หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2558 สล. มท 0801.2/ว36 06/02/2558 06/02/2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558 สล. มท 0801.2/ว251 06/02/2558 06/02/2558
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล (ประชาบดี) และเข็มเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว192 28/01/2558 06/02/2558
เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบ ผส.2) และจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ตามแบบ พก.2) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว250 06/02/2558 06/02/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว3 06/02/2558 06/02/2558
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว อื่น ๆ นร 0904/43 06/02/2558 06/02/2558
แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว233 04/02/2558 05/02/2558
ขอเชิญร่วมประชุม (เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558)
[เอกสารแนบ]
สน.มถ. มท 0892.1/ว247 05/02/2558 05/02/2558
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว184 27/01/2558 05/02/2558
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว241 04/02/2558 05/02/2558
การประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว230 03/02/2558 05/02/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/รองนายก อปท. พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว243 04/02/2558 04/02/2558
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว6 04/02/2558 04/02/2558
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว240 04/02/2558 04/02/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สน.บถ. มท 0809.7/ว239 04/02/2558 04/02/2558
การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.มถ. มท 0892.4/ว234 04/02/2558 04/02/2558
การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว742 03/02/2558 04/02/2558
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว741 03/02/2558 04/02/2558
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร สน.สส. มท 0891.3/ว231 03/02/2558 03/02/2558
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว226 03/02/2558 03/02/2558
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 12995 next last