หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๐๗๗ 29/09/2554 30/09/2554
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๐๗๘ 29/09/2554 30/09/2554
ขอส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ กม. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว๒๐๐๔ 23/09/2554 30/09/2554
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ null ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๕๒ 28/09/2554 29/09/2554
การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๐๓๕ 27/09/2554 29/09/2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๓๒ 27/09/2554 29/09/2554
การตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือกสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๔๙ 28/09/2554 29/09/2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกคารองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ null ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๕๐ 28/09/2554 29/09/2554
การขยายเวลาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๓๘ 27/09/2554 28/09/2554
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ null - 28/09/2554 28/09/2554
การตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ null ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๓๓ 27/09/2554 28/09/2554
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๐๒๘ 26/09/2554 28/09/2554
ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๖๒ 27/09/2554 28/09/2554
ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๙ ปี สถ. สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๓๓๘ 27/09/2554 28/09/2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
[เอกสารแนบ]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๒๐๓๖, ว๗๑ 27/09/2554 28/09/2554
ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและแจ้งพ้นสภาพนักศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๙ 19/09/2554 27/09/2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ต.ค.๒๕๕๔ สล. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๕๖ 27/09/2554 27/09/2554
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ null ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๐๑๑ 27/09/2554 27/09/2554
แจ้งแผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๒๓ 26/09/2554 26/09/2554
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๙๘๙ 21/09/2554 26/09/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 15252 next last