หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 14/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 23/09/2552
หลักเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่ (มท 0809.2/ว 210) 23/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน) รุ่นที่ 2-3 (มท 0809.6/ว 1874)
[รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ]
23/09/2552
กำหนดการเปลี่ยนแปลงพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปะรจำปี 2552 23/09/2552
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1867) 22/09/2552
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (มท 0802.3/ว282,ว1860) 22/09/2552
การจัดซื้อเครื่องกำจัดยุงและเครื่องกำจัดแมลงวันไฟฟ้า (มท 0808.2/ว3062) 22/09/2552
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ ร้อยละ 25 (มท 0808.5/ว53) 22/09/2552
ประเด็นสำคัญจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3054) 21/09/2552
ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อจัดทำข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และหน่วยนับทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2552(มท 0803/ว141) 21/09/2552
ซักซ้อมแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/11077)(จังหวัดแพร่) 18/09/2552
ซักซ้อมแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว3074)(ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดแพร่) 18/09/2552
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1850) 17/09/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา 17/09/2552
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3040) 17/09/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1834) 17/09/2552
การซักซ้อมจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง (มท 0810.5/ว1836)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/09/2552
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว17505) 17/09/2552
การเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะของพนักงาน/ข้าราชการครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1813) 16/09/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรสามิต ประจำเดือนก.ย.52 ให้แก่ อปท.(มท 0808.3/ว1837)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
16/09/2552
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 13886 next last