หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว157)
[บัญชีรายชื่อ]
23/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว156)
[บัญชีรายชื่อฯ]
23/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 (มท 0807.3/ว153)
[บัญชีรายชื่อ]
23/04/2553
การอบรมโครงการฝึกอบรมการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว3626)
[บัญชีรายชื่อ]
[ใบแจ้งยืนยันและใบจองห้องพักโครงการฝึกอบรมการบังคับภาษีค้างชำระ อปท. รุ่นที่ 1-7]
22/04/2553
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป (มท 0809.2/1349) 22/04/2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 22/04/2553
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2553 (มท 0801.3/ว1210) 21/04/2553
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ อปท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท. โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว752) 21/04/2553
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 25 (มท 0807.3/ว152) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 25 (มท 0807.3/ว151) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว150) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว149) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 10 (มท 0807.3/ว148) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว147) 21/04/2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใดพ.ศ.2552และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยมท0810.5/ว751 21/04/2553
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว244) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว160) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว159) 21/04/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 58 (มท 0807.3/ว158) 21/04/2553
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 13483 next last