หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 19/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 31 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว22) 19/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-3 (มท 0809.5/ว7)
[บัญชีรายชื่อฯ]
19/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 12 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว23) 19/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 6 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว21) 19/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 40 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว20) 19/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว019) 19/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว018) 19/01/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบเงิยอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 2)(มท 0808.2/407-481)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
19/01/2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (มท 0812/ว118) 18/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว004)
[บัญชีรายชื่อฯ]
18/01/2553
มติ ครม. เกี่ยวกับวันหยุดราชการ (มท 0201.2/ว130) 18/01/2553
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 (มท 0809.6/ว120) 18/01/2553
การซักซ้อมแนวทางดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว122) 18/01/2553
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (มท 0802.4/ว13) 18/01/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0807.2/ว16) 18/01/2553
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ e-Plan ปี พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว82)
[คู่มือการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ]
18/01/2553
แจ้งรายชื่อผู้แทน ก.กลาง ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)(มท 0808.5/ว2) 18/01/2553
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการอบรมทิศทางการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว017) 18/01/2553
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว109) 15/01/2553
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 14348 next last