หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน ๒๗ ราย กจ. คำสั่งที่ ๓๔๒/๒๕๕๔ 13/07/2554 13/07/2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๖) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๖ 13/07/2554 13/07/2554
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๕)
[บัญชีรายชื่อฯ]     [ตารางอบรมโครงการ]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๕ 13/07/2554 13/07/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและแก้ไขรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓๙๒) กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓๙๒ 11/07/2554 12/07/2554
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๔๐๘) สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๔๐๘ 12/07/2554 12/07/2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๔ และรุ่นที่ ๑๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๔๐๙,ว๑๔๑๐)
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๔๐๙,ว๑๔๑ 12/07/2554 12/07/2554
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๓๙๐) สน.คท. มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๓๙๐ 11/07/2554 12/07/2554
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๘๕) สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๘๕ 08/07/2554 11/07/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๘๐๘-๕๘๘๑)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
สน.คท. มท ๐๘๐๘.๒/๕๘๐๘-๕๘๘๑ 08/07/2554 11/07/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๘๘๒-๕๙๔๙)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
11/07/2554
แนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๙๔) 11/07/2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐๕๑, ๓๑๖๔) 11/07/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๓๙๓) 11/07/2554
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๘๖) 08/07/2554
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๓๘๓) 08/07/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๘๖) 08/07/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]     [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ ผ่านระบบ GFMIS]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๗๘ 08/07/2554 08/07/2554
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๑๕ วัน) รุ่นที่ ๗ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๓๘๒)     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. 08/07/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๓๗๔) 07/07/2554
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๕) 07/07/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 14995 next last