หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สพบ. มท 0807.3/ว1413 07/07/2558 14/07/2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กพร. มท 0812/ว1489 14/07/2558 14/07/2558
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377 02/07/2558 14/07/2558
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา สน.คท. มท 0803/ว1482 14/07/2558 14/07/2558
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว1480 13/07/2558 14/07/2558
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1474 13/07/2558 14/07/2558
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/300 13/07/2558 13/07/2558
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ กจ. - 13/07/2558 13/07/2558
แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1479 13/07/2558 13/07/2558
การจัดทำข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.สส. มท 0891.2/ว1478 13/07/2558 13/07/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) สน.บถ. มท 0809.5/ว29 09/07/2558 13/07/2558
การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน สน.พส. มท 0810.5/ว1476 13/07/2558 13/07/2558
แจ้ง อปท. (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1477 13/07/2558 13/07/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/10751 13/07/2558 13/07/2558
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Community Based Disaster Risk Management (B) สน.พส. มท 0810.4/ว1471 10/07/2558 13/07/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กค. มท 0803/ว1472 13/07/2558 13/07/2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพร. มท 0812/ว10756 13/07/2558 13/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 4
[บัญชีรายชื่อฯ]
ศส. มท 0806/ว40 13/07/2558 13/07/2558
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. ที่ มท 0810.3/ว1465 10/07/2558 10/07/2558
เชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการจ้างใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/ว1466 10/07/2558 10/07/2558
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 13623 next last