หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือดูแลร้านจำหน่ายอาหารในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว2021) 26/09/2551
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2551 (เพิ่มเติมงวดสุดท้าย)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2036) 26/09/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นิติกรระดับ 7ว) 25/09/2551
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551 25/09/2551
แจ้งมติ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2551 (มท 0809.2/ว160) 25/09/2551
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว2030) 25/09/2551
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (มท 0803/ว2002) 24/09/2551
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2001) 24/09/2551
การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น (มท 0802.3/396) 24/09/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน(มท 0808.3/ว2024) 24/09/2551
การแจ้งยอดเงินที่ไม่ประสงค์ใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี 2551(มท 0808.2/11096-11133) 24/09/2551
ผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว3036)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/09/2551
ผลการฝึกอบรมการเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยวิธีการประเมิน (มท 0809.2/ว1964)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/09/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตเดือนกันยายน 2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1974)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
22/09/2551
คู่มือกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1986) 19/09/2551
การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค กรณีมีเงินสมทบ (มท 0803/ว1962) 19/09/2551
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1985) 19/09/2551
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1997) 19/09/2551
รายงานแสดงยอดงบประมาณ ตามหน่วยรับงบประมาณ (มท 0803/ว1996) 19/09/2551
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1992) 19/09/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12704 next last