หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กศ. มท 0893.3/ว1314 17/05/2555 21/05/2555
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ประกาศใช้และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีกให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง กค. มท 0803/ว1330 21/05/2555 21/05/2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 3-4
[บัญชีรายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว 1269 , มท 0893.4/ว 1270 14/05/2555 18/05/2555
การบันทึกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1325 18/05/2555 18/05/2555
ยกเลิกข้อความในข้อ 5 ของข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.3/ว1321 18/05/2555 18/05/2555
ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1319 18/05/2555 18/05/2555
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2555
[แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ]
สน.บถ. มท 0809.2/ว 1254 11/05/2555 17/05/2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/4703 17/05/2555 17/05/2555
การเตรียมรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2555 สน.บถ. มท 0809.2/68 15/05/2555 17/05/2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 1 สน.สส. มท 0891.3/ว1300 16/05/2555 17/05/2555
ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสถาบันการเงิน สน.คท. มท 0808.3/ว1303 16/05/2555 17/05/2555
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 5 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ สน.สส. มท 0891.3/ว1266 14/05/2555 15/05/2555
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555 กพส. มท 0810.4/ว1272 14/05/2555 15/05/2555
ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9 15/05/2555 15/05/2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2553 สน.บถ. มท 0809.4/ว1282 15/05/2555 15/05/2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Domestic Wastewater Treatment Techniques กพส. 15/05/2555
โครงการ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2555 กศ. มท 0893.2/ว1279 15/05/2555 15/05/2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว1260 14/05/2555 15/05/2555
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกร (ฉบับที่ 3) มท 0809.2/ว66 14/05/2555 15/05/2555
บัญชีประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1275 15/05/2555 15/05/2555
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 16446 next last