หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.4/ว1090 25/04/2555 30/04/2555
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กจ. มท 0802.4/ว1127 27/04/2555 30/04/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1135 30/04/2555 30/04/2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1129 27/04/2555 27/04/2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอล กพส. มท 0810.4/224 25/04/2555 27/04/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ค.2555 สล. มท 0801.2/ว141 27/04/2555 27/04/2555
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online
[คู่มือการปฏิบัติงานฯ]
กค. มท 0803/ว1118 26/04/2555 27/04/2555
โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง สน.พร. มท 0890.4/ว1108 26/04/2555 27/04/2555
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กพส. มท 0810.3/ว1122 27/04/2555 27/04/2555
การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 กศ. มท 0893.2/ว1038 20/04/2555 27/04/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว1114 27/04/2555 27/04/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) และรอบเดือนตุลาคม 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว1113 26/04/2555 27/04/2555
การสัมมนาชี้แจงคณะทำงานโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 สน.มถ. มท 0892.3/ว1107 26/04/2555 26/04/2555
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) กจ. 26/04/2555 26/04/2555
จัดส่งรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ. มท 0893.3/ว1013 17/04/2555 26/04/2555
แจ้งกำหนดการทำหนังสือเดินทางราชการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สถ. รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1088 25/04/2555 26/04/2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ฯ กศ. มท 0893.2/ว1095 25/04/2555 26/04/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตและเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้ อปท.
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0809.3/ว1098 25/04/2555 26/04/2555
การประชาสัมพันธ์โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖ กจ. มท 0802.4/ว1101, ว1103 26/04/2555 26/04/2555
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) สน.บถ. มท 0809.4/ว1082 25/04/2555 25/04/2555
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 16049 next last