หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0810.3/ว 2428) 23/11/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๔)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
22/11/2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม (มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๐๕) 22/11/2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ ๗๑๗/๒๕๕๓) 22/11/2553
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุอุทกภัย (มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๑๖) 22/11/2553
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๓๙๙) 22/11/2553
สำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๖/ ๑๒๗๖๕)
[แบบสำรวจฯ]
19/11/2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๐๙) 19/11/2553
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๐๓) 19/11/2553
เกณฑ์ประเมินการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๑๗) 19/11/2553
มาตรฐานตัวชี้วัดการจัดตั้งสำนักการช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๒๐) 19/11/2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๔๐๖) 19/11/2553
ขอความร่วมมือในการจัดส่งชุดเอกสารทำความเข้าใจและแนะนำประโยชน์จากการใช้ธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2336) 19/11/2553
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๖๕๒) 18/11/2553
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. งวดที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๕๓-ธ.ค. ๒๕๕๓) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/๑๒๖๒๔-๑๒๖๙๘)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ]
18/11/2553
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๔๐๑)
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 1]     [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 2]
17/11/2553
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๒ (มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๓๖๕) 17/11/2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ ๗๐๑/๒๕๕๓) 17/11/2553
อนุมัติปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มท ๐๘๐๓/ว ๒๓๘๗) 17/11/2553
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (งวดที่ ๑) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๙๑) 17/11/2553
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 15384 next last