หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/08/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ปี 2551(วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1007) 15/05/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว1497) 14/05/2551
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว982) 14/05/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค. 2551 (มท 0893.4/ว973) 14/05/2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว120)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/05/2551
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท 0803/ว960) 13/05/2551
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (มท 0803/ว967) 13/05/2551
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0803/ว965) 13/05/2551
โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว978) 13/05/2551
การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ว941) 12/05/2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว972) 12/05/2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว949) 08/05/2551
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว959) 08/05/2551
โครงการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (มท 0893.4/ว854) 08/05/2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา 08/05/2551
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)(มท 0803/ว957) 08/05/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1453) 08/05/2551
หารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย (มท 0804.4/ว943) 08/05/2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขาดทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว916) 08/05/2551
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(มท 0809.5/ว68) 08/05/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12269 next last