หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (มท 0803/ว1555) 10/08/2552
เลื่อนกำหนดการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว444) 10/08/2552
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ.2547-2551 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/08/2552
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 7 (มท 0893.4/1568) 10/08/2552
ขอสนับสนุนโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว1564) 10/08/2552
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว1558,1559) 07/08/2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 25 (มท 0807.3/ว182) 07/08/2552
ร่างระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2552 (สัญจร)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว439) 07/08/2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1552) 06/08/2552
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการรับโอนภารกิจสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0890.3/13922) 06/08/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.(งวดที่ 2 เดือนก.ค.-ก.ย. 2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13844-13918)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
06/08/2552
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู ก. (มท 0808.5/ว35) 06/08/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่น2,สร้างงานนำเสนอ รุ่น13,จัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่น20,Dream Weaver รุ่น5,คอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่น12, โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น3 (มท 0807.2/ว181) 06/08/2552
ยกเลิกประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการและประกาศจัดตั้งสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นใหม่ (มท 0201.2/ว2474) 06/08/2552
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 06/08/2552
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1527) 06/08/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา งวดที่ 3 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/13697-13771)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ]
05/08/2552
แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1530) 05/08/2552
ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลของข้าราชการถ่ายโอนหรือพนักงานครู หรือข้าราชการครู รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว165) 05/08/2552
การติดตามผลการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1519) 05/08/2552
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 12508 next last