หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 26/04/2554
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (มท ๐๘๐๑.๒/ว๙๐๐) 26/04/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๒๔) 26/04/2554
การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๙๓) 25/04/2554
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (มท ๐๘๑๐.๑/ว๘๙๑) 25/04/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๘๙๔)
[บัญชีจัดสรรฯ]
25/04/2554
โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๖๘) 25/04/2554
การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๖๐๐)
[คู่มือฯ]
22/04/2554
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๔) 22/04/2554
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๑, ว๘๗๓) 22/04/2554
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๔๓๘) 22/04/2554
การกรอกแบบรายงานการศึกษา (มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๔๓) 22/04/2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๖๙) 22/04/2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง (มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๗๐) 22/04/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๖๔) 22/04/2554
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมิน (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๗๑, ว๕๐) 22/04/2554
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๔๗) 21/04/2554
โครงการกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๘๖) 21/04/2554
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๔) 21/04/2554
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๕) 21/04/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 14740 next last