หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๓๖๖ 08/02/2555 09/02/2555
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
[ตารางกำหนดผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ฯ]
กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๐ 08/02/2555 09/02/2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ : ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้
[ภาคกลางและภาคใต้]     [มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๖๗ 08/02/2555 09/02/2555
การแจ้งเปลี่ยนชื่อโดเมนและที่อยู่สำหรับการรับ-ส่งจดหมายระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศส. มท ๐๘๐๖/ว๓๗๐ 09/02/2555 09/02/2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒๓-๓๒
[บัญชีรายชื่อฯ]
กค. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๓/๓๖๓ 08/02/2555 08/02/2555
การรับชมรายการ จัตุรัสข่าว สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๓๕๘ 08/02/2555 08/02/2555
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๑ 31/01/2555 08/02/2555
การกำหนดส่วนราชการมีฐานะเป็นกองหรือสำนัก สน.บถ. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๗๑ 02/02/2555 08/02/2555
การกำหนดกลุ่มภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. คำสั่ง สถ. ที่ ๗๓/๒๕๕๕ 08/02/2555 08/02/2555
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. คำสั่ง สถ.ที่ ๗๔/๒๕๕๕, ๗๕/๒๕๕๕ 08/02/2555 08/02/2555
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ ราย กจ. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๕/๒๕๕๕ 07/02/2555 08/02/2555
เร่งรัดและรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลเด็กในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อายุครบ ๓ ปี ไม่ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๔๙ 07/02/2555 08/02/2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากภัยธรรมชาติ สร้างรากฐานชุมชนเข้มแข็ง กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๔๘ 07/02/2555 08/02/2555
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕) สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๔ 08/02/2555 08/02/2555
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กค. มท ๐๘๐๓/ว๓๔๗ 07/02/2555 07/02/2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ กค. มท ๐๘๐๓/ว๓๔๓ 07/02/2555 07/02/2555
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดเข้ารับการอบรมสัมมนา สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๓๗ 07/02/2555 07/02/2555
การจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เพิ่มเติม) กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๓๔๑ 07/02/2555 07/02/2555
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖/ว๓๓๔ 06/02/2555 07/02/2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) กม. 07/02/2555 07/02/2555
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 16049 next last