หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกรณีลดค่าใช้น้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1658) 25/08/2552
ส่งระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท 0808.4/ว 1641)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
24/08/2552
ส่งระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท 0808.4/ว32)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-6]
24/08/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี) (มท 0808.2/14551-14580)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/08/2552
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) (มท 0893.2/ว1645) 24/08/2552
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0810.1/ว1294) 21/08/2552
โครงการพลังชุมชนพลังสร้างสรรค์ สยามเมืองยิ้ม (มท 0810.1/ว1631) 21/08/2552
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 (มท 0893.3/ว1632) 21/08/2552
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในชุมชนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1636) 21/08/2552
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลดำเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1622) 20/08/2552
เลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและข้าราชการ สถ.และประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2552 ณ จังหวัดชลบุรี ออกไปโดยไม่มีกำหนด 20/08/2552
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 10 (มท 0893.4/1624) 19/08/2552
ซักซ้อมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด้านการศึกษา)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1613) 19/08/2552
การผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท 0893.4/ว1612) 19/08/2552
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับต้น)(มท 0802.4/ว237) 19/08/2552
แจ้งประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 19/08/2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1547) 19/08/2552
การเปิดบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินทุนวิจัย (มท 0803/ว1590) 18/08/2552
การปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้มีระดับที่สูงขึ้นเป็นระดับ 7 (มท 0809.2/ว176) 18/08/2552
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 18/08/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 12874 next last