หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 12/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 02/03/2553
การปรับระดับการเตือนภัยในบริเวณ สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว156) 26/02/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว418)
[บัญชีจัดสรรฯ]
26/02/2553
การจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก และการใช้แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและปัญกาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว409) 26/02/2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว84)
[รายชื่อผู้อบรมหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ]     [รายชื่อผู้อบรมหัวหน้างานบริหารทั่วไป]
26/02/2553
การสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว404) 26/02/2553
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว406)
[บัญชีรายชื่อฯ]
26/02/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 และ 6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว82) 26/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว75) 25/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม และหลักสูตรคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 4 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว71) 25/02/2553
ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว407) 25/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 23, คอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่น 15, คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่น14 และคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้างขั้นสูง รุ่น 7 (มท 0807.3/ว69) 25/02/2553
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ (มท 0808.5/ว391-392) 24/02/2553
การสำรวจข้อมูลการศึกษาผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว396) 24/02/2553
ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (มท 0802.4/ว390) 24/02/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว354) 23/02/2553
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0802.4/ว 61) 22/02/2553
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0802.4/ว 383) 22/02/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 36 ปีงบประมาณ พ.ศ 2553 (มท 0807.3/ว 38) 22/02/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 41) 22/02/2553
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 14371 next last