หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 24/02/2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๑ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๔๐)     [บัญชีรายชื่อฯ] 24/02/2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๔๒๙) 24/02/2554
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษสานฝันให้เป็นจริง โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ สังกัด อปท. และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี และการแสดง (มท ๐๘๙๓.๔/ว๔๒๘) 24/02/2554
การจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ (video conference) ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๓๐) 24/02/2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๑๒) 24/02/2554
ซ้กซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๑) 24/02/2554
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 24/02/2554
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๔)(มท ๐๘๐๒.๒/ว๔๓๖, ว๔๓๕)
[แบบเลื่อนเงินเดือน เม.ย.54]
24/02/2554
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
[พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓]     [การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ]
23/02/2554
การประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ได้ทราบเพื่อใช้ประโยชน์จากข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๒๙) 23/02/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวิธีการในการคัดเลือกและเงื่อนไขในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน (ตำแหน่งนิติกร)(มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๒๑) 22/02/2554
แจ้งผลการทดสอบหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๔ และ ๒๕ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๒๐)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/02/2554
แจ้งผลการทดสอบหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๑-๔/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๑๙)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/02/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๔๙) 22/02/2554
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๖๐)
[บัญชีรายชื่อฯ]
22/02/2554
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนางอรุณ สกลพันธุ์ มารดาอดีต อสถ. (นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๔๗) 21/02/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๙๕) 21/02/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ เพิ่มเติม (เดือน ต.ค. ๒๕๕๓ - มี.ค. ๒๕๕๔)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๔๙๕-๑๕๑๘)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
21/02/2554
แต่งตั้งข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/๖๖) 17/02/2554
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 14848 next last