หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด สถ.ประจำปี 2551 08/04/2551
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ของ ก.ท. ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 06/04/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว733) 04/04/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว734) 04/04/2551
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว729) 04/04/2551
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550" (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว738) 04/04/2551
แจ้งเลื่อนกำหนดวันฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word รุ่นที่ 5 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว93) 04/04/2551
การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกภาพการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม)(มท 0801.3/ว182) 04/04/2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว731) 04/04/2551
การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว730) 03/04/2551
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 สถ. 03/04/2551
การควบคุมดูแลและวางมาตรการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1065) 03/04/2551
ชะลอการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว723) 03/04/2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว717) 03/04/2551
การป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1074) 03/04/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว720)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
03/04/2551
ชี้แจงข่าวการจัดซื้อสื่อต้านยาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/3953) 03/04/2551
นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว697) 02/04/2551
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2550 02/04/2551
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2551 (มท 0809.2/ว47) 02/04/2551
first previous ข้อมูลที่ 8101 - 8120 จาก 12167 next last