หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก) 25/01/2554
การกำหนดนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๖๗) 25/01/2554
ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๗๖) 25/01/2554
แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือ/เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันและร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๖๙) 24/01/2554
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๔๖) 24/01/2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (งวดที่ ๒)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๖) 24/01/2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๗)
[บัญชีรายชื่อฯ]
24/01/2554
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๖) 24/01/2554
ย้ายข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙) 24/01/2554
เชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือร่วมโครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๒ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๕๕) 21/01/2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๒)
[บัญชีรายชื่อฯ]
21/01/2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๑๓๕) 21/01/2554
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย 20/01/2554
แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๒)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๕๐, ว๑๔๕) 20/01/2554
การสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายของรถยนต์ที่หน่วยงานจัดซื้อระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓ และข้อมูลการเช่ารถยนต์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๓๘) 20/01/2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๑๐๐) 19/01/2554
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๒๗) 19/01/2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๔) 19/01/2554
ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๙) 19/01/2554
ประกาศคณะกรรมการจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 18/01/2554
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 16444 next last