หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1537) 21/07/2551
ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงาน/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2220) 16/07/2551
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/4505) 16/07/2551
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว120) 16/07/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 7ว) 16/07/2551
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0892.4/8468) 16/07/2551
สำรวจปริมาณการใช้น้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1529) 16/07/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 7/2551 16/07/2551
ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง 15/07/2551
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 9-11 วันที่ 22-24 ก.ค. 2551 ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ 15/07/2551
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว1525) 15/07/2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว1521) 15/07/2551
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1422) 15/07/2551
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1514) 15/07/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว2187) 15/07/2551
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115) 15/07/2551
ขอแจ้งแก้ไขรหัสบัญชีแยกประเภทการโอนขายบิล (มท 0803/ว121) 15/07/2551
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1515) 14/07/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนา ผวจ. และผู้บริหารระดับสูง ของ มท. วันศุกร์ที่ 4 ก.ค.2551 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 14/07/2551
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1494) 11/07/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12480 next last