หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13096-13171 11/10/2559 12/10/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13172-13247 11/10/2559 12/10/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12942-13017 11/10/2559 12/10/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13020-13095 11/10/2559 12/10/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งวดที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.4/ว2097 12/10/2559 12/10/2559
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/17972 07/10/2559 12/10/2559
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว2090 11/10/2559 12/10/2559
แจ้งเลื่อนการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว2085 11/10/2559 12/10/2559
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีฯ สน.คท. มท 0808.2/ว2055 07/10/2559 12/10/2559
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งแผนการลงทุนเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว2098 12/10/2559 12/10/2559
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว2095 12/10/2559 12/10/2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว2094 12/10/2559 12/10/2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม และที่พักตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.3/ว2075 11/10/2559 12/10/2559
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.5/ว5825 11/10/2559 12/10/2559
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว 2093 11/10/2559 11/10/2559
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว 2092 11/10/2559 11/10/2559
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว 2091 11/10/2559 11/10/2559
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว121 11/10/2559 11/10/2559
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว2074 11/10/2559 11/10/2559
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแพทย์ระบบรับตรงโควตาพิเศษ กศ. มท 0816.3/ว2078 11/10/2559 11/10/2559
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 15399 next last