หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๐๑๑ 27/09/2554 27/09/2554
แจ้งแผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๒๓ 26/09/2554 26/09/2554
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๙๘๙ 21/09/2554 26/09/2554
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กศ. ด่วนมาก ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๒๑ 26/09/2554 26/09/2554
ขอเชิญประชุม กศ. ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๒๒ 26/09/2554 26/09/2554
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา รายการค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สน.บถ. ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๐๒๐ 26/09/2554 26/09/2554
แจ้งสำรวจผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๐๑๗ 26/09/2554 26/09/2554
ข่าวการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. - 23/09/2554 26/09/2554
การแจ้งรายชื่อท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้างานบริหารทั่วไป ในการกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานระดับจังหวัด สน.สส. ด่วนมาก มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๐๓ 23/09/2554 26/09/2554
ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๐๙ 23/09/2554 26/09/2554
การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๔๐๒๕ 23/09/2554 23/09/2554
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง สน.คท. มท ๐๘๐๘.๕/๒๐๐๑ 23/09/2554 23/09/2554
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๐๐๒ 23/09/2554 23/09/2554
คำสั่งแต่งตั้งนายพระนาย สุวรรณรัฐ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท ๐๒๐๒.๓/ว๓๙๘๐ 20/09/2554 23/09/2554
ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กพส. ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๐๖ 23/09/2554 23/09/2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๗๘ 20/09/2554 23/09/2554
เรียนเชิญส่งผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับ ๑ กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๐๐๐ 22/09/2554 23/09/2554
การจัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๙๕ 22/09/2554 22/09/2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๑) กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๘๗ 21/09/2554 22/09/2554
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในงานฉลองครบรอบ ๙ ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. มท ๐๘๐๑.๓/๘๓๗๗ 22/09/2554 22/09/2554
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 15555 next last