หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.6/ว1072 02/06/2560 05/06/2560
การตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 สน.บถ. มท 0809.3/ว1074 02/06/2560 02/06/2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24 02/06/2560 02/06/2560
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว1064 31/05/2560 01/06/2560
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กค. มท 0803.3/ว1068 01/06/2560 01/06/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2975 30/05/2560 01/06/2560
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กศ. มท 0816.3/ว1060 30/05/2560 31/05/2560
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว1055 30/05/2560 31/05/2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2989 31/05/2560 31/05/2560
การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง กศ. มท 0816.5/ว1061 31/05/2560 31/05/2560
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว1050 29/05/2560 31/05/2560
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1053 30/05/2560 30/05/2560
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.4/ว1059 30/05/2560 30/05/2560
การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1058 30/05/2560 30/05/2560
แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว942 05/05/2560 30/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 16-20
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.2/ว1045 26/05/2560 30/05/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 สน.คท. - 29/05/2560 29/05/2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
[แบบตอบรับฯ]
ศส. มท 0806.4/ว1043 25/05/2560 26/05/2560
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 สน.บถ. มท 0809.3/ว1044 26/05/2560 26/05/2560
ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก กม. มท 0804.5/ว1033 24/05/2560 25/05/2560
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 16230 next last