หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและไทยทีวีสีช่อง 3 ในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว841) 30/04/2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์จังหวัดอุดรธานี ในรุ่นที่ 8-11 (วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2552)(มท 0890.4/ว835) 30/04/2552
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2552 (มท 0891.3/3036) 29/04/2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว814) 29/04/2552
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) รุ่นที่ 12 (มท 0807.2/ว74) 29/04/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว832) 29/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว813) 28/04/2552
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับเรียกเก็บเงินตามแคชเชียร์เช็ค ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (มท 0803/ว812) 28/04/2552
การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(มท 0808.4/ว762) 28/04/2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว821) 28/04/2552
download ข้อมูลการบรรยายของวิทยากรในการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ 28/04/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 3)(มท 0808.2/4328-4402)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
28/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ่น 12,เลขานุการนายก อปท. รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว66) 27/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น14, จนท./จพง.ธุรการ รุ่น38-39, ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น8 (มท 0807.3/ว65) 27/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตร จนท./จพง.พัสดุ รุ่น27 และประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว64) 27/04/2552
การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 (มท 0804.5/ว720) 27/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่น11, การสร้างงานนำเสนอ รุ่น12,การออกแบบก่อสร้างขั้นสูง รุ่น5, งานการเงินละบัญชี รุ่น17,จัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น18 (มท 0807.3/ว69) 27/04/2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว809) 27/04/2552
รายการโอนเงินเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ 2552 (มท 0893.2/ว 803) 24/04/2552
การตรวจสอบรายละเอียดโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (มท 0891.3/ว 802) 24/04/2552
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 13321 next last