หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล (มท 0808.2/ว2374) 13/11/2551
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศยกเลิกสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว2343) 13/11/2551
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (มท 0803/ว2354) 13/11/2551
แบบสรุปความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว114) 13/11/2551
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว2340) 12/11/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนิติกร ระดับ 7ว) 12/11/2551
ข่าวสาร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 "สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 12/11/2551
ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว2332) 11/11/2551
หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2321) 11/11/2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. 2551 (มท 0803/ว2319) 11/11/2551
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว2350) 11/11/2551
การสำรวจข้อมูลขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว112) 11/11/2551
การรวมรุ่นของโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราฃการ พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว111) 11/11/2551
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0892.3/ว2334) 10/11/2551
แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลตามนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2336) 10/11/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว2333)
[รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ]
[รหัสหน่วยงาน]
10/11/2551
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2329)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
07/11/2551
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว2326) 07/11/2551
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2552 06/11/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว3503) 05/11/2551
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12696 next last