หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด สน.สส. มท 0891.3/ว1411 06/03/2558 11/03/2558
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด สน.สส. มท 0891.3/4704 06/03/2558 11/03/2558
การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สล. มท 0801.1/82 10/03/2558 10/03/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 4 สพบ. มท 0807.4/ว462 05/03/2558 10/03/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 3 สพบ. มท 0807.4/ว461 05/03/2558 10/03/2558
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 6-9) สน.บถ. มท 0809.9/ว6 09/03/2558 10/03/2558
การกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 8/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.9/ว5 06/03/2558 10/03/2558
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว4 06/03/2558 10/03/2558
รายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สน.คท. มท 0808.2/ว504 10/03/2558 10/03/2558
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว498 09/03/2558 10/03/2558
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว6 10/03/2558 10/03/2558
การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว495 09/03/2558 10/03/2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน สน.สส. มท 0891.4/ว1438 09/03/2558 10/03/2558
การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว467 06/03/2558 09/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (20,680.79 ล้านบาท)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3837-3912 06/03/2558 09/03/2558
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล สน.กศ. มท 0893.2/ว466 06/03/2558 09/03/2558
การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า สน.สส. มท 0891.4/ว489 09/03/2558 09/03/2558
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 กค. มท 0803/ว493 09/03/2558 09/03/2558
การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว3932 09/03/2558 09/03/2558
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สน.กศ. มท 0893.4/ว487 06/03/2558 09/03/2558
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 13109 next last