หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบื้องต้นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.พส. มท 0810.3/ว2404 04/11/2558 05/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา การจัดการศึกาาแก่เด็กด้อยโอกาสและรายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/18848-18923 04/11/2558 05/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/18572-18647 04/11/2558 05/11/2558
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2373 03/11/2558 05/11/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว2381 03/11/2558 04/11/2558
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินารจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น
[แบบสรุปงบหน้า]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2377 03/11/2558 04/11/2558
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ประเภทสถานศึกษา]     [ประเภท อปท.]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2376 03/11/2558 04/11/2558
หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.2/ว2402 04/11/2558 04/11/2558
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) ครั้งที่ 15 ประจำปี2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2356 02/11/2558 04/11/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว2351 30/10/2558 04/11/2558
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว97 30/09/2558 04/11/2558
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว98 30/09/2558 04/11/2558
การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว2361 02/11/2558 04/11/2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว2400 04/11/2558 04/11/2558
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 สพบ. มท 0807.3/ว2382 03/11/2558 04/11/2558
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2558 - 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว2375 03/11/2558 03/11/2558
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2372 03/11/2558 03/11/2558
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
[ตาราง]     [รายงานผล]
สน.พส. มท 0810.3/ว2378 03/11/2558 03/11/2558
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว2338 30/10/2558 03/11/2558
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.5/ว50 30/10/2558 03/11/2558
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 14069 next last