หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๘๘๒-๕๙๔๙)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
11/07/2554
แนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๙๔) 11/07/2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐๕๑, ๓๑๖๔) 11/07/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๓๙๓) 11/07/2554
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๘๖) 08/07/2554
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๓๘๓) 08/07/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๘๖) 08/07/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]     [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ ผ่านระบบ GFMIS]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๗๘ 08/07/2554 08/07/2554
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๑๕ วัน) รุ่นที่ ๗ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๓๘๒)     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. 08/07/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๓๗๔) 07/07/2554
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๕) 07/07/2554
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๓๘๙) 07/07/2554
ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๓๖๘) 06/07/2554
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว๑๓๕๑) 06/07/2554
การขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๖๖, ว๑๓๖๗) 06/07/2554
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๖)     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๖ 30/06/2554 06/07/2554
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๓๕๘) 06/07/2554
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๓๕๒) 06/07/2554
การดำเนินการนำตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๖๔) 06/07/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๐) 05/07/2554
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 16986 next last