หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง (ขยายเวลารับสมัคร) กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๒๕๗, ว๑๑๓ 25/10/2554 25/10/2554
คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้วันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ กพส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๒๖๒ 25/10/2554 25/10/2554
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สล. 18/10/2554 25/10/2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๔-๒๕
[รายชื่ออบรมรุ่น ๒๔-๒๕]
กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗ 25/10/2554 25/10/2554
แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๕๕ 25/10/2554 25/10/2554
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๕๔ 21/10/2554 25/10/2554
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินทดแทน เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับ ครู ภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน ภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท ๐๘๐๘.๕/ว๒๒๔๓ 20/10/2554 25/10/2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๕๑ 21/10/2554 21/10/2554
ขอแก้ไขข้อความแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ และแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๔๙ 21/10/2554 21/10/2554
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)
[รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ฯ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๓๘ 20/10/2554 21/10/2554
การสนับสนุนการดำเนินการเครื่องสูบน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๔๔ 20/10/2554 21/10/2554
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑๙ 18/10/2554 20/10/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๔๒ 20/10/2554 20/10/2554
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่งวิทยฐานะฯ กรณีเงินที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกิน ๖% สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐ 20/10/2554 20/10/2554
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดีทัศน์การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
[วีดีทัศน์การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม]
กจ. มท ๐๘๐๒.๕/ว๒๒๒๒, ว๒๕ 20/10/2554 20/10/2554
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๒๓๗ 20/10/2554 20/10/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด สน.บถ. 20/10/2554 20/10/2554
โครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก (สินค้าธงฟ้า) ในวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๕๔ สล. มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๙ 19/10/2554 19/10/2554
สำรวจข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือจากการเกิดอุทกภัย สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๓๒ 19/10/2554 19/10/2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบผ่าน GFMIS Web Online กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๒๒๘ 19/10/2554 19/10/2554
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 16446 next last