หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กจ. คำสั่ง สถ. ที่ 799/2555 19/12/2555 20/12/2555
แนวทางปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว3347 14/12/2555 20/12/2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว95 19/12/2555 20/12/2555
การติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว3366 17/12/2555 20/12/2555
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556
[รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับ]
สน.คท. มท 0808.4/ว3387 19/12/2555 20/12/2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญขีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 14
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.คท. มท 0808.4/ว3386 19/12/2555 20/12/2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กศ. มท 0893.3/ว3390 19/12/2555 19/12/2555
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 สน.พร. มท 0890.4/ว3394 19/12/2555 19/12/2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ กค. มท 0803/ว180 19/12/2555 19/12/2555
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา กค. มท 0803/ว3388 19/12/2555 19/12/2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.คท. มท 0808.2/ว3375 18/12/2555 19/12/2555
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 10 เพิ่มเติม สบ.พถ. มท 0807.3/ว3344 13/12/2555 18/12/2555
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กศ. มท0893.2/ว3367 17/12/2555 18/12/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว3372 18/12/2555 18/12/2555
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 กจ. มท 0802.4/ว3374 18/12/2555 18/12/2555
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สน.บถ. มท 0809.2/ว173 17/12/2555 18/12/2555
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน กค. มท 0803/ว3375 18/12/2555 18/12/2555
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว3365 17/12/2555 18/12/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว3363 17/12/2555 17/12/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 สล. มท 0801.2/ว416 17/12/2555 17/12/2555
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 16985 next last