หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เอกสารการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข ปี 2552 ชุดที่ 1
[ชุดที่ 2]
[ชุดที่ 3]
12/06/2552
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1125) 12/06/2552
การรายงานผลดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะของ อปท. (ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว1124) 12/06/2552
คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ฉบับที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1104) 12/06/2552
การปรับแผนการฝึกอบรมจัดประชุมสัมมนาและการดูงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1871) 12/06/2552
ขอความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) กรณีเกิดโรคในสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1122) 12/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1107) 11/06/2552
ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย (การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย) และรายงานทางด้านการบริหารงบประมาณใน MIS ของระบบ GFMIS (มท 0803/ว1108) 11/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น 42,เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 28 และเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่น 28 (มท 0807.3/ว123)
[บัญชีรายชื่อฯ]
11/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่น 35และนิติกร รุ่น 20 (มท 0807.3/ว121)
[บัญชีรายชื่อฯ]
11/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ รุ่นที่ 41, จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว120)
[บัญชีรายชื่อ]
11/06/2552
.โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 11/06/2552
แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท 0809.2/ว 112) 11/06/2552
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สำหรับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (มท 0893.2/ว 1111) 10/06/2552
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล (มท ด่วนที่สุด 0810.3/1112) 10/06/2552
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร (มท 0891.1/ว 1102) 10/06/2552
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม (มท 0891.2/ว 1837) 10/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง รุ่น3,ผลิตสื่อ รุ่น9,การเงินและบัญชี รุ่น18-19,Dreamwaver รุ่น3,วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น16, จัดเก็บเอกสารสำนักงาน รุ่น19,Autocad พื้นฐาน รุ่น10 (มท 0807.3/ว90) 10/06/2552
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง (มท 0893.2/ว 1093) 10/06/2552
การมอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (มท 086/ว 1090) 09/06/2552
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 13495 next last