หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/02/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว2405) 01/12/2551
แจ้งผู้แทนเครือข่ายฯ ให้คัดเลือกเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552"(ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2477) 01/12/2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2472) 28/11/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2473) 28/11/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2452) 28/11/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว2456) 28/11/2551
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2552 (มท 0810.5/ว2468) 28/11/2551
การโอนเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 (มท 0808.3/ว2465)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
28/11/2551
บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พ.ศ.2552 (มท 0801.3/ว686)
[โปสเตอร์ ส.ค.ส. ปี 2552]
28/11/2551
แจ้งผู้แทนเครือข่ายฯ ให้คัดเลือกเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว2462) 27/11/2551
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งจองสมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ 2552" (มท 0801.3/ว707) 27/11/2551
แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (มท 0803/ว2427) 26/11/2551
การกำหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2442) 26/11/2551
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ อปท. (แบบ ฝจ.01) (มท 0808.2/ว2448)
[แบบรายงาน (แบบ ฝจ.01)]
26/11/2551
สรุปการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 26/11/2551
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551-2554 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2435) 25/11/2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2428) 25/11/2551
ขั้นตอนการเสนอ การขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (มท 0808.2/ว2421) 25/11/2551
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว2433) 25/11/2551
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (มท 0808.2/13666-13740) 21/11/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12879 next last