หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งต้ังเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 03/06/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 958) 03/06/2553
การฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 948) 03/06/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว949) 02/06/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชการศึกษา รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 954) 02/06/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 951) 02/06/2553
อบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 953) 02/06/2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0893.3/4721)
[บัญชีรายชื่อฯ]
02/06/2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ 279/2553) 02/06/2553
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0803/ว 937) 02/06/2553
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0809.2/ ว 960) 02/06/2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ (มท 0809.2/ว 141) 02/06/2553
ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553 (มท 0891.3/ว 947) 02/06/2553
รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น ปี 2552 (มท 0891.3/ว 946) 02/06/2553
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง (มท 0809.2/ว 134) 01/06/2553
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system (มท 0810.4/ว 939) 01/06/2553
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว 1551) 31/05/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบฯ]
31/05/2553
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด มท 0805/ว 934)
[บัญชีรายชื่อฯ]
31/05/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ ว 913) 31/05/2553
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 14867 next last