หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ของประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1327) 09/07/2552
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 5 (มท 0893.4/ว1329) 09/07/2552
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 09/07/2552
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1322) 09/07/2552
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (http://info.thailocaladmin.go.th) (ด่วนที่สุด ที่ มท0806/ว1328) 09/07/2552
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการะบวนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2552 (มท 0893.2/ว 1322) 03/07/2552
เว็บไซต์ สานฝันการศึกษาท้องถิ่น (มท 0893.2/ว 1310) 03/07/2552
แจ้งรายชื่อโรงเรียนจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-learning (มท 0893.2/ว 1309) 03/07/2552
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ พน้กงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในงาน "มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552) (มท 0809.4/ว 1285) 03/07/2552
หารือคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว 3514) 03/07/2552
ขอความร่วมมือมอบหมายให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมางาน "มหกรรมต้นแบบคนพิการไทย" (มท 0891.3/ว 1303) 03/07/2552
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
[โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณฯ]
03/07/2552
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน (มท 089134/ว1316) 03/07/2552
แนวทางปฏิบัติในการส่งมอบ-รับมอบนม ยู.เอช.ที. ให้กับนักเรียนชั้นก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (มท0893.4/ว1317) 03/07/2552
แผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อม สำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2552 (มท 0891.3/ว 1280) 03/07/2552
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2552 03/07/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว1318)
[บัญชีรายชื่อฯ]
03/07/2552
การเร่งรัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 1314) 03/07/2552
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิศษ) 03/07/2552
เปลี่ยนแปลงวันการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ "ด้านการบิรหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 7 (มท 0809.5/ว 135) 03/07/2552
first previous ข้อมูลที่ 10281 - 10300 จาก 15804 next last