หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๔๗ 16/09/2554 19/09/2554
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (โครงการบำเหน็จค้ำประกัน) กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๕๗ 16/09/2554 19/09/2554
ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๙๕๘ 16/09/2554 16/09/2554
กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๐๒ 12/09/2554 16/09/2554
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๕๑ 15/09/2554 16/09/2554
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๙๖๔ 16/09/2554 16/09/2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กจ. มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๙๖๔ 16/09/2554 16/09/2554
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๕ 16/09/2554 16/09/2554
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การประเมินตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว๑๙๖๒ 16/09/2554 16/09/2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่่น กพส. 15/09/2554 15/09/2554
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กจ. มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๓,ว๘๐๘๐ 15/09/2554 15/09/2554
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๓๒ 14/09/2554 15/09/2554
แบบสรุปข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๑ 14/09/2554 14/09/2554
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๓ 14/09/2554 14/09/2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๕ 13/09/2554 14/09/2554
ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๔ 13/09/2554 14/09/2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๖
[บัญชีรายชื่อฯ และตารางการอบรม]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๑ 14/09/2554 14/09/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๒๓ 13/09/2554 14/09/2554
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคลากรท้องถิ่น สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๙๒๖ 13/09/2554 14/09/2554
บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดเก็บเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ผ่าน GFMIS สน.คท. 13/09/2554 13/09/2554
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 16446 next last