หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๖, ว๔๗ 10/01/2555 10/01/2555
การเร่งรัดและรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลเด็กในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อายุครบ ๓ ปี ฯ กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔ 06/01/2555 10/01/2555
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     [บัญชีรายชื่อ อปท.ที่เข้ารับการอบรมฯ] สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๙ 09/01/2555 10/01/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๔๑ 09/01/2555 10/01/2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๔๐ 10/01/2555 10/01/2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑-๔
[บัญชีรายชื่อฯ]     [ตารางอบรมฯ]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๖ 10/01/2555 10/01/2555
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง กค. มท ๐๘๐๓/ว๔๖ 10/01/2555 10/01/2555
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๔ 09/01/2555 10/01/2555
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๓ 10/01/2555 10/01/2555
ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๗ 09/01/2555 09/01/2555
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สน.สส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๐ 09/01/2555 09/01/2555
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๑ 09/01/2555 09/01/2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [แบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ (งวดที่ ๒)]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒ 06/01/2555 09/01/2555
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๒
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๘ 09/01/2555 09/01/2555
การกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบันทึกรายการในบัตรประวัติข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๐๑ 04/01/2555 09/01/2555
การสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๖     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓ 06/01/2555 09/01/2555
ข้อสังเกตการจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อ.ก.จ.,อ.ก.ท. และ อ.ก.อบต. ประเมิน สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๔ 06/01/2555 06/01/2555
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ กศ. 06/01/2555 06/01/2555
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๗ 05/01/2555 06/01/2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ (Performance Management & Competency Assessment) กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๐ 06/01/2555 06/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 16697 next last