หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1940 25/07/2555 25/07/2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2555 สล. มท 0801.2/ว226 24/07/2555 25/07/2555
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้ากองการศึกษา หรือผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว) สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 24/07/2555 25/07/2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
[เอกสารแนบ]
กพร. มท 0812/247, ว1923 24/07/2555 24/07/2555
ขอหารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว102 18/07/2555 24/07/2555
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 (ก.จ.จ. ทุกจังหวัด)
[ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา]     [ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด]
สน.บถ. มท 0809.2/ว99, ว100, ว101 18/07/2555 24/07/2555
แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) สน.บถ. มท 0809.2/ว65 11/05/2555 24/07/2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว60 23/07/2555 24/07/2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่น 5 สน.บถ. มท 0809.5/ว61 23/07/2555 24/07/2555
การดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กพส. มท 0810.5/ว1915 20/07/2555 24/07/2555
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 5/2555 ประจำเดือน สิงหาคม 2555 ศส. มท 0806/ว31, ว32 24/07/2555 24/07/2555
ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security กพส. มท 0810.4/ว1913 20/07/2555 23/07/2555
การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการทำงานด้านเด็กและเยาวชน กพส. มท 0810.4/ว1912 20/07/2555 23/07/2555
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2555) สน.สส. มท 0891.3/ว1916 23/07/2555 23/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[บัญชีรายชื่อ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1917 23/07/2555 23/07/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 20/07/2555 20/07/2555
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.4/ว1852 13/07/2555 20/07/2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 สล. มท 0801.2/ว224 19/07/2555 20/07/2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. กศ. มท 0893.2/ว1907 20/07/2555 20/07/2555
การย้ายตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตำแหน่งโดยไม่มีการเดินทาง กจ. มท 0802.3/ว54 18/07/2555 20/07/2555
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 17629 next last