หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สน.สส. มท 0891.3/ว1980 21/09/2558 22/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14611-14686 21/09/2558 22/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 9
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14687-14693 21/09/2558 22/09/2558
หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว34 09/09/2558 21/09/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว1975 21/09/2558 21/09/2558
เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว1981 21/09/2558 21/09/2558
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงการแข่งขันต่อเลโก้เล่าเรื่องราวจากจินตนาการ ประจำปี 2558
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1968 18/09/2558 21/09/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1966 18/09/2558 18/09/2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม สน.สส. มท 0891.2/ว1965 18/09/2558 18/09/2558
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว42 18/09/2558 18/09/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1926 16/09/2558 17/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14449-14509 16/09/2558 17/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14341-14416 15/09/2558 17/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1906 15/09/2558 17/09/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1919 16/09/2558 16/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14229-14297 15/09/2558 16/09/2558
การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว1917 16/09/2558 16/09/2558
สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาและพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
[แบบสำรวจ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1913 16/09/2558 16/09/2558
การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท สน.พส. มท 0810.3/ว1912 15/09/2558 16/09/2558
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[แนวทางฯ]
[แผนปฏิบัติงานฯ]
[บัญชีโครงการฯ]
สน.พส. มท 0810.3/ว1879 11/09/2558 15/09/2558
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 13879 next last