หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/06/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนทุกสังกัดโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1071)
[เอกสารแนบ]
08/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับพัสดุรุ่น13,แก้ปัญหา PC เบื้องต้นรุ่น11,โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นรุ่น3,สร้างงานนำเสนอรุ่น12,จัดเก็บเอกสารรุ่น20 และAutocad ขั้นสูงรุ่น6 (มท 0807.3/ว122)
[บัญชีรายชื่อฯ]
08/06/2552
สับเปลี่ยนรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการปกครองท้องถิ่นฯ (มท 0807.2/ว1073) 05/06/2552
ประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1069) 05/06/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 14 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1004)
[บัญชีรายชื่อฯ]
05/06/2552
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับต้น)(มท 0802.4/ว1068) 05/06/2552
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูสดุดี ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว110) 05/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 30, เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 3 และบุคลากร รุ่นที่ 22 (มท 0807.3/ว119)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 8,นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว115)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอบรมหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว117)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 25 (มท 0807.3/ว116)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/06/2552
ชะลอการส่งเรื่องการขอรับและการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (มท 0803/ว1059) 04/06/2552
ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1054)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/06/2552
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1773) 04/06/2552
หนังสือราชการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1053) 04/06/2552
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2552)(มท 0802.2/ว1024,199) 04/06/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1044) 03/06/2552
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2552 (โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 03/06/2552
การสรรหาครู ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1041) 03/06/2552
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นก้าวต่อไปเพื่อสังคมไทยสันติสุข (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว1043) 03/06/2552
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 13329 next last