หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3527) 27/10/2552
การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว328) 27/10/2552
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2089) 26/10/2552
สิทธิการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0803/ว2072) 26/10/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 21, การสร้างตารางคำนวณขั้นสูง รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว235) 26/10/2552
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย (มท 0893.2/ว2087) 26/10/2552
โครงการปฐมนิเทศประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ (มท 0807.2/21002) 26/10/2552
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2080) 26/10/2552
สำรวจข้อมูลนิติกรที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว325) 26/10/2552
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (ที่ มท 0803/ว 171) 22/10/2552
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 2075) 22/10/2552
หารือการเก็บภาษีก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) (ที่ มท 0808.3/ว 1902) 22/10/2552
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว230) 22/10/2552
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2552 21/10/2552
การแจ้งแนวทางในการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2063) 21/10/2552
วิธีปฎิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำและแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2062) 21/10/2552
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว2061) 21/10/2552
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว3431) 20/10/2552
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา 20/10/2552
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัด (มท 0802.3/ว2059) 20/10/2552
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 13876 next last