หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2065) 01/10/2551
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (มท 0803/ว2060) 01/10/2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชยและการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว2057) 01/10/2551
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว2034) 01/10/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร มท.ประจำปี 2551 (มท 0801.2/ว567) 01/10/2551
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว43-44) 30/09/2551
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2551(มท 0893.2/ว2054) 30/09/2551
การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2053) 30/09/2551
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2049) 30/09/2551
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท0808.4/4607) 30/09/2551
รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว2017)ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
[ส่วนที่ 3]
29/09/2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2551 และการประชุมหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว557) 29/09/2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ (มท 0809.6/ว1971)
[บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ]
29/09/2551
แผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2552 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[แผนการฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์]
26/09/2551
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลการสำรวจค่าน้ำประปาของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2041) 26/09/2551
ชี้แจงการงดเก็บค่าน้ำประปา รอบเดือนตุลาคม 2551 ถึง รอบเดือนมีนาคม 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2044) 26/09/2551
แจ้งการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (วิทยุในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2042) 26/09/2551
โครงการรณรงค์ทำดีเพื่อแม่ อาหารปลอดภัย (มท 0891.3/ว2037) 26/09/2551
ขอความร่วมมือดำเนินการ "ปีการสุขาภิบาลแห่งชาติ" พ.ศ.2551 (มท 0891.3/ว2038) 26/09/2551
ขอความร่วมมือดูแลร้านจำหน่ายอาหารในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว2021) 26/09/2551
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 11803 next last