หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๔) 22/04/2554
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๑, ว๘๗๓) 22/04/2554
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๔๓๘) 22/04/2554
การกรอกแบบรายงานการศึกษา (มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๔๓) 22/04/2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๖๙) 22/04/2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง (มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๗๐) 22/04/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๖๔) 22/04/2554
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมิน (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๗๑, ว๕๐) 22/04/2554
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๔๗) 21/04/2554
โครงการกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๘๖) 21/04/2554
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๔) 21/04/2554
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๕) 21/04/2554
โครงการประชุมสัมมนาภายใต้ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย (มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๐) 21/04/2554
พื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๖๗) 21/04/2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกรณีอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๔๔๓) 21/04/2554
การจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๖๓) 21/04/2554
การสัมมนา หัวข้อ การนำใช้และการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๔.๕/ว ๘๕๙) 21/04/2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๓๓) 20/04/2554
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑) 20/04/2554
การสำรวจข้อมูลความเสียหายในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๕๘) 20/04/2554
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 15832 next last