หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว703) 03/04/2552
แจ้งร่วมการประชุมนำข้อมูลการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามแบบ จส.01 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว707) 03/04/2552
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว690)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ]
03/04/2552
หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์เรคแซมประจำปี 2552-2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/3621) 03/04/2552
ขอเชิญประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว700) 03/04/2552
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น (มท 0891.3/ว663) 02/04/2552
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 02/04/2552
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/692) 02/04/2552
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2551 02/04/2552
การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด และหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว676) 01/04/2552
การแก้ไขปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว675) 01/04/2552
มอบหมายบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 (มท 0810.5/ว674) 01/04/2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว666) 01/04/2552
แจ้งกำหนดวันโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท 0890.4/ว677)
[เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์จังหวัดมหาสารคามเป็น ม.ราชภัฎอุบลราชธานี รุ่นที่ 15-19(มท0890.4/ว678 )]
01/04/2552
ยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว53) 01/04/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและการเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (มท 0803/ว666) 31/03/2552
หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (มท 0803/ว651) 31/03/2552
คู่มือกระบวนงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 มีนาคม (มท 0803/ว650) 31/03/2552
แจ้งหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (มท 0809.6/ว667) 31/03/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 15-18 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว668)
[บัญชีรายชื่อฯ]
31/03/2552
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 13109 next last