หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/1808) 15/09/2553
การน้ำเข้าข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(ด่วนที่สุด มท0890.4/ว1814) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1807) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1806) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1805) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ ว 1804) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1803) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1802) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1801) 15/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ ว 1800) 15/09/2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2553 (ที่ มท 0802.2/ว 1854) 15/09/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) (ด่วนทึ่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1850) 15/09/2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ 515/2553) 14/09/2553
ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว 1842) 14/09/2553
ร่างเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2554 (มท 0814/ว 1833) 14/09/2553
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2554 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว 1839) 14/09/2553
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1818) 14/09/2553
แผนพัฒนาสุกรทั้งระบบและแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553-2557 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1834) 13/09/2553
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (มท 0809.4/ว 1824) 13/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 7181 - 7200 จาก 14349 next last