หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (มท 0810.2/ว419) 04/03/2552
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 (มท 0807.3/ว371) [รายละเอียด] 04/03/2552
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว408) 04/03/2552
การสำรวจข้อมูลระดับคุณภาพเกณฑ์การประเมินฯ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว407) 03/03/2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยและอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว398) 03/03/2552
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มกราคม 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว402) 03/03/2552
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2552 (มท 0801.2/ว170) 03/03/2552
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0801.2/ว171) 03/03/2552
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0810.4/ว403) 03/03/2552
การรายงานผลการสำรวจรายชื่อผู้มาแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว404) 03/03/2552
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู (มท 0809.4/ว47) 02/03/2552
แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว48) 02/03/2552
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.2/ว45) 02/03/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว388) 27/02/2552
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง (Autocad for Window) ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9 และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว30) 27/02/2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 27/02/2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 27/02/2552
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 27/02/2552
แจ้งเตือนให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ 1) ตามแบบ จส.01 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว393) 26/02/2552
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว391) 26/02/2552
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12995 next last