หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว42) 10/01/2551
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว55) 10/01/2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2551 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 21(มท 0807.3/ว58)
[บัญชีรายชื่อ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/01/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
10/01/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 09/01/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร 3-5/6ว สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 09/01/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-8 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว51)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
09/01/2551
การโอนค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 3-4/50 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 09/01/2551
สอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะการอบรมสัมมนา (มท 0810.5/ว10) 08/01/2551
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0807.3/ว37) 08/01/2551
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนา "ทิศทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551"(มท 0801.3/ว36) 08/01/2551
การส่งข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.4-6)/สายอาชีพ (ปวช.1-3)(มท 0893.2/ว32)โปรแกรม gpa50
[ดาวน์โหลดโปรแกรม set_gpa50]
[คู่มือโปรแกรมกลาง GPA]
07/01/2551
ขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 07/01/2551
หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0003 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 07/01/2551
หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0002 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 07/01/2551
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0001 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 07/01/2551
รายชื่อหลักสูตรและจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (แผนอบรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2551) 07/01/2551
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ (มท 0808.2/ว0047) 07/01/2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว24)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
[แผนที่]
07/01/2551
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 07/01/2551
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 12617 next last