หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว509 28/03/2557 28/03/2557
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 Child development center information system : ccis สน.กศ. มท 0893.4/ว512 28/03/2557 28/03/2557
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลการทุจริตการสอบ สน.บถ. - 26/03/2557 28/03/2557
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว513 28/03/2557 28/03/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว508 28/03/2557 28/03/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว496 25/03/2557 28/03/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว493 25/03/2557 28/03/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว497 25/03/2557 28/03/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน
[สิงที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ. มท 0809.5/ว 27 27/03/2557 27/03/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว506 27/03/2557 27/03/2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว503 26/03/2557 26/03/2557
ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สน.พส. มท 0810.3/ว501 26/03/2557 26/03/2557
การลงทะเบียน คำชี้แจงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 ศส. มท 0806/ว12 26/03/2557 26/03/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว491 25/03/2557 26/03/2557
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว500 26/03/2557 26/03/2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 24/03/2557 25/03/2557
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว8 25/03/2557 25/03/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว24 24/03/2557 24/03/2557
แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กค. มท 0803/ว488 24/03/2557 24/03/2557
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว486 21/03/2557 21/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 11823 next last