หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 17/06/2552
การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ (ด่วน ที่ มท 0890.4/ว1932)) 17/06/2552
กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระในเดือนกรกฎาคม 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1140) 17/06/2552
ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 16/06/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 5) (มท 0808.2/7939-8013)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณและแบบ จส.01 (ใหม่)]
16/06/2552
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 2,3 และ 4 (มท 0893.4/ว1161) 16/06/2552
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.4/ว1149) 16/06/2552
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2552 ปีที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1144) 16/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1,2 และ 3 (มท 0809.5/ว123)
[บัญชีรายชื่อฯ]
16/06/2552
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมืองและหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการการคลัง รุ่นที่ 1 ปีที่ 2 (มท 0807.3/ว1154) 16/06/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 (มท 0807.3/ว1153) [รายละเอียด] 16/06/2552
การตรวจสอบการดำเนินงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/8276) 15/06/2552
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 15 (มท 0808.3/8286) 15/06/2552
การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1148) 15/06/2552
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว1126) 15/06/2552
โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น (อาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 122) เพิ่มเติม (มท 0810.4/ว1147) 15/06/2552
การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย (นโยบายที่ 9 เรื่อง การพัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์ในการให้บริการ) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1143) 15/06/2552
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ 15/06/2552
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารสำหรับให้บริการ Help Desk สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 15/06/2552
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนนโยบายดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้น้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1123) 15/06/2552
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 12276 next last