หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งผลการทดสอบหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๕-๘/๒๕๕๔
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๗๘๔ 26/08/2554 26/08/2554
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๗๖๙ 26/08/2554 26/08/2554
การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๗๕ 26/08/2554 26/08/2554
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๔ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๗๓๒ 23/08/2554 26/08/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และสอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กจ. 25/08/2554 26/08/2554
การรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๗๖๘, ว๑๒๘๙ 26/08/2554 26/08/2554
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๙๙,ว๑๗๕๘ 25/08/2554 25/08/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ย.๒๕๕๔ สล. มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๒๒ 24/08/2554 25/08/2554
สถานที่ตั้ง สถ.
[เอกสารแนบ]
สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๔๒ 25/08/2554 25/08/2554
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๓๗ 24/08/2554 25/08/2554
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๕๙ 25/08/2554 25/08/2554
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๓๙ 24/08/2554 25/08/2554
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๗๖๐ 25/08/2554 25/08/2554
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-5]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๗๔๖ 24/08/2554 24/08/2554
สำรวจข้อมูลนิติกรที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ กจ. มท ๐๘๐๒.๒/๗๔๔๙ 24/08/2554 24/08/2554
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบการนำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชนสำหรับ อปท.
[รูปแบบการนำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชนสำหรับ อปท.]
สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๔๑ 24/08/2554 24/08/2554
ขอให้จังหวัดแจ้งยืนยันยอดงบประมาณตามแบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณฯ งวดที่ ๓ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๒๔ 23/08/2554 23/08/2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กจ. มท ๐๘๐๒.๒/ว๗๓๕๒ 23/08/2554 23/08/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 18 ราย กจ. 23/08/2554 23/08/2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๒ 22/08/2554 22/08/2554
first previous ข้อมูลที่ 7961 - 7980 จาก 16230 next last