หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเลขานุการนายก อปท. รุ่นที่ 11 (มท 0807.3/ว252) 13/11/2552
หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท 0809.2/ว247) 13/11/2552
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199) 12/11/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักขั้นสูง รุ่นที่ 3 และหลักสูตรสำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว235) 11/11/2552
ขอหารือเกี่ยวกับกรณีนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มท 0804.3/ว2171) 11/11/2552
หารือการจ่ายค่าตอบแทน (มท 0809.7/ว3641) 11/11/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่น18,ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น9,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น30,จนท./จพง.พัสดุ รุ่น32 และจนท./จพง.ธุรการ รุ่น50 (มท 0807.3/ว247) 11/11/2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว246) 11/11/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบจ.รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว248) 11/11/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1, หลักสูตรเทคนิควิธีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 1 และหลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว243) 11/11/2552
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (มท 0893.2/ว2200) 10/11/2552
รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ Electronic Form (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/1018) 10/11/2552
หารือการนับเวลาเริ่มต้นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0804.3/ว2202) 10/11/2552
การให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (มท 0891.4/ว2186) 10/11/2552
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว2170) 10/11/2552
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว2185) 10/11/2552
การขอความร่วมมือในการสอบสวนทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างภาษีอากร ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร (มท 0808.2/ว2193) 09/11/2552
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว2179) 09/11/2552
การเตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ (มท 0808.5/ว2176) 09/11/2552
ซักซ้อมการดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว3671) 09/11/2552
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 14080 next last