หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๐๑ 20/03/2555 21/03/2555
การสำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นที่ลาออกก่อนครบวาระแล้วสมัครรับเลือกตั้งใหม่ สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๗๘๘ 20/03/2555 20/03/2555
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๘๔ 19/03/2555 20/03/2555
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๙๑ 20/03/2555 20/03/2555
สำรวจข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๙๙ 20/03/2555 20/03/2555
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๘๕ 19/03/2555 20/03/2555
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๘๓ 19/03/2555 20/03/2555
การสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สน.พร. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๗๙๔ 20/03/2555 20/03/2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๙๐ 20/03/2555 20/03/2555
รับรองรายงานประชุมผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ สล. มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๐, ว๑๐๑ 19/03/2555 19/03/2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๘ 19/03/2555 19/03/2555
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๗ 12/03/2555 19/03/2555
การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๖๘ 16/03/2555 16/03/2555
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๒๕๖๔ 15/03/2555 16/03/2555
การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๑๘ 16/03/2555 16/03/2555
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๗๗๑,ว๗๖๙ 16/03/2555 16/03/2555
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๗ 12/03/2555 16/03/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๖๒ 15/03/2555 16/03/2555
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๖๓ 15/03/2555 16/03/2555
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย
[บัญชีรายชื่อฯ และรายละเอียด]     [โครงการ PISA ของประเทศไทย]
[แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม]
กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๓๘ 13/03/2555 16/03/2555
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 16230 next last