หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๕๘ 26/10/2554 26/10/2554
การรายงานการขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่และรถบรรทุกน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ร้ายแรง สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๗๕ 26/10/2554 26/10/2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๖-๒๘
[บัญชีรายชื่อฯ]
กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓๐ 26/10/2554 26/10/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.ระดมเครื่องสูบน้ำทั่วประเทศ สล. 26/10/2554 26/10/2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒๖๔ 25/10/2554 26/10/2554
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๒๘ 26/10/2554 26/10/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) สล. 26/10/2554 26/10/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.เลื่อนสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล สล. 26/10/2554 26/10/2554
รายชื่อผู้ประสานงานเรื่องเครื่องสูบน้ำของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) สน.สส. 26/10/2554 26/10/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๑)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๖๗ 26/10/2554 26/10/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๔-ธันวาคม ๒๕๕๔)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๖๖ 25/10/2554 26/10/2554
การจัดรถยนต์รับ-ส่ง เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/๑๒๙ 26/10/2554 26/10/2554
แบบบัญชีเครื่องสูบน้ำที่จะนำมาช่วยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งมอบให้ ศปภ. สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๗๐ 26/10/2554 26/10/2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานเรื่องเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจาก อปท. สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ ศปภ./ปภ./ว ๑๔๒ 25/10/2554 26/10/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๖๕ 25/10/2554 25/10/2554
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แก่ ศปภ. เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. สน.สส. ด่วนที่สุด ศปภ./ปภ./๑๓๓,๑๓๔ 25/10/2554 25/10/2554
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง (ขยายเวลารับสมัคร) กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๒๕๗, ว๑๑๓ 25/10/2554 25/10/2554
คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้วันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ กพส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๒๖๒ 25/10/2554 25/10/2554
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สล. 18/10/2554 25/10/2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๔-๒๕
[รายชื่ออบรมรุ่น ๒๔-๒๕]
กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗ 25/10/2554 25/10/2554
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 15682 next last