หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว152) 02/07/2552
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1292)
[บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ]
02/07/2552
โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว1288) 01/07/2552
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (มท 0803/ว1284) 01/07/2552
แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว1277) 01/07/2552
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ (มท 0803/ว1263) 01/07/2552
หลักเกณฑ์และวิธีการหักเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อชำระหนี้ (มท 0803/ว1262) 01/07/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่นที่ 10 (มท 0807.3/ว151) 01/07/2552
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่นที่ 9 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว150) 01/07/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31, หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่น 27,หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 26 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น31 (มท 0807.3/ว149) 01/07/2552
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว174) 01/07/2552
การคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1239) 30/06/2552
โครงการอบรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยของผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1269) 30/06/2552
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1279) 30/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่น20-21,สร้างเว็บไซต์ รุ่น4, Excel ขั้นสูง รุ่น4,ผลิตสื่อ รุ่น10, ออกแบบก่อสร้างพื้นฐาน รุ่น11,นโยบายและแผน รุ่น16,แก้ปัญหา PC เบื้องต้น รุ่น12 (มท 0807.2/ว146)
[บัญชีรายชื่อฯ]
30/06/2552
การแอบอ้างชื่อผู้บริหารเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว80) 30/06/2552
แจ้งมติ อ.ก.จ. ด้านโครงสร้างฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (มท 0809.2/ว131) 30/06/2552
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1260) 29/06/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2 และได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10 แทน(มท 0807.3/ว143) 29/06/2552
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น31,นักบริหารงานช่าง รุ่น27,นักวิชาการศึกษา รุ่น26 และจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 31 (มท 0807.3/ว139) 29/06/2552
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 14354 next last