หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว103) 29/05/2552
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1016) 29/05/2552
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว1015) 28/05/2552
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ และระบบประปา(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1005) 28/05/2552
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล (มท 0810.1/ว6002) 28/05/2552
การดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.1/ว1008) 28/05/2552
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (มท 0809.4/ว996)
[แผนภูมิขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ]
[คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ]
28/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 29, นักบริหารงานคลัง รุ่น 34 และวิศวกรโยธา รุ่น 2 (มท 0807.3/ว103)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/05/2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว104)
[แผนที่]
27/05/2552
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (มท 0801.1/690) 27/05/2552
แนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนตำบลมีความประสงค์จะขอสมัครกลับเข้ารับราชการหลังจากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ (มท 0809.6/ว101) 27/05/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 13 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว961)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/05/2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 23 (มท 0807.3/ว106)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/05/2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว105)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/05/2552
การสำรวจความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว984) 27/05/2552
การแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว999) 27/05/2552
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว94)
[ใบสมัคร]
[ใบรับฝากเงิน]
27/05/2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว910)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/05/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว995)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
26/05/2552
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 3)(มท 0809.5/ว99)
[บัญชีรายชื่อรุ่น 3]
26/05/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 12508 next last