หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1105) 04/02/2552
การดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว28) 04/02/2552
หารือกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับปลัดเทศบาล (มท 0809.2/ว20) 04/02/2552
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว227) 03/02/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 11-14 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว222)
[บัญชีรายชื่อฯ]
02/02/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 2552 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว220)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
02/02/2552
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวนการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว221) 02/02/2552
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว199) 30/01/2552
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว212) 30/01/2552
ขอให้จัดส่งหลักฐานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพิ่มเติม (มท 0810.2/1284, ว206, ว205)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/01/2552
การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว13) 29/01/2552
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถูกศาลพิพากษาว่ากระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มท 0804.3/ว182) 28/01/2552
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (มท 0802.3/ว19,ว175) 28/01/2552
แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว177) 28/01/2552
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว172) 28/01/2552
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว157) 27/01/2552
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS(มท 0803/ว149) 27/01/2552
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ติดตามรับชมรายการ "สานฝันการศึกษาท้องถิ่น" (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว158) 27/01/2552
การประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (มท 0803/ว154) 26/01/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น13,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น32, จนท./จพง.พัสดุ รุ่น26,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น25,จนท.บันทึกข้อมูลรุ่น9,จนท./จพง.ธุรการรุ่น34 (มท 0807.3/ว134) 26/01/2552
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 11803 next last