หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1387) 27/06/2551
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2550 27/06/2551
แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 80 ราย 27/06/2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล (GFA 50) สำหรับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัด อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1360) 26/06/2551
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (มท 0893.2/ว1278) 26/06/2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดสอบ O-NET สำหรับศูนย์สอบและโรงเรียน ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1349) 26/06/2551
สำรวจข้อมูลการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนสังกัด อปท. (มท 0893.2/ว1351) 26/06/2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1366) 26/06/2551
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551(มท 0803/ว1325) 25/06/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1265) 25/06/2551
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1353) 25/06/2551
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1332) 25/06/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักบริหารงานมืออาชีพสำหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (เฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดเทศบาล)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1350) 25/06/2551
แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/1322) 24/06/2551
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มท 0803/ว1297) ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
[ส่วนที่ 3]
24/06/2551
การประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อลดปัญหาโรคไข้เลือดออกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1319) 24/06/2551
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/7481) 24/06/2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1957) 23/06/2551
สถานที่รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของศูนย์สอบจังหวัดทั้ง 13 ศูนย์ 23/06/2551
โครงการสัปดาห์ร่วมใจรณรงค์กำจัดผักตบชวา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1309) 23/06/2551
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12272 next last