หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ทุนรัฐบาลอิสราเอล กพส. 02/02/2555 02/02/2555
ขอเชิญประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๗๔ 31/01/2555 02/02/2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙๕ 01/02/2555 02/02/2555
แต่งตั้งข้าราชการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๙ 02/02/2555 02/02/2555
การใช้งบประมาณสมทบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๖๖ 31/01/2555 02/02/2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการปฎิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ของหนังสือราชการ สถ. ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๘ สน.คท. 25/01/2555 01/02/2555
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๕๑, ว๑๓ 31/01/2555 01/02/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๗๒ 31/01/2555 01/02/2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ กจ. 01/02/2555 01/02/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๑ 31/01/2555 31/01/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๒ 31/01/2555 31/01/2555
หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ) สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๙ 30/01/2555 31/01/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ สล. 31/01/2555 31/01/2555
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๘ 31/01/2555 31/01/2555
โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๕ กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๕๔ 30/01/2555 31/01/2555
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
[เอกสารแนบฯ]
กจ. ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๔๓ 30/01/2555 30/01/2555
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ กพส. ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔๘ 30/01/2555 30/01/2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ ๑-๒ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นในเว็บไซต์ สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๕๐ 30/01/2555 30/01/2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษที่สอง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๐๐ 24/01/2555 30/01/2555
การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๓๕ 27/01/2555 27/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 15691 next last