หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๙) 30/06/2554
การระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔) 30/06/2554
เชิญชวนบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๖/ว๑๒๗๘) 30/06/2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๔-๑๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๓๑๔, ว๑๓๑๕)
[บัญชีรายชื่อฯ]
29/06/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง มท.ปลูกหญ้าแฝก ๘๔ ล้านกล้า 29/06/2554
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๐๘) 29/06/2554
หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีการโอนพนักงานส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๘, ๔๘๙) 29/06/2554
การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๙๘) 29/06/2554
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๑๓๐๗) 29/06/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๐๐) 29/06/2554
การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนด (มท ๐๘๐๓/ว๑๒๘๘) 28/06/2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๖๗)
[บัญชีรายชื่อฯ]
28/06/2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28/06/2554
กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๒๖๐) 27/06/2554
แจ้งการสมัครและลงทะเบียนอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และLTAX GIS) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (ด่วน ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๒๙๔)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/06/2554
ขอทราบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๒๘๙) 27/06/2554
แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๘๕) 27/06/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รุ่นที่ ๓ และ รุ่นที่ ๔ (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๒๘๗)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/06/2554
ขอความอนุเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท ๐๘๐๑.๓/๕๔๓๒) 27/06/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๕๐)
[รายงานการประชุม]
27/06/2554
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 16049 next last