หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2559) สน.สส. มท 0809.3/ ว1535 09/08/2559 09/08/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน ไปขึ้นบัญเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 09/08/2559 09/08/2559
แก้ไขชื่อรายการ แนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2560 รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว 1531 08/08/2559 08/08/2559
การตรวจสอบรายการที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.สส. มท 0891.3/ว 1527 08/08/2559 08/08/2559
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว1501 02/08/2559 05/08/2559
ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว1521 05/08/2559 05/08/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/9848-9896 29/07/2559 05/08/2559
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.6/ว45 04/08/2559 05/08/2559
การปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E. สน.กศ. มท 0816.4/ว1516 04/08/2559 04/08/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.5/ว26 26/07/2559 04/08/2559
ตรวจสอบรายการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว1515 04/08/2559 04/08/2559
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1510 03/08/2559 03/08/2559
การจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559 สน.กศ. มท 0816.3/ว1509 03/08/2559 03/08/2559
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.กศ. มท 0816.3/ว1508 03/08/2559 03/08/2559
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.กศ. มท 0816.4/ว1507 03/08/2559 03/08/2559
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.2/ว1500 02/08/2559 02/08/2559
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ สน.สส. มท 0891.3/ว1502 02/08/2559 02/08/2559
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว92 01/08/2559 02/08/2559
แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง สน.บถ. มท 0809.2/ว77 22/07/2559 02/08/2559
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สน.สส. มท 0891.3/ว1468 27/07/2559 01/08/2559
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 15096 next last