หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2550-2554 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว986) 25/05/2552
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.4/ว804)
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 1]
25/05/2552
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว983) 25/05/2552
ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว977) 25/05/2552
การกำหนดราคากลางนมโรงเรียนและหลักเกณฑ์การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว974) 25/05/2552
แบบคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการและแบบคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (มท 0802.2/ว134) 25/05/2552
การเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล) ให้มีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มท 0891.4/ว960) 22/05/2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว973) 22/05/2552
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว93) 22/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ่น 13, สมาชิกสภาเทศบาล รุ่น 17 และเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 11 (มท 0807.3/ว88) 22/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 32 (มท 0807.3/ว87) 22/05/2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 (มท 0803/ว953) 22/05/2552
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มท 0891.3/ว971) 22/05/2552
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมผลงานดีเด่นของ อปท. ในพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว63) 22/05/2552
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว896) 21/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว92) 21/05/2552
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 14, ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว91) 21/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง รุ่น3,ผลิตสื่อ รุ่น9,การเงินและบัญชี รุ่น18-19,Dreamwaver รุ่น3,วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น16, จัดเก็บเอกสารสำนักงาน รุ่น19,Autocad พื้นฐาน รุ่น10 (มท 0807.3/ว90) 21/05/2552
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงนบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบจ. และเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 (มท 0809.5/ว91) 21/05/2552
การดำเนินโครงการในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ (มท 0891.2/ว949) 21/05/2552
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 12480 next last