หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เรื่อง การเข้าชื่อและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๐๘) 26/01/2554
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว๑๗๔) 25/01/2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๗ - รุ่นที่ ๒๐ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๗๐, ว๒๐๗๒)
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๑๗-๒๐]
25/01/2554
ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มท ๐๘๐๙.๙/ว๒) 25/01/2554
ทุนอบรมครูญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๕) 25/01/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๕๓-๖๒๓, ๖๒๔-๖๒๗)
[บัญชีจัดสรรฯ]
25/01/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๒) 25/01/2554
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก) 25/01/2554
การกำหนดนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๖๗) 25/01/2554
ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๗๖) 25/01/2554
แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือ/เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันและร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๖๙) 24/01/2554
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๔๖) 24/01/2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (งวดที่ ๒)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๖) 24/01/2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๗)
[บัญชีรายชื่อฯ]
24/01/2554
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๖) 24/01/2554
ย้ายข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙) 24/01/2554
เชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือร่วมโครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๒ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๕๕) 21/01/2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๒)
[บัญชีรายชื่อฯ]
21/01/2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๑๓๕) 21/01/2554
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย 20/01/2554
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 15691 next last