หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1149 08/07/2557 08/07/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1148 08/07/2557 08/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 สน.บถ. มท 0809.3/ว1146 07/07/2557 08/07/2557
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักเกณฑ์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน กค. มท 0803/ว1138 07/07/2557 07/07/2557
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว79 07/07/2557 07/07/2557
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจำนวนเด็กเล็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2551 ตามแบบรายงานข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม) สน.กศ. มท 0893.4/ว1131 04/07/2557 07/07/2557
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 สน.สส. มท 0891.3/ว1109 02/07/2557 07/07/2557
การประกวด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1128 04/07/2557 07/07/2557
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ สล. มท 0801.3/ว20 04/07/2557 07/07/2557
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. มท 0808.2/ว1135 04/07/2557 07/07/2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ กค. มท 0803/ว1125 04/07/2557 04/07/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว49 04/07/2557 04/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1124 04/07/2557 04/07/2557
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว78 03/07/2557 04/07/2557
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน สน.บถ. มท 0809.5/ว77 03/07/2557 04/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 สน.บถ. มท 0809.3/ว1120 03/07/2557 03/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 สน.บถ. มท 0809.3/ว1119 03/07/2557 03/07/2557
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1118 03/07/2557 03/07/2557
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว25 03/07/2557 03/07/2557
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (เมษายน-กันยายน 2557) สน.บถ. มท 0809.2/ว1116 02/07/2557 03/07/2557
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 12160 next last