หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๑ 15/12/2554 16/12/2554
แจ้ง อปท.ที่ยังมิได้รายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานตามแบบที่กำหนด สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๔๖๙ 16/12/2554 16/12/2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๕๐๖๓ 16/12/2554 16/12/2554
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการและประเภทวิชาการ กจ. 15/12/2554 15/12/2554
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม) สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘ 14/12/2554 15/12/2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒-๔
[รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ]
กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔๕๕, ๒๔๕๖, ๒๔๕๗ 13/12/2554 14/12/2554
มอบหมายงานให้แก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๕ 09/12/2554 14/12/2554
การจัดทำบัตรแสดงตนผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาลและบัตรอนุญาตนำยานพาหนะผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาลปี ๒๕๕๕ สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๓ 08/12/2554 14/12/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง อปท. ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ สล. 09/12/2554 14/12/2554
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากสถานที่ตั้งชั่วคราวกลับที่ตั้งเดิม สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๐ 08/12/2554 13/12/2554
ขอความร่วมมือสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๒ 30/11/2554 13/12/2554
การนำเสื้อเกราะไปกับอากาศยาน สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๑ 08/12/2554 13/12/2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๙/ว๒๔๓๗ 07/12/2554 13/12/2554
โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๕๕ กพส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๔๔๔ 08/12/2554 13/12/2554
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๔๕ 08/12/2554 13/12/2554
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) สน.สส. มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๔๓๖ 09/12/2554 09/12/2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑
[รายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี ๕๕ รุ่นที่ ๑]
กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๒๕๖ 08/12/2554 08/12/2554
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๔๔๑ 08/12/2554 08/12/2554
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๔๔๐ 08/12/2554 08/12/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการโฆษกกระทรวง สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๖๙ 02/12/2554 08/12/2554
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 15832 next last