หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
[เอกสารแนบ]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๘๒, ว๒๕๙๗ 29/12/2554 29/12/2554
แจ้งปรับปรุงแบบรายงานที่ ๒ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๕๒๙ 23/12/2554 29/12/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๙๘ 28/12/2554 29/12/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๖๐๘ 29/12/2554 29/12/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๕๙๙ 28/12/2554 29/12/2554
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๕๖๕ 23/12/2554 28/12/2554
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
[เอกสารแนบฯ]     [ใบแจ้งการชำระเงินฯ]
กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๕๑๒ 22/12/2554 28/12/2554
การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กจ. ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๔๘ 28/12/2554 28/12/2554
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)
[เอกสารแนบ]
กจ. 27/12/2554 28/12/2554
ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๕๑๙ 22/12/2554 28/12/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ กพส. ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๘๖ 27/12/2554 28/12/2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑-๖
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๕๗๕,ว๒๕๗๖,ว๒๕๗๗,ว๒๕๗๘,ว๒๕๗๙,ว๒๕๘๐ 26/12/2554 27/12/2554
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. 27/12/2554 27/12/2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๕๗๓, ว๒๕๗๔ 26/12/2554 27/12/2554
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๕๘๒ 27/12/2554 27/12/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ม.ค.๒๕๕๕ สล. มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๕๐ 23/12/2554 26/12/2554
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี ๒๕๕๕ และการส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๕๗๒ 26/12/2554 26/12/2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๖๘ 26/12/2554 26/12/2554
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบเร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เป็นรายพื้นที่ สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๙ 15/12/2554 23/12/2554
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๕๕ สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๘ 20/12/2554 23/12/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 15555 next last