หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๐๕๐) 07/10/2553
รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ และเงินควบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว 2064) 07/10/2553
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2048) 06/10/2553
การมอบหมายให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (คำสั่ง 615/2553) 06/10/2553
แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2049) 06/10/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท0803/ว2021) 06/10/2553
ส่งแบบสรุปข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว 2046) 06/10/2553
ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชครู หรือพนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2553 (ด่วนมาก มท 0809.4/ว 2047) 06/10/2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 21 - 23 (มท 0809.6/ว 1975)
[บัญชีรายชื่อฯ]
06/10/2553
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2553 (ด่วนมาก มท 0809.4/ว 2033) 06/10/2553
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หนึ่งใจ..ร่วมพัมนาท้องถิ่นไทย (มท 0808.2/ว 2037) 06/10/2553
ประกาศกำหนดการขำระเงินต่าธรรมเนียมการศึกษา (มท 0893.4/ว 2023) 06/10/2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ( ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2027)
[เอกสารแนบฯ]
05/10/2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิดสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Indesign (มท 0807.3/; 2029) 05/10/2553
การเร่งรัดการพัฒนาตลาดตามกฏกกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ( มท 0891.3/ว 2028) 05/10/2553
รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 งวดปี 2553 (ด่วนที่สุด มท 0892.4/ว 2025) 05/10/2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ 10774) 05/10/2553
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ (Junior Water Challenge) (ด่วนที่สุด มท 0892.1/2026) 05/10/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 04/10/2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2017)
[เอกสารแนบฯ]
04/10/2553
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 15231 next last