หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 1) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว283) 13/02/2552
การตรวจสอบความถูกต้องในการนำส่งภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับยาสูบ (มท 0808.3/ว156) 12/02/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 2)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1631-1705)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วยเพิ่มเติม]
12/02/2552
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมรายละเอียดโครงการที่ อปท. ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. ในกรณีเร่งด่วนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุน อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ปีงบประมาณ 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว276) 12/02/2552
การสำรวจข้อมูลบุคลากรของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว19) 12/02/2552
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (มท 0803/ว266) 12/02/2552
การสำรวจผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายการโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว272) 12/02/2552
การสำรวจสถานการณ์ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว271) 12/02/2552
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/1610)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/02/2552
ขอเชิญประชุม"การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) สำหรับผู้บริหาร" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว264)
[บัญชีรายชื่อฯ]
11/02/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Advance Excel รุ่น2, ผลิตสื่อ รุ่น8, Autocad พื้นฐาน รุ่น9, พัสดุ รุ่น9, การเงินและบัญชี รุ่น15, จัดเก็บเอกสารขั้นสูง รุ่น1,สร้างงานนำเสนอ รุ่น11, Dreamwaver รุ่น2 (มท 0807.3/ว249) 10/02/2552
ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Webcast (มท 0812/ว259-260) 10/02/2552
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม)(มท 0809.6/ว256) 10/02/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว245) 10/02/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 24-25, นักบริหารงานคลัง รุ่น 32, นักวิชาการศึกษา รุ่น 22 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 28 (มท 0807.3/ว252)
[บัญชีรายชื่อฯ]
10/02/2552
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว251)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา]
06/02/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (มท 0807.3/ว250) [ตรวจสอบรายชื่อ] 06/02/2552
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/ว246) 06/02/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (เฉพาะข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว237) 06/02/2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 24 (มท 0807.3/ว243) 05/02/2552
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 11828 next last