หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "สร้างสุขนิสัย...รักษ์สะอาด" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2419) 21/11/2551
การเรียกรายงานถอนคืนรายได้ (มท 0803/ว2412) 20/11/2551
แนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน (มท 0803/ว2385) 20/11/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2416) 20/11/2551
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2417) 20/11/2551
การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0810.2/ว2408) 20/11/2551
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (มท 0891.2/ว3698) 19/11/2551
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน เครือข่ายผู้หญิงเพื่อปกครองท้องถิ่น (ญปท.) ระดับประเทศ (เอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/2241) 19/11/2551
แจ้งรหัสการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว2407,2384) 19/11/2551
ประชาสัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18/11/2551
แจ้งกำหนดเวลาพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.4/ว2396) 17/11/2551
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2550 (มท 0808.2/13256-13302) 17/11/2551
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (มท 0808.2/13182-13254) 17/11/2551
การประชุมผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/13339) 17/11/2551
กระบวนการปฏิบัติงานของงบประมาณจังหวัดในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2371) 14/11/2551
การมอบหมายให้ข้าราชการระดับ 8 ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย 14/11/2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-Learning เฉลิมพระเกียรติ (มท 0893.3/ว2379) 14/11/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ่นที่ 4,5 และ 6 (มท 0807.3/ว2358) 13/11/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่นที่ 22 และหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 30 (มท 0807.3/ว2359)
[บัญชีรายชื่อฯ]
13/11/2551
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552 13/11/2551
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 13617 next last