หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1010)
[เอกสารเพิ่มเติม]
16/05/2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ อาสาสมัครทหารพรานกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว1027) 16/05/2551
ซ้อมความเข้าใจการใช้แบบ ขบ 02 ขบ 03 และขบ 05 (มท 0803/ว1021) 16/05/2551
การถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1020) 16/05/2551
ข้อสังเกตจากการสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1019)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/05/2551
ข้อสังเกตจากการสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1018) 16/05/2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1023) 16/05/2551
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทีมีความจำเป็นเร่งด่วน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1009) 15/05/2551
ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนปิดบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการผ่านรายการในผังบัญชี Version 2551 (มท 0803/ว1003) 15/05/2551
การปรับปรุงระบบ GFMIS ส่วนขยาย (มท 0803/ว1002) 15/05/2551
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว984) 15/05/2551
โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว196) 15/05/2551
ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ปี 2551(วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1007) 15/05/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว1497) 14/05/2551
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว982) 14/05/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค. 2551 (มท 0893.4/ว973) 14/05/2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว120)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/05/2551
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท 0803/ว960) 13/05/2551
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (มท 0803/ว967) 13/05/2551
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0803/ว965) 13/05/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12281 next last