หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/2 868) 12/05/2552
แจ้งผลการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว878) 07/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2-5 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว54) 07/05/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 จำนวน 15 รุ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว828) 07/05/2552
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ให้มีระดับที่สูงขึ้นจากระดับ 8 เป็นระดับ 9 (มท 0809.2/ว74) 07/05/2552
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 (มท 0808.2/4655) 07/05/2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว877) 07/05/2552
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ รุ่นที่ 2 (มท 0809.5/ว88)
[บัญชีรายชื่อ]
07/05/2552
การมอบอำนาจของ อสถ. ให้แก่ ผวจ. ผอ.สำนัก ผอ.กอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (มท 0802.3/ว117) 07/05/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว874) 06/05/2552
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2552 (โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 06/05/2552
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว871) 06/05/2552
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว304) 06/05/2552
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ (มท 0809.5/ว84)
[บัญชีรายชื่อฯ]
06/05/2552
สำรวจข้อมูลบ่อบาดาลและระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว866) 06/05/2552
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 3)(ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว872) 06/05/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อปท.(มท0808.3/ว863 )
[บัญชีจัดสรรเงินฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
06/05/2552
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 15, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 10 และ ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 8 (มท 0807.3/ว1902) 06/05/2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 04/05/2552
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (มท 0806/ว20) 01/05/2552
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 13206 next last