หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจข้อมูลนิติกรที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๒.๒/ว ๑๒๑๙๔) 05/11/2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๒๓๐๖,ว๖๗) 04/11/2553
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๑๐) 04/11/2553
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่ผู้ประสบอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือ และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๑๑) 04/11/2553
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๓๐๒)
[คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐]     [คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX GIS]
04/11/2553
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ด่วนที่สุด นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑) 03/11/2553
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๓๐๓) 03/11/2553
การประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ทรูปลูกปัญญา ปี ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๖๐) 03/11/2553
การสอบถามความคิดเห็นกรณีการจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๔) 03/11/2553
แจ้งรายละเอียดทำหนดการอบรม โครงการ หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๙๙) 03/11/2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๙๗) 03/11/2553
การเปิดงวดเพื่อบันทึกและปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๗๙) 03/11/2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๘.๒/๑๑๘๒๙-๑๑๘๙๒) 02/11/2553
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๓) 02/11/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๑๙๙๒-๑๒๐๖๖)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
02/11/2553
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๗๙)
[บัญชีรายชื่อฯ]
01/11/2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๙๘๓.๒/ว ๒๒๘๗) 01/11/2553
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๕) 01/11/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๒๕๕๓ - มี.ค. ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ ๑๑๙๐๒-๑๑๙๗๖)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ]
01/11/2553
การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) (มท ๐๘๐๖/ว ๒๒๘๖) 01/11/2553
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 16230 next last