หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๑๔ 08/08/2554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารงานประปาท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๓ และขอชี้แจงการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรฝึกอบรมฯ สน.สส. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๖๑๑ 08/08/2554 08/08/2554
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๖๐๘ 08/08/2554 08/08/2554
โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติราชการของนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๐๑ กจ. 12/07/2554 08/08/2554
โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติราชการของนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๐๑ กจ. 12/07/2554 08/08/2554
แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๕๙๒ 03/08/2554 04/08/2554
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๕๙๕ 04/08/2554 04/08/2554
เลื่อนกำหนดการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๕๙๔ 03/08/2554 03/08/2554
การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     [แบบสั่งจองเสื้อ] กจ. มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๕๔๔,ว๗๔ 28/07/2554 03/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๑-๓๐, รุ่นที่ ๙-๒๐     [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๒๑-๓๐]
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๙-๒๐]
กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๖๗๓๘ 02/08/2554 03/08/2554
เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสาร สถ.) สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๘๗ 03/08/2554 03/08/2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๔, รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐๕๑ 02/08/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๕๘๑ 01/08/2554 02/08/2554
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๗๗ 01/08/2554 02/08/2554
การย้ายข้าราชการ กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๘ 01/08/2554 02/08/2554
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๕๗๒ 29/07/2554 01/08/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๘
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๕๘๒ 01/08/2554 01/08/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ สน.คท. 30/06/2554 01/08/2554
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง สน.คท. 26/07/2554 01/08/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชีโรงรับจำนำ สล. 29/07/2554 29/07/2554
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 15387 next last