หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เร่งรัดการดำเนินงานและติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ที่ ๒.๔ และ ๒.๕ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๔๖๙ 11/08/2554 11/08/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ สน.คท. มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๖๐๑ 05/08/2554 11/08/2554
รายละเอียดค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม (กรณีอุทกภัย) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๖๓๕ 10/08/2554 11/08/2554
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สน.พส. มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๖๓๒ 10/08/2554 11/08/2554
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๖๒๔ 09/08/2554 10/08/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๖๒๓ 10/08/2554 10/08/2554
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๕๘๙ 03/08/2554 10/08/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๔
[บัญชีรายชื่อฯ]     [ตารางอบรมโครงการฯ]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๙ 09/08/2554 10/08/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดเก็บเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตจัดเก็บเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ]     [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ผ่านระบบ GFMIS]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๖๒๑ 09/08/2554 09/08/2554
หนังสือกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งเวียนให้ อปท. ทราบและถือปฏิบัติ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๒ 03/08/2554 09/08/2554
สามี ผอ.สพร.สถ. (นางวิภา ธูสรานนท์) ถึงแก่กรรม สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๒๑๐ 09/08/2554 09/08/2554
โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/๔๕๐ 09/08/2554 09/08/2554
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๒๖ 09/08/2554 09/08/2554
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูล ตามแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง (Highland Model) สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๒๐ 09/08/2554 09/08/2554
การจัดทำคู่มือการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๑๓ 08/08/2554 09/08/2554
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๖๒๒ 09/08/2554 09/08/2554
การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๑๔ 08/08/2554
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารงานประปาท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๓ และขอชี้แจงการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรฝึกอบรมฯ สน.สส. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๖๑๑ 08/08/2554 08/08/2554
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔ สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๖๐๘ 08/08/2554 08/08/2554
โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติราชการของนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๐๑ กจ. 12/07/2554 08/08/2554
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 15083 next last