หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1799 09/10/2557 09/10/2557
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว1802 09/10/2557 09/10/2557
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
[สินทรัพย์]
กค. มท 0803/ว1801 09/10/2557 09/10/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1800 09/10/2557 09/10/2557
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.3/ว1795 08/10/2557 08/10/2557
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว93 08/10/2557 08/10/2557
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว1787 07/10/2557 08/10/2557
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.3/ว1784 07/10/2557 08/10/2557
การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2557 สน.คท. มท 0808.4/ว27 03/10/2557 07/10/2557
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1778 06/10/2557 07/10/2557
การคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3330 07/10/2557 07/10/2557
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว3314 06/10/2557 07/10/2557
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.2/ว3313 06/10/2557 07/10/2557
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว24 07/10/2557 07/10/2557
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.3/ว3329 07/10/2557 07/10/2557
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นฯ สน.บถ. - 03/10/2557 07/10/2557
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[รายละเอียด]
สน.สส. มท 0891.3/ว1786 07/10/2557 07/10/2557
การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว28 07/10/2557 07/10/2557
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1781 06/10/2557 07/10/2557
สรุปประเด็นการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.4/ว1775 06/10/2557 06/10/2557
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 12508 next last