หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ช่วยราชการและการให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (มท 0802.3/ว1306) 16/07/2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว1352) 16/07/2553
...งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 ... 15/07/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 34 (มท 0807.3/ว1345) 15/07/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 39 (มท 0807.3/ว1344) 15/07/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 61 (มท 0807.3/ว1343) 15/07/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว1342) 15/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว1286) 15/07/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการอาหารกลางวันสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ปีงบประมาณ 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1341) 15/07/2553
รายละเอียดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (มท 0803/6859) 15/07/2553
มอบหมายบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 (มท 0810.5/ว1339) 15/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1319) 14/07/2553
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนมาก ที่ มท0809.3/ว189) 14/07/2553
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว190) 14/07/2553
การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (มท 0804.3/ว1217) 14/07/2553
แจ้งแนวทางในการปฎิบัติงาน (มท 0803/ว1313) 13/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1321) 13/07/2553
ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1322)
[บัญชีรายชื่อฯ]
13/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1273) 13/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 37 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1320) 13/07/2553
first previous ข้อมูลที่ 8861 - 8880 จาก 15804 next last