หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส โดยเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจากต้นสังกัด สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๑๒ 14/02/2555 15/02/2555
การรายงานผลดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๑๐ 14/02/2555 15/02/2555
แนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มเติม
[แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน]     [แบบฟอร์มโครงการยาเสพติด]
กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๔๒๐ 14/02/2555 14/02/2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑-๔
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๙๕,ว๓๙๖,ว๓๙๗,ว๓๙๘ 13/02/2555 14/02/2555
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๗ 10/02/2555 14/02/2555
นางชั้น แช่มช้อย มารดานายบุญสืบ แช่มช้อย หน.ผต.สถ.ถึงแก่กรรม กปต. มท ๐๘๑๑/ว๔ 13/02/2555 14/02/2555
การประชุมผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ สล. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๘๙ 13/02/2555 14/02/2555
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๙๙ 13/02/2555 13/02/2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ และรุ่นที่ ๓/๒๕๕๕     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๘๘ 13/02/2555 13/02/2555
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๕๕, ว๓๕๖ 08/02/2555 13/02/2555
สำรวจความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๓๘๖ 10/02/2555 10/02/2555
การประชุมซักซ้อมการเตรียมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครบวาระ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๘๕ 10/02/2555 10/02/2555
ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๗๗ 09/02/2555 10/02/2555
ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๒๓ 08/02/2555 10/02/2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) กจ. 09/02/2555 09/02/2555
การสมัครรับการฝึกอบรมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕ กพส. มท ๐๘๑๐.๔/ว๓๓๙ 07/02/2555 09/02/2555
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๓๖๖ 08/02/2555 09/02/2555
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
[ตารางกำหนดผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ฯ]
กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๐ 08/02/2555 09/02/2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ : ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้
[ภาคกลางและภาคใต้]     [มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๖๗ 08/02/2555 09/02/2555
การแจ้งเปลี่ยนชื่อโดเมนและที่อยู่สำหรับการรับ-ส่งจดหมายระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศส. มท ๐๘๐๖/ว๓๗๐ 09/02/2555 09/02/2555
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 16985 next last