หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน (มท มท 0803/ว 1771) 08/09/2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อ งการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน (มท 0812/ว 1781) 08/09/2553
สำรวจผู้ดูแลเด็กทียังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว 1774) 07/09/2553
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (มท 0893.4/ว 1779) 07/09/2553
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่ากับสายงานนักบบริหารงานทั่วไป (มท 0809.2/ว 242) 07/09/2553
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (มท 0807.3/ว 1777)
[เอกสารแนบ]
07/09/2553
ผลการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็ญบำนาญฯ (มท 0808.5/ว 40) 07/09/2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารเรียน) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/8923) 06/09/2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (มท 0893.3/ 1707) 06/09/2553
โครงการปฏิบัติการสอนของผู้ดูแลเด็กเล็กให้อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา สำหรับหัวหน้ากลุ่มท้องถิ่นจังหวัด และผู้อำนวยการสถานศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1767) 06/09/2553
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา) กรณีทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็ก (มท 0893.4/ว 1755) 06/09/2553
แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) (เยียวยา) (มท 0809.4/ว 1769) 06/09/2553
ประสานการดำเนินงานให้เทศบาลตอบแบบสอบถามสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจการกระจายอำนาจ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประจำปี 2553 ( ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1762) 06/09/2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มท 0809.9/ว 32) 06/09/2553
ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝันเราเท่ากัน และโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และเนตรนารี วิชาผู้กำกับลถูกเสือสำรอง (มท 0893.4/ว 1754) 06/09/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ย.53) 06/09/2553
การซักซ้อมประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว 1760) 06/09/2553
การซักซ้อมประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว 1759) 06/09/2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว 1746) 03/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์การริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว 1743) 03/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 15096 next last