หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (มท 0803/ว1183) 19/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1185) 19/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (หลักสูตร 5 วัน)(มท 0809.6/ว1186)
[บัญชีรายชื่อฯ]
19/06/2552
แจ้งชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 28-31 (ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก) (มท 0890.4/ว1197) 19/06/2552
ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการทางวิชาการและส่งการแสดงเข้าร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว1145) 19/06/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 6 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1098)
[บัญชีรายชื่อฯ]
18/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1187)
[บัญชีรายชื่อ]
18/06/2552
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552 18/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (เซปัคตะกร้อ) รุ่นที่ 1 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1178) 18/06/2552
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-ป.6 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1168) 18/06/2552
ขอความอนุเคราะห์เผพแพร่งานวิจัย (มท 0891.3/ว1172) 18/06/2552
ขอเชิญร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 (มท 0891.3/ว1160) 18/06/2552
แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (มท 0803/ว1177) 17/06/2552
แจ้งกำหนดวันโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 25-27 (ศูนย์เชียงใหม่)(มท 0890.4/ว1176) 17/06/2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 17/06/2552
การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ (ด่วน ที่ มท 0890.4/ว1932)) 17/06/2552
กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระในเดือนกรกฎาคม 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1140) 17/06/2552
ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 16/06/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 5) (มท 0808.2/7939-8013)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณและแบบ จส.01 (ใหม่)]
16/06/2552
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 2,3 และ 4 (มท 0893.4/ว1161) 16/06/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 12610 next last