หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมพร ใช้บางยาง เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม พุทธศักราช 2551 16/01/2551
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (มท 0810.2/ว91) 15/01/2551
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว)(มท 0802.4/ว18) 15/01/2551
การเตรียมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว92) 15/01/2551
สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 14/01/2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2551 (มท 0807.3/ว72)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
14/01/2551
การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว61) 11/01/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2551 รุ่นที่ 2 (ด่วนมาก มท 0893.4/ว71) 11/01/2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลหลักเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (มท 0803/ว46) 10/01/2551
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 (มท 0803/ว45) 10/01/2551
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ)(มท 0803/ว44) 10/01/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว43) 10/01/2551
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว42) 10/01/2551
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว55) 10/01/2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2551 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 21(มท 0807.3/ว58)
[บัญชีรายชื่อ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/01/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
10/01/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 09/01/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร 3-5/6ว สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 09/01/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-8 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว51)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
09/01/2551
การโอนค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 3-4/50 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 09/01/2551
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 12629 next last