หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๒๕) 06/06/2554
การแสดงข้อความหรือเอกสารเพื่อยืนยันเข้าอบรม (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๓๐) 06/06/2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๙) 03/06/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา อปท. 03/06/2554
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว๑๑๒๐) 03/06/2554
ผลการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๑๐) 03/06/2554
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพนางอรุณ สกลพันธุ์ มารดาอดีต อสถ. (นายไพรัตน์ สกลพันธุ์) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๐) 03/06/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว๑๑๑๗, ว๓๙)
[เอกสารแนบ]
03/06/2554
การสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินค่างานของตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด เป็นตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๑๑๘) 03/06/2554
โครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑, รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๑๑๖) 02/06/2554
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๑)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓๔/ว๑๑๐๒
[ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือ ฯ]
02/06/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๑) 02/06/2554
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๑๐) 02/06/2554
ข่าว สถ. เรื่อง ๕๑ ปี สถานธนานุบาลของ อปท. บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ 01/06/2554
ข่าว สถ. เรื่อง อธิบดีฯ สถ. ตั้งเป้าให้ท้องถิ่นเชิญชวนประชาชนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๔๐ ล้านคน 01/06/2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๐๕) 31/05/2554
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๙๔)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/05/2554
การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย (มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๐๙๓) 31/05/2554
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๗๓)
[แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน]
31/05/2554
เลื่อนกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๐๗๙)
[รายชื่อผู้เข้ารักบการอบรมฯ]
31/05/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 14856 next last