หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๗๐๙) 31/03/2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๘๒) 31/03/2554
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๔๔) 31/03/2554
รายชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บำบัดฟื้นฟูฯ) ระยะสั้น ๑๕ วัน และรายชื่อวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บำบัด/ฟื้นฟูฯ) ตามแผนเร่งรัดฯ ของรัฐบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๒๗) 30/03/2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๗๒๖)
[รายชื่อโครงการการจัดประสบการณ์ฯ รุ่นที่9]
30/03/2554
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก (มท ๐๘๐๓/ว๗๑๙) 30/03/2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๑๔) 30/03/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๗๒๕) 30/03/2554
แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑)(มท ๐๘๐๙.๔/ว๗๓๐) 30/03/2554
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (มท ๐๘๐๒.๔/ว๗๓๓) 30/03/2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๗๐๗)
[เอกสารแนบ]
30/03/2554
การดำเนินงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๐๕) 30/03/2554
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๑๕) 30/03/2554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสรรหาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ รางวัลชุมชน ต้นแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๑๘) 30/03/2554
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 29/03/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 25/03/2554
ขยายระยะเวลาการสักการะธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธสาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด จากราชอาณาจักรนอร์เวย์มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว (มท ๐๘๐๑.๒/ว๘๖) 25/03/2554
การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔) 25/03/2554
การแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙) 24/03/2554
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๗๘) 24/03/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 14659 next last