หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 สน.คท. มท 0808.3/ว782 20/03/2556 21/03/2556
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว792 20/03/2556 21/03/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว793 20/03/2556 21/03/2556
โครงการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีหูหนวกสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม สล. มท 0201.1/ว1233 18/03/2556 20/03/2556
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) กจ. มท 0802.4/ว2903 20/03/2556 20/03/2556
หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.3/ว755 18/03/2556 20/03/2556
แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กค. มท 0803/ว783 20/03/2556 20/03/2556
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว767 19/03/2556 20/03/2556
ประกาศรายชื่อข้าราชารผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 15/03/2556 20/03/2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สล. มท 0801.2/ว 58 19/03/2556 20/03/2556
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว สน.สส. มท 0891.3/ว771 19/03/2556 20/03/2556
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 กจ. มท 0802.2/ว10-11 19/03/2556 20/03/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าาชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 11 - 12 สน.บถ. มท 0809.9/ว773 19/03/2556 19/03/2556
แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (info) หัวข้อ "แบบสำรวจ กสทช."
[รายละเอียด]
ศส. มท 0806/ว768 19/03/2556 19/03/2556
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว770 19/03/2556 19/03/2556
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ สน.สส. มท 0891.3/ว769 19/03/2556 19/03/2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง]     [รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม]
กค. มท 0803/ว55 19/03/2556 19/03/2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว765 19/03/2556 19/03/2556
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการจัดโครงการประชุมเพิ่มทักษะฯ รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว772 19/03/2556 19/03/2556
การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว737 15/03/2556 18/03/2556
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 17396 next last