หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๔๖๕) 02/12/2553
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๓๔) 02/12/2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๔๕๕) 01/12/2553
โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔-๖ (ด่วนที่่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๘๘)
[บัญชีรายชื่อฯ]
01/12/2553
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๑) 01/12/2553
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ถ่ายโอนไปยัง อปท. และเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยเหลือพิเศษครูและภารโรงโรงเรียน สังกัด อบจ. และเทศบาล (มท ๐๘๐๘.๕/ว ๕๑) 01/12/2553
การดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (มท ๐๘๙๑.๔/ ว ๒๔๕๗) 30/11/2553
หารือแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๖๙) 30/11/2553
โครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔๓๔) 30/11/2553
เลื่อนกำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งงที่ ๓/๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๖๓๗) 29/11/2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๖๖) 29/11/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 1 - 6 29/11/2553
โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program (มท๐๒๐๔.๑/ว๑๐๗๗) 26/11/2553
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๕๑) 25/11/2553
สรุปผลการตรวจสอบการคลัง อปท. (มท ๐๘๐๕/ว ๒๔๔๐) 25/11/2553
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๔๔๑) 25/11/2553
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๓๒) 25/11/2553
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๗) 25/11/2553
การซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเติอนภัยสาธารณะ (หอเตือนภัย) ในบริเวณ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๔๔๗) 25/11/2553
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๔๔๓) 24/11/2553
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 15555 next last