หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2345 07/09/2555 07/09/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7 สน.บถ. มท 0809.6/ว65 04/09/2555 07/09/2555
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท. สน.กศ. มท0893.2/ว2347 07/09/2555 07/09/2555
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน รอบเมษายน 2554) สน.บถ. มท 0809.4/ว2342 07/09/2555 07/09/2555
การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.บถ. มท 0809.3/ว2337 06/09/2555 07/09/2555
การกำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ระบบตำแหน่งในระบบวิทยฐานะได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.9/241 24/08/2555 07/09/2555
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 สน.สส. มท 0891.4/ว2246 29/08/2555 06/09/2555
การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กค. มท 0803/ว2320 05/09/2555 05/09/2555
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803/ว2319 05/09/2555 05/09/2555
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
[แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 1]     [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 2]
[แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 3]
กค. มท 0803/ว2318 05/09/2555 05/09/2555
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2555 กจ. มท 0802.5/ว14,10134 04/09/2555 04/09/2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล     [รายละเอียดการอบรมครู และแกนนำ อปท.]
[รายละเอียดการอบรมผู้บริหาร]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2289 31/08/2555 03/09/2555
แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2265 31/08/2555 03/09/2555
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว33 03/09/2555 03/09/2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว2264 03/09/2555 03/09/2555
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ สน.สส. มท 0891.3/ว2294 03/09/2555 03/09/2555
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555" สน.สส. มท 0891.3/ว2295 03/09/2555 03/09/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2257 30/08/2555 31/08/2555
แจ้งสถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว2266 31/08/2555 31/08/2555
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทความ เสริมสร้างความรู้ สรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. สน.กศ. มท 0893.2/ว2256 30/08/2555 31/08/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 14956 next last