หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2552 (มท 0893.2/ว 105)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/01/2552
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (มท 0809.3/ว7) 20/01/2552
การจัดทำโครงการประชุมสัมมนามอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0810.1/ว 099) 16/01/2552
การแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ 10/2552 ลว 13 มกราคม 2552) 16/01/2552
โครงการ "คลินิกประปาท้องถิ่น" (มท 0717/10265) 16/01/2552
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ (สอ.สถ.0102/035) 16/01/2552
ประชุมผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด มท 0890.3/ 0629) 16/01/2552
แนวทางปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงเงินค่าสาธารณูปโภค (มท 0803/ ว 082) 15/01/2552
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มท 0803/ว 079) 15/01/2552
การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (นร 1004.2/5738) 15/01/2552
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มท 0810.4/ ว 12) 15/01/2552
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2552) 15/01/2552
ขอให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สอ.สถ. 0102/ว 20) 15/01/2552
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14/01/2552
การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (มท 0810.2/ว 9) 13/01/2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน และขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน 13/01/2552
การประชุมผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด (มท 0890.3/ว 059) 13/01/2552
โครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (มท 0801.2/047) 13/01/2552
เชิญร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและองค์กรท้องถิ่นต้นแบบตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ ว 056) 13/01/2552
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สถ. (มท 0802.5/0233) 13/01/2552
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12998 next last