หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว กค. มท0803/ว1973 27/07/2555 27/07/2555
การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ กค. มท08003/ว1972 27/07/2555 27/07/2555
การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.บถ. มท0809.4/ว1952 27/07/2555 27/07/2555
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กศ. มท0893.3/ว1971 27/07/2555 27/07/2555
ให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 กศ. มท0893.4/ว1965 27/07/2555 27/07/2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท0808.3/ว1955 27/07/2555 27/07/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท0809.4/ว1960 27/07/2555 27/07/2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท0809.2/ว3450 26/07/2555 26/07/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษี]
สน.คท. มท0808.3/ว1954 26/07/2555 26/07/2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)งวดสุดท้าย(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว1945 26/07/2555 26/07/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) สน.คท. มท0808.2/ว1944 26/07/2555 26/07/2555
เลื่อนข้าราชการ กจ. 26/07/2555 26/07/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1939 25/07/2555 25/07/2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1940 25/07/2555 25/07/2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2555 สล. มท 0801.2/ว226 24/07/2555 25/07/2555
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้ากองการศึกษา หรือผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว) สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 24/07/2555 25/07/2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
[เอกสารแนบ]
กพร. มท 0812/247, ว1923 24/07/2555 24/07/2555
ขอหารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว102 18/07/2555 24/07/2555
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 (ก.จ.จ. ทุกจังหวัด)
[ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา]     [ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด]
สน.บถ. มท 0809.2/ว99, ว100, ว101 18/07/2555 24/07/2555
แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) สน.บถ. มท 0809.2/ว65 11/05/2555 24/07/2555
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 16722 next last