หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ค. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว259) 30/04/2553
การติดป้ายประกาศโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว787) 30/04/2553
หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว101) 29/04/2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (มท 0812/ว775) 28/04/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนเมษายน 2553 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว779)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
28/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว163) 28/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว162) 28/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว778) 28/04/2553
การบันทึกข้อมูลในระบบ PFMS โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว776) 28/04/2553
การประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (มท 0204.2/583) 27/04/2553
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (รอบที่ 1) เป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียนเด็กเล็ก อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว768) 27/04/2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ กจ. (มท 0802.1/ว158) 26/04/2553
การเชิญบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม การนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด (ด่วน ที่ มท 0890.4/ว765) 26/04/2553
แจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้เลือดออกและแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ปี 2553 (มท 0891.3/ว759) 23/04/2553
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.3/ว761) 23/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น6, คอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่น26, โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่น5 และคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่น16 (มท 0807.3/ว161) 23/04/2553
การคัดเลือกข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว97)
[แบบฟอร์มรายงานการคัดเลือกฯและตารางบัญชีจำนวนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกฯ]
23/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว157)     [บัญชีรายชื่อ] 23/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว156)
[บัญชีรายชื่อฯ]
23/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 (มท 0807.3/ว153)     [บัญชีรายชื่อ] 23/04/2553
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 14740 next last