หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 10/06/2551 - 10/06/2551 12/06/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(มท 0808.3/ว1221)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/06/2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ 7ว 12/06/2551
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GF MIS 12/06/2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกการล้างเงินยืมในระบบ GF MIS 12/06/2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 12/06/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง 12/06/2551
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ 12/06/2551
การชำระค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง และสาขาการจัดการการคลัง รุ่นที่ 1 12/06/2551
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (มท 0803/ว1197) 11/06/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว138) 10/06/2551
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551(มท 0801.2/ว319) 10/06/2551
การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทโยน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/ว17)
[รายชื่อและกำหนดการ]
10/06/2551
การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาค ก. 10/06/2551
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลที่ได้รับการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมือง (มท 0808.3/ว1153) 09/06/2551
ข่าวสาร วันที่ 9 มิ.ย. 2551 "ควบคุมภายใน อปท." ปีงบประมาณ 2551 09/06/2551
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (มท 0806/ว1174) 09/06/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพิ่มเติม 09/06/2551
การประเมินรับรองผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1178) 09/06/2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 5)(ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว1177) 09/06/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12366 next last