หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๐๖ 08/11/2554 08/11/2554
การนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน สน.คท. มท ๐๘๐๘.๕/๙๔๔๗ 07/11/2554 07/11/2554
การสนับสนุนยานพาหนะเพื่อช่วยเหลืออุทกภัย ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว สน.สส. วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๐๕ 07/11/2554 07/11/2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น กพส. 07/11/2554 07/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๒๙๙, ๒๓๐๐ 07/11/2554 07/11/2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕ อย่างไม่มีกำหนด สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๙ 07/11/2554 07/11/2554
การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๒๙๗ 07/11/2554 07/11/2554
การรายงานการสนับสนุนรถบรรทุกเพื่อเป็นรถเมล์ รถบรรทุกขยะ และเรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๙๘ 07/11/2554 07/11/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ กพส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๒๒๘๙ 04/11/2554 04/11/2554
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๘๘ 04/11/2554 04/11/2554
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว ๐๐๑ 04/11/2554 04/11/2554
รายงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย กม. มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๒๘๗ 03/11/2554 03/11/2554
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒๘๒ 02/11/2554 02/11/2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี     [บัญชีการจัดสรรงบประมาณ] กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๒๘๑ 01/11/2554 02/11/2554
สถ.เร่งติดตั้งเครื่องกรองน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย สล. 02/11/2554 02/11/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๔ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๐๐ 02/11/2554 02/11/2554
ขอเลื่อนการสัมมนาโครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๒๘๐ 01/11/2554 02/11/2554
คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๒๗๙ 01/11/2554 02/11/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. ด่วนที่สุด ที มท ๐๘๐๓/ว๒๒๗๘ 01/11/2554 02/11/2554
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อประกอบการขอรับ พ.ต.ก.) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๖๓ 01/11/2554 02/11/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 15390 next last