หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว860) 11/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว179) 11/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 33 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว177) 11/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว176) 11/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Dream Weaver รุ่น8,จัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น26,Autocadพื้นฐาน รุ่น15,ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รุ่น13,Advance Excel รุ่น8,Autocadขั้นสูง รุ่น8,สร้างงานนำเสนอ รุ่น16 และงานธุรการ รุ่น1(มท 0807.3/ว180) 11/05/2553
การหารือบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้หรือไม่ (มท 0808.5/4265) 11/05/2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว851) 10/05/2553
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2553 รุ่นที่ 4 (มท 0893.4/ว806)
[บัญชีรายชื่อฯ]
10/05/2553
การเปลี่ยนแปลงกำหนดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน รุ่นที่ 4 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว861) 10/05/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 10/05/2553
ประชาสัมพันธ์ข่าวการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/05/2553
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0810.4/ว855) 10/05/2553
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของโครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) จำนวน 23,000 ล้านบาท (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว854) 10/05/2553
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. .... (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว845) 07/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/4144) 07/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/4145) 07/05/2553
การจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ว846) 07/05/2553
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) จำนวน 9 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน-17 กันยายน 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว836) 07/05/2553
โครงการพัฒนาในการจัดทำแผน การบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชีทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว839) 07/05/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 28 (มท 0807.3/ว169) 06/05/2553
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 15548 next last