หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 กค. มท 0803/ว2744 05/10/2555 08/10/2555
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2739 05/10/2555 05/10/2555
การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร สน.คท. 05/10/2555 05/10/2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 กค. มท 0803/ว2738 05/10/2555 05/10/2555
การยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว2735 05/10/2555 05/10/2555
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กพส. 0810.3/ว2737 05/10/2555 05/10/2555
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย
[MOU]     [บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ขั้นตอน-ภาคผนวก ก และ ค)]
[บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ภาคผนวก ข)]
สน.สส. มท 0891.4/ว2715 03/10/2555 04/10/2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว142 04/10/2555 04/10/2555
หารือการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว141 04/10/2555 04/10/2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.3/ว2637 27/09/2555 04/10/2555
รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กศ. มท 0893.3/ว2631 27/09/2555 04/10/2555
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เข้าร่วมประชุม สน.บถ. มท 0809.3/12047 04/10/2555 04/10/2555
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น กศ. มท 0893.3/ว2632 27/09/2555 04/10/2555
คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
[คู่มือ]
กค. มท 0803/ว 2724 04/10/2555 04/10/2555
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร 29th International Diploma in Educational Planning and Administration กพส. มท 0810.4/ว2712 03/10/2555 03/10/2555
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 9 บัญชี
[แบบรายงาน]
กค. มท 0803/11986 03/10/2555 03/10/2555
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและส่งให้ธนาคารรับรองยอดทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803/11985 03/10/2555 03/10/2555
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ กค. มท 0803/ว2711 03/10/2555 03/10/2555
แผนการฝีกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2713 03/10/2555 03/10/2555
โครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัตงานของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว2703 02/10/2555 02/10/2555
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 16985 next last