หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสนับสนุนการจัดเวที ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๕
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๒๕ 02/03/2555 02/03/2555
ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๕๘๘ 29/02/2555 02/03/2555
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนกันยายน ๒๕๕๕) สน.พร. มท ๐๘๙๐.๓/ว๖๒๑ 01/03/2555 02/03/2555
ขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๓ 01/03/2555 02/03/2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สล. มท ๐๘๐๑.๒/ว๘๒ 02/03/2555 02/03/2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑
[บัญชีโอนจัดสรรยาเสพติด]
กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๓๐ 02/03/2555 02/03/2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๘๙ 02/03/2555 02/03/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๔ 01/03/2555 01/03/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท ๐๘๐๙๖/ว๑๕ 01/03/2555 01/03/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท ๐๘๐๙๖/ว๑๔ 01/03/2555 01/03/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท ๐๘๐๙๖/ว๑๓ 01/03/2555 01/03/2555
ขยายเวลาการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเลื่อนกำหนดการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๒๐ 01/03/2555 01/03/2555
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอำเภอ กม. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว๕ 01/03/2555 01/03/2555
การจัดทำประมาณการรายได้และรายงานคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินหมุนเวียน
[ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ]
กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๒ 29/02/2555 01/03/2555
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท อัลติเมท พร็อบเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือล่วงล้ำลำน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด กม. มท ๐๘๐๔.๕/ว๖๐๙ 29/03/2555 01/03/2555
การประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศส. มท ๐๘๐๖/ว๖๑๒ 01/03/2555 01/03/2555
การประขาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด สถ. ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๑ 01/03/2555 01/03/2555
โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
[บัญชีรายชื่อฯ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๔๔ 07/02/2555 29/02/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 29/02/2555 29/02/2555
ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๑ 29/02/2555 29/02/2555
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 15832 next last