หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว7487 26/12/2559 26/12/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย
[เอกสารแนบ]
สน.คท. มท 0808.2/ว2619 20/12/2559 26/12/2559
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว41 23/12/2559 26/12/2559
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42 23/12/2559 26/12/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/16725-16800 21/12/2559 26/12/2559
การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา กพส. มท 0810.2/ว2648 23/12/2559 26/12/2559
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สล. มท 0801.4/ว2646 23/12/2559 23/12/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 กค. มท 0803.3/ว2640 23/12/2559 23/12/2559
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) กค. มท 0803.3/ว2641 23/12/2559 23/12/2559
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ. มท 0816.2/ว 2632 22/12/2559 22/12/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว2623 21/12/2559 21/12/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/16600-16603 16/12/2559 20/12/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2212 27/10/2559 20/12/2559
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว2617 20/12/2559 20/12/2559
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว2618 20/12/2559 20/12/2559
แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สล. มท 0801.4/ว2620 20/12/2559 20/12/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2602 16/12/2559 19/12/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 19/12/2559 19/12/2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 กม. มท 0804.5/ว2608 19/12/2559 19/12/2559
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 กพส. มท 0810.5/ว2603 16/12/2559 19/12/2559
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 15673 next last