หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา สน.บถ. มท 0809.9/ว2099 10/08/2555 10/08/2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กค. มท 0803/ว2087 09/08/2555 09/08/2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 กค. มท 0803/ว2085 09/08/2555 09/08/2555
แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กค. มท 0803/ว2086 09/08/2555 09/08/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2090 09/08/2555 09/08/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว2089 09/08/2555 09/08/2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 สล. มท 0801.2/ว251 09/08/2555 09/08/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 สล. มท 0801.2/ว250 09/08/2555 09/08/2555
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. กศ. มท 0893.4/ว2054 06/08/2555 09/08/2555
ขอเชิญประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online ก่อนสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.คท. มท 0808.2/ว2077 08/08/2555 09/08/2555
การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กพส. มท 0810.3/ว2069, ว2070 08/08/2555 08/08/2555
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.3/ว2076 08/08/2555 08/08/2555
การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็น ระดับ 10 กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว112 08/08/2555 08/08/2555
การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สน.คท. มท 0808.2/ว3655 08/08/2555 08/08/2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2555 สล. มท 0801.2/ว246 08/08/2555 08/08/2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร สน.สส. มท 0891.3/ว2061 07/08/2555 07/08/2555
การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2068 07/08/2555 07/08/2555
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2060 07/08/2555 07/08/2555
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กจ. มท 0802.4/ว2021, ว2020 31/07/2555 07/08/2555
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.5/ว2049 01/08/2555 07/08/2555
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 16446 next last