หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว312)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ]
11/02/2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 2 ,หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว51)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
11/02/2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สถ. 11/02/2551
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มท 0807.3/ว305) 08/02/2551
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี 2551 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2552 08/02/2551
การแอบอ้างข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0802.4/ว304) 08/02/2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 08/02/2551
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 77/2551 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 08/02/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว274) 07/02/2551
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว273) 07/02/2551
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 07/02/2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่น12,ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น4,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 7,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 8,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น22และจนท./จพง.พัสดุ รุ่น18 (มท 0807.3/ว376)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/02/2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 29 ก.พ.2551(มท 0801.2/ว55) 06/02/2551
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2550 (มท 0801.2/ว54) 06/02/2551
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0806/ว281)
[ดาวน์โหลดข้อมูลกฎบัตรอาเซียน]
06/02/2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์หลักสูตร Excel รุ่นที่ 2 ,powerpoint รุ่นที่ 2 และคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1(มท 0807.3/ว49)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
06/02/2551
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2551 06/02/2551
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ (มท 0801.3/ว52) 05/02/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 5 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว263) 05/02/2551
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (มท 0808.3/ว272)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/02/2551
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 11828 next last