หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม (นร 1004.1/1560) 20/09/2553
การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท 0891.3/ว 2826) 20/09/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2554 (มท 0807.3/ว 1885) 20/09/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว 1859) 20/09/2553
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย (กค 0422.2/ง 324) 20/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2554 (ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2553) (มท 0807.3/ว 1884)
[รายชื่อแนบฯ]
20/09/2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มท 0812/ว 1846) 20/09/2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายใน สถ. ประจำปี พ.ศ.2553 (ทุนรายปี) (ที่ มท 0802.2/ว 373) 17/09/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมประจำเดือนตุลาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1868 , ว 1871) 17/09/2553
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสังเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 (ที่ มท 0891.3/ว 1860) 17/09/2553
ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ทก 0501/ว 2242)
[สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553]
16/09/2553
ผลการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2553 16/09/2553
การย้ายข้าราชการ (คำสั่งที่ 524/2553) 16/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2554 (ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553) (รายชื่อแนบ) (ที่ มท 0807.3/ว 1864) 16/09/2553
รายงานผล/แผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินครู และค่าจ้างประจำ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1865) 16/09/2553
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2553 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 16/09/2553
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41,ว 42) 16/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1812) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1811) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ที่ มท 0807.3/ว 1810) 15/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 16049 next last