หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการ สถ. เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรของท้องถิ่น (ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2553)(มท 0802.4/ว267,ว1253) 06/07/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 06/07/2553
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว1248,ว1249) 06/07/2553
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว1250) 06/07/2553
โครงการประชุมชี้แจงทิศทางการบริหารจัดการภารกิจงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานช่างและงานคลัง (มท 0807.2/ว1047,ว224) 06/07/2553
เรียกเก็บเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 (มท 0808.5/ว 23) 05/07/2553
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ศูนย์จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 (มท 0890.4/ว 1241) 05/07/2553
การรวบรวมผลงานดีเด่น (Best Practices) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในด้านการป้องกันแะแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0801.3/1219) 05/07/2553
การแอบอ้างการได้รับการสนับสนุนจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1235) 02/07/2553
ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการประเมินค่างานกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1236) 02/07/2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แบบรายงานฯ ใหม่)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว1234)
[แบบรายงานฯ]
02/07/2553
แบบสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินค่างานตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (มท 0802.4/ว1231) 02/07/2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1230) 02/07/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว1205) 01/07/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 (กรกฎาคม-กันยายน 2553)(มท 0810.3/ว1124) 01/07/2553
หลักสูตรการเรียนการสอนการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว1913) 01/07/2553
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1218) 01/07/2553
การสำรวจข้อมูลข้าราชการ สถ. ที่ประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทตำแหน่งและระดับเดียวกัน (มท 0802.3/ว255) 01/07/2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.3/ว254)
[แบบรายงานฯ]
01/07/2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.3/ว1220) 01/07/2553
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 14855 next last