หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/08/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง พร้อมเนื้อเพลง 03/08/2552
การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (มท0803/ว1499) 03/08/2552
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0803/ว1500) 03/08/2552
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 6 (มท 0893.4/1517) 03/08/2552
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-ป.6 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1516) 03/08/2552
ขอให้จังหวัดมอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเดินทางมายังกรมฯเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ อปท. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการ (ด่วนที่สุด ที่ มท0891.2/ว1513) 03/08/2552
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (งวดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1509) 03/08/2552
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1507)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/07/2552
สัญลักษณ์ส่งเสริมคูณธรรมความดี ช่อสะอาด (ด่วนมาก ที่ มท 0201.2/ว2435) 31/07/2552
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.2/ว2434) 31/07/2552
รายงานความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ทำดีเพื่อแม่ อาหารปลอดภัย (มท 0891.3/ว1474) 31/07/2552
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งวดที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1506) 31/07/2552
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว2444) 30/07/2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี 2553 (รวม 3 หลักสูตร)(มท 0809.6/ว1498) 30/07/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่น11,การแก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น รุ่น12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว180) 30/07/2552
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-6 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1493)
[บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ]
30/07/2552
ขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2429) 30/07/2552
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2428) 29/07/2552
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนำเงินรายได้ของศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนไปใช้จ่าย พ.ศ.2552 (มท 0808.4/ว2406)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/07/2552
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น15-16,รองนายกเทศมนตรี รุ่น16, เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่น29,จนท./จพง.ธุรการ รุ่น45-46, จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น36 (มท 0807.3/ว177) 29/07/2552
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 13723 next last