หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น ประจำปี 2553 (มท 0891.3/ว668) 07/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว134) 07/04/2553
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0810.3/ว670) 07/04/2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2553 (มท 0809.6/ว559)
[บัญชีรายชื่อฯ]
05/04/2553
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 20 และหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว141)
[บัญชีรายชื่อฯ]
05/04/2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 05/04/2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 (มท 0801.2/ว228) 05/04/2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 (มท 0801.2/ว230) 05/04/2553
การเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย (สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2550 และ 2551)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว663)
[บัญชีรายชื่อฯ]
05/04/2553
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด (มท 0809.4/ว661) 05/04/2553
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่นำส่งผลงานทางวิชาการ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)(มท 0809.4/ว639) 05/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 36 (มท 0807.3/ว133) 05/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 57 (มท 0807.3/ว132) 05/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว131) 05/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 40 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว137) 02/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 38 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว135) 02/04/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 1 (เมษายน-สิงหาคม 2553)(มท 0808.2/604-678)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
02/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว129) 02/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว130) 02/04/2553
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 37 (มท 0807.3/ว128) 02/04/2553
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 14669 next last