หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/;2871 22/10/2555 22/10/2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2555
[เอกสารแนบฯ]
กค. มท 0803/ว2872 22/10/2555 22/10/2555
การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กศ. มท 0893.3/ว2866 19/10/2555 22/10/2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2555 สล. มท 0801.2/ว352 19/10/2555 19/10/2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2555 สล. มท 0801.2/ว357 19/10/2555 19/10/2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 8-25
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ ๘ - ๒๕]
กศ. มท0893.3/ว2690 01/10/2555 19/10/2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว2859 19/10/2555 19/10/2555
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว2858 19/10/2555 19/10/2555
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 กศ. มท 0893.4/ว2863 19/10/2555 19/10/2555
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน กค. 0803/ว2847 18/10/2555 19/10/2555
โครงการการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านอินเตอร์เน็ต
[แบบสำรวจ]
ศส. มท 0806/ว2855 19/10/2555 19/10/2555
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนายสำรวม วิชัยดิษฐ บิดานายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่กรรม สล. มท 0801.2/ว353 18/10/2555 18/10/2555
สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซี่ยน 2015
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กพร. มท 0812/ว20, มท 0812/ว2837 17/10/2555 18/10/2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซี่ยนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.2/ว2823 16/10/2555 17/10/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2836 17/10/2555 17/10/2555
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2824 16/10/2555 17/10/2555
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) สน.สส. มท 0891.3/ว2827 16/10/2555 16/10/2555
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2555 สน.คท. มท 0808.4/ว39 12/10/2555 16/10/2555
มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. สน.บถ. มท 0809.3/12364 16/10/2555 16/10/2555
กำหนดการส่งมอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.บถ. มท 0809.6/ว 2825 16/10/2555 16/10/2555
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 16722 next last