หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว1730 02/07/2555 02/07/2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นกรรมการคุรุสภา ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 กศ. 02/07/2555 02/07/2555
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว100 29/06/2555 29/06/2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว1571 29/06/2555 29/06/2555
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2555 กศ. มท 0893.2/ว1700 27/06/2555 29/06/2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากร อปท.(เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555" รุ่นที่ 3 สน.สส. มท 0891.3/ว1695 27/06/2555 29/06/2555
สำนักงาน ก.พ. แจ้งย้ายสถานที่ทำการ สล. 29/06/2555 29/06/2555
หลักสูตรที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว53 28/06/2555 29/06/2555
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 สน.สส. มท 0891.3/ว1720 29/06/2555 29/06/2555
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 สน.บถ. 29/06/2555 29/06/2555
ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับลงนาม) สน.บถ. มท 0809.3/ว13 28/06/2555 28/06/2555
ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ปผ.2) ของท้องถิ่นจังหวัด กจ. มท 0802.4/ว126 28/06/2555 28/06/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ค. 2555 สล. มท 0801.2/ว197 28/06/2555 28/06/2555
การรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555) กจ. มท 0802.4/ว125 28/06/2555 28/06/2555
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ กศ. มท 0893.4/ว1690 27/06/2555 28/06/2555
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กศ. มท 0893.4/ว1689 27/06/2555 28/06/2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท 0809.4/ว1697 27/06/2555 28/06/2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1696 27/06/2555 28/06/2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1446 31/05/2555 28/06/2555
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว1709 28/06/2555 28/06/2555
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 17396 next last