หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/๙๕๒๓ 09/11/2554 10/11/2554
การจัดส่งรายละเอียดและประมาณการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[แบบสำรวจอุทกภัยโรงเรียน]     [แบบสำรวจอุทกภัยศูนย์เด็กเล็ก]
กศ. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๓๑๙ 09/11/2554 09/11/2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๓๑๗ 09/11/2554 09/11/2554
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กม. มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๓๐๓ 07/11/2554 08/11/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๐๗ 08/11/2554 08/11/2554
การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่และยานพาหนะช่วยเหลืออุทกภัยในเขต กทม.และปริมณฑล สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๑๐ 08/11/2554 08/11/2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๐๖ 08/11/2554 08/11/2554
การนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน สน.คท. มท ๐๘๐๘.๕/๙๔๔๗ 07/11/2554 07/11/2554
การสนับสนุนยานพาหนะเพื่อช่วยเหลืออุทกภัย ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว สน.สส. วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๐๕ 07/11/2554 07/11/2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น กพส. 07/11/2554 07/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๒๙๙, ๒๓๐๐ 07/11/2554 07/11/2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕ อย่างไม่มีกำหนด สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๙ 07/11/2554 07/11/2554
การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๒๙๗ 07/11/2554 07/11/2554
การรายงานการสนับสนุนรถบรรทุกเพื่อเป็นรถเมล์ รถบรรทุกขยะ และเรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๙๘ 07/11/2554 07/11/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๒๒๘๙ 04/11/2554 04/11/2554
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๘๘ 04/11/2554 04/11/2554
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว ๐๐๑ 04/11/2554 04/11/2554
รายงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย กม. มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๒๘๗ 03/11/2554 03/11/2554
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒๘๒ 02/11/2554 02/11/2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี     [บัญชีการจัดสรรงบประมาณ] กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๒๘๑ 01/11/2554 02/11/2554
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 17396 next last