หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การตอบคำถามนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 19/11/2552
การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2248) 19/11/2552
การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2244) 19/11/2552
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2208)
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ]
19/11/2552
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 18/11/2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว637) 18/11/2552
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว2240) 18/11/2552
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)(ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/11/2552
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว2236)
[รายชื่อฯ]
18/11/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2224) 17/11/2552
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2217) 17/11/2552
โครงการอบรมและสัมมนา เรื่อง การเสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความก้าวหน้าในอาชีพราชการและการได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงประสงค์ (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว2233) 17/11/2552
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว251) 17/11/2552
การกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว3794) 17/11/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)(มท 0808.2/21929-22003)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]
17/11/2552
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ 2550 (มท 0808.5/ว62) 16/11/2552
หนังสือแบบฟอร์มการตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0805/ว2219) 16/11/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างตารางคำนวนขั้นสูง (Advance Excel) รุ่นที่ 6 และการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว235) 13/11/2552
การเตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ (มท 0808.5/ว2214) 13/11/2552
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา จัดส่งลูกเสือ/เนตรนารี สถานศึกษาละ 1 หมู่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2220) 13/11/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 13182 next last