หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว404) 26/02/2553
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว406)
[บัญชีรายชื่อฯ]
26/02/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 และ 6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว82) 26/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว75) 25/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม และหลักสูตรคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 4 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว71) 25/02/2553
ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว407) 25/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 23, คอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่น 15, คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่น14 และคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างขั้นสูง รุ่น 7 (มท 0807.3/ว69) 25/02/2553
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ (มท 0808.5/ว391-392) 24/02/2553
การสำรวจข้อมูลการศึกษาผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว396) 24/02/2553
ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (มท 0802.4/ว390) 24/02/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว354) 23/02/2553
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0802.4/ว 61) 22/02/2553
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0802.4/ว 383) 22/02/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 36 ปีงบประมาณ พ.ศ 2553 (มท 0807.3/ว 38) 22/02/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 41) 22/02/2553
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2552, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.2/ว 375) 22/02/2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 (มท 0893.4/ว350,ว365,ว366)
[บัญชีรายชื่อฯ]
19/02/2553
การสำรวจจำนวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)(มท 0810.5/ว1488)
[แบบสำรวจฯ]
19/02/2553
แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรของท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว220) 19/02/2553
ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2553 (มท 0893.3/ว604) 19/02/2553
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 15266 next last