หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/9906) 26/08/2551
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1795) 25/08/2551
การปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียน (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1794) 25/08/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 6,การเงินและบัญชี รุ่นที่10,การจัดเก็บเอกสารรุ่นที่ 11,วิเคราะห์ฯ รุ่นที่ 11, Autocad ขั้นสูงรุ่น3 และพัสดุ รุ่น5 (มท 0807.3/ว1775) 25/08/2551
เลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2551 (มท 0801.2/ว1786) 25/08/2551
การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1793) 25/08/2551
ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 22/08/2551
สำรวจข้อมูลค่าน้ำประปา (ใหม่) รอบเดือนกรกฎาคม 2551
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/08/2551
ทุนการศึกษาระดับปริญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Yong Leaders ' Program ประจำปี 2552 22/08/2551
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพงานก่อสร้าง 22/08/2551
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 22/08/2551
สรปุผลการส่งเสริมและติดตามการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 20/08/2551
การสั่งซื้อ/สมัครสมาชิก วารสารครอบครัวพอเพียง 20/08/2551
รายชื่อปลัดเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 20/08/2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2551 (มท 0801.2/ว469) 19/08/2551
ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1761) 19/08/2551
อบรมสัมมนาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่สันทนาการ ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1756) 19/08/2551
ขอความร่วมมือแจ้งกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปี 2552 (มท 0891.3/ว1751) 19/08/2551
การปรับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1753) 18/08/2551
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2547-2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1747) 18/08/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12617 next last