หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๒๕๔) 22/06/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ และเรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 22/06/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๗๓) 22/06/2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๔๙) 22/06/2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๕๑) 22/06/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่๔ (มท๐๘๐๙.๔/ว๕๓๐๙) 22/06/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท๐๘๐๙.๔/ว๑๒๐๔) 22/06/2554
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๓๙) (ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชัยนาท)
[ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน(ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๓.๓/๕๒๖๙)(จ.เพชรบุรี)]     [ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน(ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๓.๓/๕๒๗๐)(จ.ชัยนาท)]
21/06/2554
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบที่กำหนดของรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง(เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๒๗) 21/06/2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๓๓, ว๑๒๑๗) 21/06/2554
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๒๓๒) 21/06/2554
โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๑๘)
[บัญชีรายชื่อฯ]
20/06/2554
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๒๖) 20/06/2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๑๗) 20/06/2554
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/๕๑๑๕) 20/06/2554
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๒๐๐) 17/06/2554
เลื่อนการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖ รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๒๐๙)
[บัญชีรายชื่อฯ]
17/06/2554
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๑๙๒) 17/06/2554
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๗๙) 17/06/2554
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๑/ว๑๒๑๒) 17/06/2554
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 15233 next last