หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกรณีลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยของ อปท. ที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลบ.ม.ต่อเดือน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1977) 07/10/2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันโครงการของ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1976) 07/10/2552
การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่นในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1979) 07/10/2552
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิการบริหารราชการประจำกระทรวงมหาดไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0100/ว6860) 07/10/2552
แนวทางการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3185) 07/10/2552
แผนการดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2553 07/10/2552
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว1975) 06/10/2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว20479) 06/10/2552
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว3255) 06/10/2552
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม (มท 0891.2/ว1837) 06/10/2552
การสำรวจค่าใช้จ่ายบุคลากรถ่ายโอน (มท 0809.5/ว218) 06/10/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว 1941)
[บัญชีรายชื่อฯ]
05/10/2552
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2553 05/10/2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2552 (ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว 560) 05/10/2552
การทอดกฐินสามัคคี สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว559) 05/10/2552
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1960) 02/10/2552
การแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนในเขตเมืองใหญ่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.1/ว1957) 02/10/2552
การกำหนดมิติตัวชี้วัดปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนัก (มท 0809.2/5113)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/10/2552
พฤติการณ์ของผู้แอบอ้างหรือหลอกลวงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (ตกเบ็ด) จากผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 02/10/2552
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 676/2552) 02/10/2552
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 12696 next last