หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๖) 12/04/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๕) 12/04/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๑) 12/04/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๑๔) 11/04/2554
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๑๓) 11/04/2554
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๓๕๓) 11/04/2554
การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๖๔) 11/04/2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๓๘, มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๐๐) 08/04/2554
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๘๒) 08/04/2554
การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามโครงการทัวร์สุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๘๖) 08/04/2554
โครงการ ๘๔ พรรษา ๘๔๐ กิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๑) 08/04/2554
แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา (สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๖๘) 08/04/2554
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๘๙) 08/04/2554
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ 08/04/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.จ. เรื่อง การกำหนดสายงานที่เทียบเท่ากับนักบริหารงานทั่วไป (มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๗) 08/04/2554
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๖๕) 08/04/2554
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ 07/04/2554
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๕๒) 07/04/2554
หลักเกณฑ์และวิธีการถอนคืนเงินหรือการนำส่งเงินเพิ่ม (มท ๐๘๐๓/ว๗๗๔) 07/04/2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๗๕๖)
[บัญชีรายชื่อฯ]
07/04/2554
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 16698 next last