หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/02/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว52) 30/04/2551
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (มท 0808.3/ว890)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/04/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนเมษายน 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว886)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ]
29/04/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 โดยรุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2551(มท 0893.4/ว874) 29/04/2551
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว870) 28/04/2551
ขอหารือการจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (มท 0808.3/4623) 28/04/2551
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Healthy Meeting (มท 0891.3/ว791) 25/04/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1304) 25/04/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 4/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว216) 25/04/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2551 และการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว215) 25/04/2551
การสัมมนาโครงการจัดตั้งและสัมมนาสมัชชาตลาดสดแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว860) 25/04/2551
ข่าวสารการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 24/04/2551
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว864) 24/04/2551
การแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่ง 257-260/2551) 24/04/2551
การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ว1259) 23/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว845) 23/04/2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา) 23/04/2551
การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มท 0893.4/ว846) 22/04/2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว781) 22/04/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว837) 22/04/2551
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 12989 next last