หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/02/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.6/ว148) 26/01/2552
การจัดทำ "โครงการประชุมสัมมนามอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว137) 26/01/2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2552 (มท 0801.2/ว073) 26/01/2552
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 33/2552 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 23/01/2552
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 32/2552 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ สำหรับตำแหน่งในระดับควบ 23/01/2552
คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการในระบบ GFMIS (มท 0803/ว130) 23/01/2552
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานทางวิศวกรรมการทางและจราจรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551 (มท 0810.5/ว141) 23/01/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 1)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1019-1093)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
22/01/2552
การสำรวจหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาล และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้านแต่มีประชากรน้อย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.2/ว136) 22/01/2552
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลเทศบาลที่บริหารประปาลักษณะเทศพาณิชย์ขอเบิกจ่ายงบประมาณชดเชยค่าใช้น้ำประปา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว131) 22/01/2552
การรับข้อมูลสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (มท 0802.4/ว12) 22/01/2552
ขอยกเลิกการแจ้งแก้ไขหรือกลับรายการสำหรับบัญชีที่ระงับการผ่านรายการ (ที่ มท 0803/ว090) 21/01/2552
สำรวจข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/117) 21/01/2552
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 0035) 21/01/2552
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว086) 21/01/2552
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว 111) 20/01/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงานรุ่น15-16, แก้ปัญหาเครื่อง pc เบื้องต้น รุ่น9,พัสดุ รุ่น8, ผลิตสื่อ รุ่น7, การเงินและบัญชี รุ่น14 (มท 0807.2/ว040)
[บัญชีรายชื่อ]
20/01/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ) (มท 808.2/0326-0397)
[เอกสารแนบ]
20/01/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ) (มท 808.2/0251-0325)
[เอกสารแนบ]
20/01/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการการบริการสาธารณะที่ดี (ตลาดสดดีมีมาตรฐาน) ) (มท 808.2/0398-0470)
[เอกสารแนบ]
20/01/2552
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12879 next last