หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท 0803/ว656) 28/03/2551
การนำเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มท 0803/ว45) 28/03/2551
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว42) 28/03/2551
การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว38) 28/03/2551
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว36) 28/03/2551
การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว677) 27/03/2551
การรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว670) 27/03/2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว673) 27/03/2551
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สพบ. 26/03/2551
โครงการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น (มท 0809.3/ว654) 26/03/2551
แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มเติมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0806/ว651) 26/03/2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ 26/03/2551
การดำเนินงาน หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว950) 26/03/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อปท.(มท 0808.3/ว647)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2551
การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) (มท 0890.3/ว639) 25/03/2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว624) 25/03/2551
แนวทางการคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ถูกต้อง (มท 0809.2/ว40) 25/03/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว638) 25/03/2551
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว643) 25/03/2551
การปิดงวดบัญชีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว3463) 24/03/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12133 next last