หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล กรณีการโอน (ย้าย) ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ (มท 0809.2/ว128) 25/07/2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 9ชช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 25/07/2551
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว1582) 25/07/2551
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการกลุ่มย่อย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1577) 24/07/2551
ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการทางวิชาการและส่งการแสดงเข้าร่วมงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551" (มท 0893.3/ว1571) 24/07/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.ค. 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1574)
[บัญชีจัดสรรฯ]
24/07/2551
ส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1564)
[บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น]
24/07/2551
การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1563) 24/07/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1566) 24/07/2551
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1567) 24/07/2551
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว1451) ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
23/07/2551
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Management Information System : MIS)(มท 0803/ว1549) 23/07/2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1546) 23/07/2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี,บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)(มท 0807.3/ว1559) 23/07/2551
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1556,1547) 23/07/2551
ประชาสัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23/07/2551
ประเด็นการประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และท้องถิ่นจังหวัด วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2551 22/07/2551
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2551 วันศุกร์ที่ 25 ก.ค.2551 22/07/2551
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว21) 22/07/2551
กำหนดการแข่งขันทางวิชาการและกำหนดการแสดงบนเวที งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 22/07/2551
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12366 next last