หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/12/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2553 (ที่ มท 0809.4/ว 1991) 30/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 316) 30/09/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว 315) 30/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/10537) 30/09/2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และการตอบสำรวจความคิดเห็นเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็นตามมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10580) 29/09/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 1973) 29/09/2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2553 (มท 0809.6/ว 1963)
[เอกสารแนบฯ]
28/09/2553
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเพิม (มท 0808.2/ว 2916) 28/09/2553
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 2919) 28/09/2553
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนมาก มท 0802.2/ว 384) 28/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2553 ให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว 1971)
[เอกสารแนบฯ]
28/09/2553
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว 61) 27/09/2553
กำหนดวันฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/ว 1968) 27/09/2553
แนวทางการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ด่วนมาก 0809.6/2915) 27/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10390) 27/09/2553
ให้จังหวัดกันเงินเบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว 1965) 27/09/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่2,หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบิรหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 16,หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 62 (มท 0807.3/ว 307,309,312) 24/09/2553
การจัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 1936) 24/09/2553
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 1935) 24/09/2553
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 257) 24/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 14088 next last