หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว9 06/11/2557 07/11/2557
ขออนุเคราะห์พิจารณาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรม'57 สน.คท. มท 0808.2/ว2008 05/11/2557 07/11/2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 20 สน.กศ. มท 0893.2/ว1989 04/11/2557 07/11/2557
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักกของคนไทย 12 ประการ
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2031 06/11/2557 06/11/2557
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2013 05/11/2557 06/11/2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยดวยไอโอดีน (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา) สน.สส. มท 0891.3/ว2012 05/11/2557 06/11/2557
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2018 06/11/2557 06/11/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2014 05/11/2557 06/11/2557
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว1997 05/11/2557 06/11/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) สน.บถ. มท 0809.4/ว2010 05/11/2557 06/11/2557
การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว2016 05/11/2557 06/11/2557
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว1984 04/11/2557 05/11/2557
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว1995 04/11/2557 05/11/2557
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.2/ว1998 05/11/2557 05/11/2557
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2007 05/11/2557 05/11/2557
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.5/ว40 , ว41 04/11/2557 05/11/2557
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว2000 05/11/2557 05/11/2557
ขอแก้ไขข้อความแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) สน.สส. มท 0891.3/ว2001 05/11/2557 05/11/2557
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[แบบฟอร์ม]
สน.สส. มท 0891.3/ว1996 04/11/2557 05/11/2557
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1993 04/11/2557 05/11/2557
first previous ข้อมูลที่ 81 - 100 จาก 12620 next last