หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/08/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551(มท 0803/ว1325) 25/06/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1265) 25/06/2551
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1353) 25/06/2551
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1332) 25/06/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักบริหารงานมืออาชีพสำหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (เฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดเทศบาล)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1350) 25/06/2551
แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/1322) 24/06/2551
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มท 0803/ว1297) ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
[ส่วนที่ 3]
24/06/2551
การประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อลดปัญหาโรคไข้เลือดออกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1319) 24/06/2551
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/7481) 24/06/2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1957) 23/06/2551
สถานที่รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของศูนย์สอบจังหวัดทั้ง 13 ศูนย์ 23/06/2551
โครงการสัปดาห์ร่วมใจรณรงค์กำจัดผักตบชวา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1309) 23/06/2551
การส่งเรื่องขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(มท 0803/ว1298) 23/06/2551
แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1930) 23/06/2551
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว1314) 20/06/2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 (มท 0809.6/ว968)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/06/2551
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1294)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/06/2551
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 19/06/2551
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 1-3 วันที่ 24-26 มิ.ย.2551 19/06/2551
ขอความร่วมมือในการประเมินความรับผิดชอบทางการเงินของประเทศ (มท 0803/101) 19/06/2551
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12264 next last