หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว627) 26/03/2552
การฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0807.3/ว42) 26/03/2552
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว621)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
26/03/2552
การขอรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว608) 25/03/2552
เร่งรัดการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว605) 25/03/2552
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในระบบ GFMIS (มท 0803/ว591) 24/03/2552
ปรับเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในรายงาน MIS: การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS (มท 0803/ว587) 24/03/2552
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว578) 24/03/2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยและการเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (มท 0803/ว586) 24/03/2552
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และขอให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0803/ว585) 24/03/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจักเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น 17,งานการเงินและบัญชี รุ่น 16,การวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 14,แก้ปัญหาพีซี เบื้องต้น รุ่น 10,การใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น1 (มท 0807.3/ว9) 24/03/2552
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนายการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว595) 24/03/2552
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 (มท 0810.5/ว593) 24/03/2552
การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (มท 0802.4/ว77) 23/03/2552
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว590) 23/03/2552
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว588) 23/03/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0808.3/ว580)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
23/03/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว573) 20/03/2552
การติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/3165) 20/03/2552
โครงการจัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.4/ว567) 20/03/2552
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 13213 next last