หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๔๖) 15/03/2554
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของทุกจังหวัด มาตั้งจ่าย ณ ส่วนกลาง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๙๘) 15/03/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๙) 14/03/2554
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท ๐๘๐๙.๙/ว๓) 14/03/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๖ และ ๒๗ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๕๙๔)
[บัญชีรายชื่อฯ]
14/03/2554
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กับการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๙๓) 14/03/2554
การคัดเลือกโรงเรียนและครูผู้นำคณิตศาสตร์ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๕๗๓) 14/03/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๘) 14/03/2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๘๑)
[ใบสมัครฯ]
11/03/2554
เปลี่ยนแปลงกำหนดการและคำถวายราชสดุดีฯ ในการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว ๕๘๓) 11/03/2554
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากร ระดับปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๘๐) 11/03/2554
ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๗๐) 11/03/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 11/03/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ 10/03/2554
การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (มท ๐๘๐๘.๓/ว๕๖๒) 09/03/2554
การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๖๐) 09/03/2554
การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๕๖๓) 09/03/2554
การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๕๖) 09/03/2554
แนวทางการหารือข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ผ่านเว็บไซต์ สถ. (มท ๐๘๐๖/๒๒) 09/03/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน (ตำแหน่งนิติกร) เพิ่มเติม 09/03/2554
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 15832 next last