หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมโครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2553 (รุ่นที่ 1) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว81)
[แผนที่โรงแรมบางกอกพาเลส]
02/04/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 01/04/2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 9 (มท 0893.4/ว643)
[บัญชีรายชื่อฯ]
01/04/2553
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว638) 01/04/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว630) 01/04/2553
การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว645) 01/04/2553
หารือการบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (มท 0809.4/ว633) 01/04/2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอของ สพบ. (มท 0802.4/ว128) 31/03/2553
ขอให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินการ (มท 0804.1/ว5) 31/03/2553
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว007) 31/03/2553
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว629)
[แบบรายงานผลการดำเนินการฯ (แบบ ปภ.สถจ.1และแบบ ปภ.สถจ.2)]
31/03/2553
การบันทึกข้อมูลโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว620) 30/03/2553
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 30/03/2553
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 30/03/2553
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0809.3/ว609) 30/03/2553
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2552 รุ่นที่ 1 29/03/2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ว615) 29/03/2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 29/03/2553
ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 และการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0805/ว1020)
[แบบตรวจติดตาม ข้อ 6 ปี 53]     [รายชื่อ อปท.เป้าหมายปี 2553]
26/03/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น20, การสร้างงานนำเสนอ รุ่น16, คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น25 และการแก้ไขปัญหาบนเครื่อง pc เบื้องต้น รุ่น16 (มท 0807.3/ว125) 26/03/2553
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 15405 next last