หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
[แบบสำรวจความพร้อมเรื่องแท็บเล็ต]
กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๕๘ 15/03/2555 15/03/2555
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๔๙ 15/03/2555 15/03/2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งใหม่ (องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
[กลุ่มเป้าหมาย อบรมสาธารณสุขปี 55]     [เอกสารชี้แจง และแบบนำเสนอผลงาน]
[ใบสำรองห้องพัก และแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๔๔ 14/03/2555 15/03/2555
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒/ว๗๕๐, ว๓๑ 14/03/2555 15/03/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 14/03/2555 14/03/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๒ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐ 13/03/2555 14/03/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๙ 12/03/2555 14/03/2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน PowerPoint Template ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๒ 13/03/2555 13/03/2555
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน กค. มท ๐๘๐๓/ว๗๓๓ 13/03/2555 13/03/2555
จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๓๖ 13/03/2555 13/03/2555
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๒๕ 13/03/2555 13/03/2555
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๓๒ 13/03/2555 13/03/2555
ขอเชิญประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF) กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๗๒๘ 13/03/2555 13/03/2555
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น/ครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๒๖ 13/03/2555 13/03/2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๗๐๖ 09/03/2555 12/03/2555
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ายาปรเภทวิตามิน และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย กค. มท ๐๘๐๓/ว๗๑๘ 12/03/2555 12/03/2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕
[เอกสารอ้างถึง]
สน.สส. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๙๙ 12/03/2555 12/03/2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ ๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[รายชื่ออบรมรุ่น 32 (เพิ่มเติม)]
กค. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๓/๖๖๘ 12/03/2555 12/03/2555
การจัดทำข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันลงในแบบ ขย.๑ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๔ 12/03/2555 12/03/2555
การสำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[วิธีค้นหาพิกัดโรงเรียนทางภูมิศาสตร์ ฯ]     [แบบสำรวจข้อมูลแท็บเล็ต]
กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๒๐ 12/03/2555 12/03/2555
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 16986 next last