หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0810.3/ว2109)
[รหัสงบประมาณฯ]
29/10/2552
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2105) 29/10/2552
การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2100) 28/10/2552
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.2552 (มท 0809.6/ว1932)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/10/2552
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552 (มท 0809.6/ว1908)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/10/2552
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 11-18 (มท 0809.6/ว1638)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/10/2552
ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ตามยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2094) 27/10/2552
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2093) 27/10/2552
ผลประกอบการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2552 (มท 0802.2/ว329) 27/10/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว2092)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
27/10/2552
การดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรและเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2096) 27/10/2552
โครงการอบเรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0893.4/ว1996) 27/10/2552
การเงินเบิกเหลื่อมปี รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0808.5/ว57) 27/10/2552
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3527) 27/10/2552
การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว328) 27/10/2552
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2089) 26/10/2552
สิทธิการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0803/ว2072) 26/10/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 21, การสร้างตารางคำนวณขั้นสูง รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว235) 26/10/2552
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย (มท 0893.2/ว2087) 26/10/2552
โครงการปฐมนิเทศประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ (มท 0807.2/21002) 26/10/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 13109 next last