หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หมายกำหนดการเสด็จพระราชทานธงสัญลักษณ์โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1817) 27/08/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 8/2551 (มท 0801.2/ว493) 27/08/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (เพิ่มเติม) 26/08/2551
ติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อปท. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 3.5 ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0805/ว1806) 26/08/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต เดือนสิงหาคม 2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1805)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
26/08/2551
การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/9906) 26/08/2551
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1795) 25/08/2551
การปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียน (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1794) 25/08/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 6,การเงินและบัญชี รุ่นที่10,การจัดเก็บเอกสารรุ่นที่ 11,วิเคราะห์ฯ รุ่นที่ 11, Autocad ขั้นสูงรุ่น3 และพัสดุ รุ่น5 (มท 0807.3/ว1775) 25/08/2551
เลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2551 (มท 0801.2/ว1786) 25/08/2551
การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1793) 25/08/2551
ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 22/08/2551
สำรวจข้อมูลค่าน้ำประปา (ใหม่) รอบเดือนกรกฎาคม 2551
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/08/2551
ทุนการศึกษาระดับปริญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Yong Leaders ' Program ประจำปี 2552 22/08/2551
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพงานก่อสร้าง 22/08/2551
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 22/08/2551
สรปุผลการส่งเสริมและติดตามการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 20/08/2551
การสั่งซื้อ/สมัครสมาชิก วารสารครอบครัวพอเพียง 20/08/2551
รายชื่อปลัดเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 20/08/2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2551 (มท 0801.2/ว469) 19/08/2551
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12482 next last