หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ... สน.พร. มท 0890.2/ว2532 07/06/2555 14/06/2555
ประชาสัมพันธ์ เว็บเพจ สถ.ชวนเที่ยว ศส. มท 0806/ว1559 14/06/2555 14/06/2555
ทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น สำหรับนักเรียน ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.2/ว1549 13/06/2555 14/06/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว41 12/06/2555 14/06/2555
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 สน.คท. มท 0808.2/ว2526 07/06/2555 13/06/2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1546 13/06/2555 13/06/2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Public Management (Master in Public Management-MPM) ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore กพส. มท 0810.4/ว44,ว1531 12/06/2555 13/06/2555
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว12 13/06/2555 13/06/2555
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 12/06/2555 13/06/2555
การประชาสัมพันธ์ติดตามรับชมสารคดีสั้นในรายการโทรทัศน์ สล. มท 0801.3/ว1535 12/06/2555 12/06/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี ในปี 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว2596 11/06/2555 12/06/2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมของศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับรุ่นที่ 21 และ รุ่นที่ 22 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1528 12/06/2555 12/06/2555
การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2554 สน.บถ. มท 0809.2/ว1530 12/06/2555 12/06/2555
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2555 กศ. มท 0893.2/ว1494 07/06/2555 12/06/2555
ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา กม. มท 0804.3/ว1470 06/06/2555 12/06/2555
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.5/ว23 08/06/2555 12/06/2555
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3
[บัญชีรายชื่อแนบท้ายฯ]
สน.สส. มท0891.3/ว1527 11/06/2555 11/06/2555
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. รุ่นที่ 1 สน.สส. มท 0891.3/ว5651 08/06/2555 11/06/2555
การยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ กค. มท 0803/ว1525 11/06/2555 11/06/2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2555 กม. มท 0804.1/ว1526 11/06/2555 11/06/2555
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 16230 next last