หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/03/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806.2/ว434 27/02/2560 06/03/2560
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว500 03/03/2560 03/03/2560
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว473 02/03/2560 03/03/2560
การคักเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา กศ. มท 0816.3/ว478 03/03/2560 03/03/2560
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 03/03/2560 03/03/2560
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1
[ขั้นตอนและวิธีการรับรองข้อมูล]     [ขั้นตอนการโอน(ย้าย)ข้อมูล]
[รายชื่อ admin]
สน.บถ. มท 0809.3/ว477 03/03/2560 03/03/2560
ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย
[แบบรายงานฯ]
กยผ. มท 0815.3/ว474 03/03/2560 03/03/2560
การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.5/ว467 02/03/2560 02/03/2560
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว466 02/03/2560 02/03/2560
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กศ. มท 0816.5/ว465 02/03/2560 02/03/2560
ให้ อปท. ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว470 02/03/2560 02/03/2560
สำรวจนวัตกรรมและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการจัดการขยะมูลฝอย กพส. มท 0810.5/ว453 28/02/2560 01/03/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ชูประเด็น ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กพส. มท 0810.5/ว462 01/03/2560 01/03/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 สน.คท. - 01/03/2560 01/03/2560
รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[คู่มือการรายงานผลฯ]
กพร. มท 0812/ว451 28/02/2560 01/03/2560
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว438 28/02/2560 01/03/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว454 28/02/2560 01/03/2560
ทบทวน/ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1 และ มฝ.2 กพส. มท 0810.5/ว450 28/02/2560 01/03/2560
แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว439 28/02/2560 28/02/2560
การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 กม. มท 0804.5/ว421 24/02/2560 28/02/2560
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 15930 next last