หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/02/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) (มท 0890.3/ว639) 25/03/2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว624) 25/03/2551
แนวทางการคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ถูกต้อง (มท 0809.2/ว40) 25/03/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว638) 25/03/2551
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว643) 25/03/2551
การปิดงวดบัญชีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว3463) 24/03/2551
สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันพุธที่ 19 มี.ค.2551 24/03/2551
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ (มท 0803/ว623) 24/03/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2551 (มท 0893.4/ว606) 24/03/2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว611) 24/03/2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2550 (มท 0809.6/ว613)
[บัญชีรายชื่อฯ]
21/03/2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 (มท 0801.2/ว151) 21/03/2551
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาล (เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง)เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว591) 20/03/2551
การปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (มท 0890.3/ว548) 20/03/2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว595) 19/03/2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว574) 19/03/2551
แจ้งรายชื่อบุคลากร อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 4,การจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 2 และการสร้างงานนำเสนอด้วย powerpoint รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว76) 18/03/2551
การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS(มท 0803/ว582) 18/03/2551
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะ (มท 0808.3/ว592) 18/03/2551
ขอเชิญติดตามรับชมรายการโทรทัศน์รายการ "สถานีประชาชน" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว142) 18/03/2551
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 12879 next last