หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๙ 06/12/2554 06/12/2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๕ 02/12/2554 06/12/2554
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่นชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ สน.บถ. 06/12/2554 06/12/2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๒๔๒๖ 02/12/2554 02/12/2554
การสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) แบบออนไลน์ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ
[ขั้นตอนและวิธีการกรอกแบบสำรวจฯ]
กพร. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/๕๓๓ 01/12/2554 02/12/2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๒๔๑๖, ว๘๐ 29/11/2554 01/12/2554
รายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตบ. มท ๐๘๐๕/ว๒๔๑๓ 28/11/2554 30/11/2554
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ สน.คท. มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๑๘ 29/11/2554 30/11/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) สล. 29/11/2554 29/11/2554
การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๑๕ 29/11/2554 29/11/2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.และแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด อปท. และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด
[บัญชีรายชื่อโครงการจัดทำแผน ฯ]     [บัญชีรายชื่อโครงการประสิทธิภาพคลัง ฯ]
กศ. มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๑๗ 29/11/2554 29/11/2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๔๑๒ 28/11/2554 29/11/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๕๔ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๒๑ 29/11/2554 29/11/2554
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท ๘๐๓/ว๒๔๐๙ 28/11/2554 28/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) กจ. 25/11/2554 28/11/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน ๖๒ ราย กจ. 25/11/2554 28/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 25/11/2554 28/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) กจ. 23/11/2554 28/11/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๐๕ 28/11/2554 28/11/2554
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๓๙ 27/11/2554 28/11/2554
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 16722 next last