หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว605 04/03/2556 04/03/2556
การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
[สิ่งทีส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค. มท 0803/ว612 04/03/2556 04/03/2556
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) กค. มท 0803/ว35 04/03/2556 04/03/2556
การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP กค. มท 0803/ว604 04/03/2556 04/03/2556
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว541 22/02/2556 04/03/2556
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา กศ. มท 0893.1/48 01/03/2556 04/03/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว603 04/03/2556 04/03/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว562 27/02/2556 04/03/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของนักกฎหมายภาครัฐ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กจ. มท 0802.4/2174 01/03/2556 01/03/2556
การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว570 28/02/2556 01/03/2556
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 กศ. มท 0893.3/ว583 28/02/2556 01/03/2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตบ. มท 0805/ว576 28/02/2556 01/03/2556
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 กพส. มท 0810.5/ว587 01/03/2556 01/03/2556
รายงานผลการตรวจประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/135 28/02/2556 01/03/2556
รายงานการตรวจสอบเงินคงค้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กศ. มท 0893.4/ว580 28/02/2556 28/02/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว575 28/02/2556 28/02/2556
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงารฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 24 - รุ่นที่ 36
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.คท. มท 0808.4/ว563 27/02/2556 28/02/2556
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[แบบเสนอความเห็นฯ]     [ใบสมัครฯ]
[ลักษณะงานและคุณสมบัติ]
กจ. มท 0802.3/ว579 28/02/2556 28/02/2556
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน กพส. มท 0810.4/ว564 27/02/2556 28/02/2556
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.4/ว656 27/02/2556 28/02/2556
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 17629 next last