หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ. พร้อมร่วมมือเลือกตั้ง ส.ส. ให้ อปท. สนับสนุนและต้องวางตัวเป็นกลาง 23/05/2554
กรณีจังหวัดพัทลุงหารือแนวทางปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๓๖) 23/05/2554
หารือรายได้ตามหลักเกณฑ์การกำหนดเทศบาลขนาดกลาง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๐) 23/05/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๕๐) 23/05/2554
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน(ตำแหน่งนิติกร) การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ และการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๓๒) 20/05/2554
การปฏิบัติในเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๐๓๔) 20/05/2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๓๑) 20/05/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.มอบเวชภัณฑ์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ บ้านเฟื่องฟ้า ในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล 19/05/2554
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (มท ๐๘๐๒.๒/ว๘๔, ว๔๐) 19/05/2554
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (มท ๐๘๑๔/ว๑) 19/05/2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๙ - รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๑๒, ว๑๐๑๓)
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๙]     [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๑๐]
18/05/2554
การประชาสัมพันธ์ ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/๔๒๓๒) 18/05/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๔๗) 18/05/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๔๖) 18/05/2554
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐๑๔) 18/05/2554
รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๗)
[บัญชีรายชื่อ ฯ และกำหนดการ ฯ]
12/05/2554
การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/๔๑๕๔) 12/05/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๐๙) 12/05/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามการขับเคลื่อนของ อปท. ตามนโยบายเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 12/05/2554
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้ง ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๔๘๖) 12/05/2554
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 16049 next last