หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/09/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558
[รุ่นที่ 5]
[รุ่นที่ 6]
[รุ่นที่ 8]
สน.บถ. มท 0809.9/ว27 10/08/2558 10/08/2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 23 : The joint Regional Conference APASWE & IFSW - Asia Pacific, Bangkok, Thailand ในหัวข้อเรื่อง (Growth and Crisis Social Work and Policy Discourses) สน.กศ. มท 0893.2/ว1659 10/08/2558 10/08/2558
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 07/08/2558 07/08/2558
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1654 07/08/2558 07/08/2558
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1650 06/08/2558 06/08/2558
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Agribusiness - A Tool for the Empowerment of Rural Women สน.พส. มท 0810.4/ว1649 06/08/2558 06/08/2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1628 04/08/2558 06/08/2558
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1648 06/08/2558 06/08/2558
แบบสำรวจถนนที่ได้รับมอบหมายจากภัยแล้งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบสำรวจ]
สน.สส. มท 0891.2/ว1646 05/08/2558 06/08/2558
การประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) การจัดทำมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1640 05/08/2558 05/08/2558
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กค. มท 0803/ว1636 05/08/2558 05/08/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ กค. มท0803/ว1637 05/08/2558 05/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1638 05/08/2558 05/08/2558
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ กจ. มท 0802.3/ว1635 05/08/2558 05/08/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 23 สพบ. มท 0807.4/ว1621 03/08/2558 05/08/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 22 สพบ. มท 0807.4/ว1620 03/08/2558 05/08/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 21 สพบ. มท 0807.4/ว1619 03/08/2558 05/08/2558
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว1634 05/08/2558 05/08/2558
หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู สน.พส. มท 0810.3/ว1616 03/08/2558 05/08/2558
การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง) สน.คท. มท 0808.2/ว1626 04/08/2558 05/08/2558
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 13735 next last