หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสำรวจสถานภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว305) 17/02/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 11-14 17/02/2552
ความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548 17/02/2552
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (มท 0809.2/ว27) 17/02/2552
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะ (Public Function) (มท 0810.2/ว286) 17/02/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว314) 17/02/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น33 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว313) 17/02/2552
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (มท 0803/ว281) 16/02/2552
กำหนดการของผู้บริหาร สถ. และท้องถิ่นจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 16/02/2552
การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการอื่นที่มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด (มท 0809.2/ว26) 16/02/2552
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2552 (มท 0891.3/ว295) 16/02/2552
การสัมมนาเสนอผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเพื่อการปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายผู้หญิงเพื่อการปกครองท้องถิ่น (ด่วน ที่ มท 0890.4/ว285) 16/02/2552
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน การบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชีทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.3/ว2394,ว2443)
[บัญชีรายชื่อฯ]
16/02/2552
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและแนวทางเขียนข้อโต้แย้งของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ให้พร้อมรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)(มท 0893.2/ว084)
[รายละเอียดผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ]
16/02/2552
การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 (มท 0810.5/ว288) 16/02/2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว278) 16/02/2552
โครงการสัมมนา ศักยภาพการเป็นผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0801.2/ว166)
[แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา]
[ข้อปฎิบัติในการใช้ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่]
16/02/2552
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มท 0809.2/ว273) 13/02/2552
การรับรองสำเนาถูกต้องในหนังสือหารือ (มท 0809.5/ว23) 13/02/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 1) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว283) 13/02/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 12167 next last