หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/12/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว2476)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
23/12/2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว2464) 23/12/2552
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว2428)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/12/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2462) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 21 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว307) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว305) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 29 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว304) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 38 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว302) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 37 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว301) 22/12/2552
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2468) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว299) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 51 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว310) 22/12/2552
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำกลุ่มงานในสังกัดสำนักกฎหมาย(มท 0201.2/ว4187) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว306) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว303) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 11 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว300) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 33 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว308) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 39 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว309) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ฯ รุ่น18,จัดเก็บเอกสาร รุ่น23,แก้ปัญหาPCเบื้องต้น รุ่น14,การเงินฯ รุ่น22, Advance Excel รุ่น7 และงานพัสดุ รุ่น14 (มท 0807.2/ว313) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว312) 18/12/2552
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 14088 next last