หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 12/2555 สล. มท 0801.2/ว5 14/01/2556 14/01/2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ สล. มท 0801.1/ว3 11/01/2556 14/01/2556
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระยะที่1 ประจำปี 2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว101 11/01/2556 11/01/2556
การคัดเลือกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว160 11/01/2556 11/01/2556
แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ สน.สส. มท 0891.3/ว95 11/01/2556 11/01/2556
สารวันครู ปี 2556 กศ. - 10/01/2556 10/01/2556
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) กค. มท 0803/ว74 10/01/2556 10/01/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว75 10/01/2556 10/01/2556
การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชน สน.สส. มท 0891.4/ว73 10/01/2556 10/01/2556
สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กพส. มท 0810.3/ว70 10/01/2556 10/01/2556
สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กพส. มท 0810.3/ว71 10/01/2556 10/01/2556
เร่งรัดรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว59 08/01/2556 10/01/2556
รายงานการใช้ประโยขน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว61 08/01/2556 10/01/2556
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
[ใบสมัครฯ]     [รายละเอียดโครงการฯ]
กศ. มท 0893.4/ว56 08/01/2556 09/01/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ผ่านระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว30 07/01/2556 09/01/2556
การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว51 08/01/2556 09/01/2556
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว4 09/01/2556 09/01/2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) สน.บถ. มท 0809.3/ว60 08/01/2556 09/01/2556
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) สน.บถ. มท 0809.2/ว54 08/01/2556 08/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (
[ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 10 - 32]
กค. มท 0803/ว52 08/01/2556 08/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 17396 next last