หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๖ 16/01/2555 16/01/2555
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๑๕ 16/01/2555 16/01/2555
โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน กพส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๕ 13/01/2555 16/01/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ช่วงที่ ๒) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๙๖ 13/01/2555 13/01/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กจ. สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๑๑/๒๕๕๕ 10/01/2555 13/01/2555
ให้ข้าราชการช่วยราชการ กจ. สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๑๐/๒๕๕๕ 10/01/2555 13/01/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง กจ. สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๙/๒๕๕๕ 10/01/2555 13/01/2555
ย้ายข้าราชการ กจ. สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๘/๒๕๕๕ 10/01/2555 13/01/2555
แต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ กจ. 13/01/2555 13/01/2555
แต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญงาน กจ. 13/01/2555 13/01/2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม]
สบ.พถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๘ 13/01/2555 13/01/2555
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)     [แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕] สบ.พถ. มท ๐๘๐๗.๓/ว๙๗ 13/01/2555 13/01/2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคกลาง)
[บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม]
สบ.พถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๗ 13/01/2555 13/01/2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคใต้)
[บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม]
สบ.พถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๖ 13/01/2555 13/01/2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๗ 11/01/2555 13/01/2555
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ กศ. 13/01/2555 13/01/2555
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Early Childhood Health Care Management กพส. มท ๐๘๑๐.๔/ว๗๖ 12/01/2555 13/01/2555
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๘๙, ว๘๘ 13/01/2555 13/01/2555
การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๕ 13/01/2555 13/01/2555
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/๓๑๙ 12/01/2555 13/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 17629 next last