หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1387 28/05/2555 28/05/2555
โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน กพส. มท 0810.3/ว1315 17/05/2555 28/05/2555
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสถาบันการเงิน สน.คท. มท 0808.3/ว1383 25/05/2555 28/05/2555
การจัดประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 กศ. มท 0893.3/ว1363 24/05/2555 25/05/2555
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว1374 25/05/2555 25/05/2555
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2555 กม. มท 0804.1/ว1369 25/05/2555 25/05/2555
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กพส. 15/05/2555 25/05/2555
ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย/บุคคลต้นแบบตามโครงการมหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ สล. มท 0801.3/ว31 25/05/2555 25/05/2555
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สน.สส. มท 0891.4/ว1370 25/05/2555 25/05/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 25/05/2555 25/05/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กจ. 24/05/2555 25/05/2555
การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต
[ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตฯ]     [แบบฟอร์มการรายงานฯ ภายใต้ปฏิญญา ฯ ปี 54]
[แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานฯ ภายใต้ปฏิญญา ปี 55-58]
สน.สส. มท 0891.4/ว1267 14/05/2555 24/05/2555
การสรรหากรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว1365 24/05/2555 24/05/2555
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2555 กศ. มท 0893.2/ว1351 23/05/2555 24/05/2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว1364,ว1328 24/05/2555 24/05/2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
[รายชื่อเทศบาลและอบต.เป้าหมายเข้าอบรมฯ]     [แผนที่โรงแรมฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว1355 23/05/2555 24/05/2555
การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) สน.คท. มท 0808.2/ว2265 23/05/2555 24/05/2555
การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2555 (อปท.1)) สน.สส. มท 0891.3/4974 23/05/2555 24/05/2555
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว สน.สส. มท 0891.3/ว2250 22/05/2555 23/05/2555
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว สน.สส. มท 0891.3/ว2249 22/05/2555 23/05/2555
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 17396 next last