หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 และ 5 กพส. มท 0810.5/ว578 28/02/2561 06/03/2561
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว608 05/03/2561 06/03/2561
ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนฯ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว610 05/03/2561 05/03/2561
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ สน.คท. มท 0808.2/ว2305 05/03/2561 05/03/2561
การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6 (The 6th Thailand Bike and walk Forum) กพส. มท 0810.5/ว606 05/03/2561 05/03/2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว598 05/03/2561 05/03/2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ.อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 36-50
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว599,ว600 05/03/2561 05/03/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว569 28/02/2561 05/03/2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.7/ว580 28/02/2561 02/03/2561
การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว483 19/02/2561 02/03/2561
ประกาศกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์
[อบจ.]     [เทศบาล,พัทยา]
[อบต.]
สน.บถ. มท 0809.2/ว32 27/02/2561 02/03/2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
[ผังสอบ อบจ.]     [ผังสอบ เทศบาล,พัทยา]
[ผังสอบ อบต.]     [แผนที่สนามสอบ]
สน.บถ. มท 0809.2/ว38 02/03/2561 02/03/2561
ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว39 02/03/2561 02/03/2561
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว575 28/02/2561 02/03/2561
การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ตารางรายงาน]
กม. มท 0804.2/ว768 02/03/2561 02/03/2561
การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนักปลัดเทศบาล ระดับสูง สน.บถ. มท 0809.2/ว31 23/02/2561 02/03/2561
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว574 28/02/2561 02/03/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/2116-2131 27/02/2561 02/03/2561
การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน กศ. มท 0816.2/ว573 28/02/2561 02/03/2561
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.5/ว576 28/02/2561 28/02/2561
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 17396 next last