หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 11/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (เฉพาะวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)(มท ๐๘๐๙๔/ว๒๖๔๕, ว๒๖๔๔) 23/12/2553
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๒๖๖๔) 23/12/2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๒ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๖๖๒) 23/12/2553
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๕/ว๒๖๖๐) 23/12/2553
เลื่อนกำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๘๐) 23/12/2553
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๖๒๔) 23/12/2553
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (มท ๐๒๐๒.๔/ว๔๐๗๗) 23/12/2553
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ม.ค.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๗๙) 22/12/2553
เสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๖๕๐) 22/12/2553
ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (มท ๐๒๐๒.๓/๑๔๒๘๑) 22/12/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๖๓๔) 21/12/2553
การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๔๔) 21/12/2553
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๔๖) 21/12/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๖๓๐)     [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 21/12/2553
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓ 21/12/2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนและหลังการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ (มท ๐๘๙๐.๒/ว๒๖๒๓)
[บัญชีรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ รุ่น 1 และรุ่น 2]
20/12/2553
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๔
[ใบสมัครฯ]
20/12/2553
ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (มท 0803/ว2619) 20/12/2553
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2554 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๖๐๘) 17/12/2553
การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๖๑๓)     [บัญชีรายชื่อฯ] 17/12/2553
first previous ข้อมูลที่ 6861 - 6880 จาก 14363 next last