หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๔๘,๙๔๙)
[บัญชีรายชื่อฯ]
03/05/2554
การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/๓๙๐๖) 03/05/2554
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๔๒) 03/05/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๕๑)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
03/05/2554
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๕๐) 03/05/2554
การอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๔๕)     [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม IEP] 02/05/2554
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๙๔๗) 02/05/2554
ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและหารือแนวทางการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวไปสู่การปฏิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๓๗) 02/05/2554
ขอความร่วมมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๑๒)
[รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ระดับขั้นพื้นฐาน]     [รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ด้านการอาชีวศึกษา]
[รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ระดับอุดมศึกษา]
02/05/2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๕) 29/04/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๙๓๑)     [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 29/04/2554
การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๒๒) 28/04/2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๒๗) 28/04/2554
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (มท ๐๘๐๓/ว๙๐๗) 28/04/2554
ขอความอนุเคราะห์การประชุมเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๒๘) 28/04/2554
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑) 28/04/2554
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๘๐) 28/04/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๐๖) 28/04/2554
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชชาการ ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๐๘) 28/04/2554
การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๑๔) 27/04/2554
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 15086 next last