หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (คำสั่งที่ 311-313/2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552) 22/04/2552
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (มท 0891.4/ว1189) 21/04/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว751) 21/04/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 8 (มท 0893.4/ว686) 21/04/2552
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2552 21/04/2552
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 21/04/2552
แจ้งรหัสบัญชีย่อย คนชรา (มท 0808.2/ว763) 21/04/2552
การคัดเลือกข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว70) 21/04/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. (งวดที่ 1 เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/3951-4025)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
21/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว62) 20/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่น25, นวช.กง.บช. รุ่น7,นวช.เกษตร รุ่น4,นักบริหารงาน อปท. รุ่น27-28,นวช.ประชาสัมพันธ์ รุ่น1,นวช.ศึกษา รุ่น23,บุคลากร รุ่น21(มท 0807.3/ว61)
[บัญชีรายชื่อฯ]
20/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 15, รองนายก อบต. รุ่นที่ 10, ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 8, จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 33 และจนท./จพง. ธุรการ รุ่นที่ 37 (มท 0807.3/ว60) 20/04/2552
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 (มท 0807.3/ว741) 20/04/2552
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2552 (มท 0801.2/ว273) 20/04/2552
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 19-21 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว754) 20/04/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาเครื่อง PC เบื้องต้น รุ่นที่ 10,หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว59) 20/04/2552
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว746) 20/04/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา (งวดที่ 1 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552)(มท 0808.2/3783-3857)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
20/04/2552
การตรวจสอบสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว67) 09/04/2552
การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว3740)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 12366 next last