หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.5/ว01)
[วาระประชุมเงินเพิ่มพิเศษ]
04/02/2553
การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว249) 04/02/2553
การขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว251) 03/02/2553
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรของท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว248, ว34) 03/02/2553
การสำรวจข้อมูลการศึกษาผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว244) 03/02/2553
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว193) 02/02/2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 4 (มท 0893.4/ว1953)
[บัญชีรายชื่อฯ]
02/02/2553
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ครั้งที่ 5 (มท 0808.5/ว236) 02/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว36) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 37 (มท 0807.3/ว30) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 13 (มท 0807.3/ว40) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 35 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว52) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 25 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว53) 01/02/2553
ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ ฟังเราบ้าง (มท 0801.3/ว104) 01/02/2553
มติคณะรัฐมนตรีตามผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0211.4/ว292) 01/02/2553
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว200) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว42) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 55 (มท 0807.3/ว35) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 41 (มท 0807.3/ว37) 01/02/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 39 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว50) 01/02/2553
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 13495 next last