หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/06/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
คู่มือกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1986) 19/09/2551
การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค กรณีมีเงินสมทบ (มท 0803/ว1962) 19/09/2551
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1985) 19/09/2551
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1997) 19/09/2551
รายงานแสดงยอดงบประมาณ ตามหน่วยรับงบประมาณ (มท 0803/ว1996) 19/09/2551
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1992) 19/09/2551
ชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1984) 19/09/2551
แผนการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับ (ม.4-6)/สายอาชีพ (ปวช.1-3)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1953)
[วิธีการดาว์นโหลดโปรแกรมฯ]
18/09/2551
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว1983) 18/09/2551
แก้ไขอาคารสอบ ของสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 18/09/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1937) 17/09/2551
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)(มท 0803/ว1943) 17/09/2551
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2551 เรื่อง "พลังท้องถิ่นกับสุขภาพของคนไทย" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1961) 17/09/2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1966) 17/09/2551
..คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual) 17/09/2551
6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1957)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/09/2551
การซักซ้อมจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง (ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว1960) 17/09/2551
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1958) 17/09/2551
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2551 และประเด็นในการหารือการปฏิบัติราชการฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว532) 16/09/2551
การจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1956) 16/09/2551
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 13450 next last