หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) (ที่ มท 0893.3/ว 2077) 12/10/2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ที่ มท 0893.4/ว 2052)
[บัญชีรายชื่อ]
12/10/2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 (ที่ มท 0893.4/ว 2051)
[บัญชีรายชื่อ]
12/10/2553
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.1/ว 2118) 12/10/2553
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว 2108)
[บัญชีรายชื่อฯ]
11/10/2553
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว 274) 11/10/2553
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หนึ่งใจ ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๐๒) 11/10/2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนและบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (มท0893.3/ว2072)
[บัญชีรายชื่อ (รุ่นที่ 1-24)]     [บัญชีรายชื่อ (รุ่นที่ 25-48)]
07/10/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 24-25 (ด่วนที่สุด มท0809.6/ว2067)
[บัญชีรายชื่อฯ]
07/10/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1-3/2554 (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๖/ว ๒๐๖๖)
[บัญชีรายชื่อ]
07/10/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๔/ ว ๒๐๗๑) 07/10/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 4 (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๗๐) 07/10/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนแบบจำลองสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ ด้วย Sketchup รุ่นที่ 1 (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๖๘) 07/10/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๒๖๐๙) 07/10/2553
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (มท ๐๘๐๒.๓/ว ๒๐๖๑) 07/10/2553
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (มท ๐๘๐๒.๓/ว ๓๙๕) 07/10/2553
โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๐๕๐) 07/10/2553
รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ และเงินควบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว 2064) 07/10/2553
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2048) 06/10/2553
การมอบหมายให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (คำสั่ง 615/2553) 06/10/2553
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 15387 next last