หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.2/ว1239 21/05/2556 21/05/2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2556 สล. มท 0801.2/ว123 20/05/2556 20/05/2556
สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศส. มท 0806/ว1234 20/05/2556 20/05/2556
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กพส. มท 0810.5/ว1231 20/05/2556 20/05/2556
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2559) กศ. มท 0893.1/ว1228 20/05/2556 20/05/2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กจ. มท 0202.3/5600 07/05/2556 20/05/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1201 15/05/2556 17/05/2556
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กค. มท 0803/ว1202 15/05/2556 17/05/2556
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับชมการเปิดโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1225 17/05/2556 17/05/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.4/ว1212 17/05/2556 17/05/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.4/ว1213 16/05/2556 17/05/2556
ขอส่งแผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 28-30 สน.พร. มท 0890.4/ว1218 17/05/2556 17/05/2556
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน กค. มท 0803/ว1214 16/05/2556 17/05/2556
เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1214 16/05/2556 16/05/2556
การฝึกอบรมโครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"
[บัญชีรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว33 16/05/2556 16/05/2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.2/ว1204 15/05/2556 16/05/2556
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กศ. มท 0893.2/ว1198 15/05/2556 16/05/2556
ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP กค. มท 0803/ว1200 15/05/2556 16/05/2556
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย3]
กค. มท 0803/ว1199 15/05/2556 16/05/2556
ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1196 15/05/2556 15/05/2556
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 17629 next last