หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/08/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมความเข้าใจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1186) 28/06/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1180) 25/06/2553
โครงการสัมมนากลยุทธ์สู่ความสำเร็จของห้องสมุดมีชีวิตในบริบทท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1169) 24/06/2553
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (มท 0893.3/ว1144) 24/06/2553
ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว164) 24/06/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มิ.ย.2553 ให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1165)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
23/06/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง ทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1164) 23/06/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1162)
[บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย]
23/06/2553
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (มท 0807.3/ว1153) 23/06/2553
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (งวดที่ 2)(มท 0807.3/ว1152) 23/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 37 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว237) 23/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 12 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว236) 23/06/2553
โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานใน อบต. ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2553 (มท 0809.5/ว165)
[บัญชีรายชื่อฯ]
23/06/2553
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (มท 0809.4/ว1142,ว1134) 23/06/2553
ขอให้เลื่อนการทำนาปีในเขตชลประทาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1148) 23/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Autocad ขั้นพื้นฐาน รุ่น16,ผลิตสื่อ รุ่น14,จัดเก็บเอกสาร รุ่น28, Joomla รุ่น2, คอมฯ งานพัสดุ รุ่น18,คอมฯ งานการเงินและบัญชี รุ่น28, Excelขั้นสูง รุ่น9, คอมฯ วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น21 (มท 0807.3/ว1133)
[บัญชีรายชื่อฯ]
23/06/2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1139) 22/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 41 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว232) 22/06/2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2553 22/06/2553
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับ JICA หลักสูตร Management of Water Supply Business (มท 0810.4/ว1094) 22/06/2553
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 13727 next last