หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/02/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการปั่นจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8,666 กม. ฉันรักประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1925) 30/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14,15,16 และ 17 (มท 0809.5/ว214)
[บัญชีรายชื่อฯ]
30/09/2552
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อสินค้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว3160) 29/09/2552
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ... 29/09/2552
การปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (มท 0809.3/ว1923)
[แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล]
29/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1916)
[บัญชีรายชื่อฯ]
29/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง ขั้นพื้นฐาน รุ่น12และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 16 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว207) 29/09/2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 29/09/2552
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว109) 29/09/2552
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว108) 29/09/2552
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว107) 29/09/2552
การจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน (มท 0803/ว1910) 28/09/2552
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 (มท 0803/ว1911) 28/09/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1913) 28/09/2552
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28/09/2552
การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/19343) 28/09/2552
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1912) 28/09/2552
ขอส่งหนังสือกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม ประจำปี พ.ศ.2551-2552 (มท 0804.1/ว1816) 28/09/2552
คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GMS (มท 0803/ว 1894) 25/09/2552
เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ (มท 0803/ว 1895) 25/09/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 12991 next last