หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1832)(ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
[(ส่วนที่ 3)]
08/09/2551
การจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร อปท. ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีฯ (มท 0808.3/ว1888) 08/09/2551
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ (มท 0812/ว1884) 08/09/2551
โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0807.3/ว212)
[แผนการฝึกอบรมฯ]
05/09/2551
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว1874) 05/09/2551
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว1873) 05/09/2551
การเรียกรายงานการจ่ายชำระเงิน (มท 0803/ว1830) 04/09/2551
การปรับปรุงรายงานระบบบริหารเงินทุนใน Web Report (มท 0803/ว1829) 04/09/2551
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง (มท 0803/ว1831)(ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
[(ส่วนที่ 3)]
04/09/2551
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี พ.ศ.2551 04/09/2551
. ประกาศเวลา ห้องสอบ อาคารสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก.. 04/09/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นิติกรระดับ 7ว) 03/09/2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1848) 02/09/2551
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ (ด่วนมาก ที่ มท 0801.3/ว506) 02/09/2551
การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1845) 02/09/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1828) 01/09/2551
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มท 0803/ว1827) 01/09/2551
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1839) 01/09/2551
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1826) 01/09/2551
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551 (มท 0810.4/1788) 29/08/2551
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 12508 next last