หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว306) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว303) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 11 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว300) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 33 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว308) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 39 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว309) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ฯ รุ่น18,จัดเก็บเอกสาร รุ่น23,แก้ปัญหาPCเบื้องต้น รุ่น14,การเงินฯ รุ่น22, Advance Excel รุ่น7 และงานพัสดุ รุ่น14 (มท 0807.2/ว313) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว312) 18/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่11 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว311) 18/12/2552
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ 2 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว2426) 18/12/2552
การรายงานการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2445)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/12/2552
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.3/498) 17/12/2552
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว011) 17/12/2552
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสายงานนักบริหาร กระทรวงมหาดไทย (มท 0802.3/ว384) 17/12/2552
ชื่อถนนนครราชสีมา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.1/ว696) 17/12/2552
การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนตำบลซึ่งใช้ระบบจำแนกตำแหน่งต่างกัน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว269) 17/12/2552
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 6 16/12/2552
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2440) 16/12/2552
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว 2441) 16/12/2552
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 2438) 16/12/2552
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามโครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/23995) 16/12/2552
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 14975 next last