0808.3/ว2569)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
16/12/2551
แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว2508) 16/12/2551
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว14330) 16/12/2551
ขอแก้ไขคำผิดในประกาศราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 (มท 0891.3/ว2562) 15/12/2551
สรุปผลการประชุมผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (มท 0890.3/ว2557) 15/12/2551
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2560) 15/12/2551
การประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินการรวบรวม/ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2547)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
15/12/2551
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2552) 15/12/2551
หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.2/ว2536) 12/12/2551
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (มท 0809.5/ว181) 12/12/2551
เลื่อนกำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว737) 11/12/2551
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว2520)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [หนังสือคู่มือโครงการฝึกอบรมฯ หน้า 359]
11/12/2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว 11/12/2551
ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11/12/2551
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2490) 11/12/2551
ขอให้จัดส่งหลักฐานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2515, ว2516)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/12/2551
โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)(มท 0802.4/ว117) 09/12/2551
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานครูและข้าราชการถ่ายโอน ที่รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/7417) 09/12/2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว2514)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
09/12/2551
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการถ่ายโอน ที่รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/7380) 08/12/2551
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 15096 next last