หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มท 0803/ว1827) 01/09/2551
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1839) 01/09/2551
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1826) 01/09/2551
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551 (มท 0810.4/1788) 29/08/2551
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (มท 0809.2/ว1821) 29/08/2551
การเปลี่ยนสถานที่จัดงานโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/10036) 28/08/2551
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 21-25 วันที่ 1-5 กันยายน 2551 ศูนย์จังหวัดตรัง 28/08/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1816) 28/08/2551
ซ้อมความเข้าใจกระบวนงานโอนจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ (มท 0803/ว1773) 27/08/2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเช็คคืนในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1774) 27/08/2551
หมายกำหนดการเสด็จพระราชทานธงสัญลักษณ์โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1817) 27/08/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 8/2551 (มท 0801.2/ว493) 27/08/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (เพิ่มเติม) 26/08/2551
ติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อปท. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 3.5 ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0805/ว1806) 26/08/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต เดือนสิงหาคม 2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1805)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
26/08/2551
การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/9906) 26/08/2551
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1795) 25/08/2551
การปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียน (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1794) 25/08/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 6,การเงินและบัญชี รุ่นที่10,การจัดเก็บเอกสารรุ่นที่ 11,วิเคราะห์ฯ รุ่นที่ 11, Autocad ขั้นสูงรุ่น3 และพัสดุ รุ่น5 (มท 0807.3/ว1775) 25/08/2551
เลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2551 (มท 0801.2/ว1786) 25/08/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12632 next last