หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/08/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1372) 21/07/2553
ขอทราบผลการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว1382)
[แบบรายงานการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญ]
21/07/2553
ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด และผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1370)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[แนวทางและรายละเอียดในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น]
21/07/2553
ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1369)
[บัญชีรายชื่อฯ]
20/07/2553
โครงการสัมมนามาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1338)
[บัญชีรายชื่อฯ]
20/07/2553
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1330) 20/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 22-23 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1358)
[บัญชีรายชื่อฯ]
20/07/2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)(มท 0809.4/ว6976) 20/07/2553
การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (มท 0802.3/ว1373) 20/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 61 (มท 0807.3/ว1270) 19/07/2553
แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (มท 0804.4/ว1364) 19/07/2553
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ (มท 0804.4/ว1363) 19/07/2553
กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหาร อปท. ดีเด่นด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น ประจำปี 2552 และรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2552 (มท 0893.2/ว1293) 19/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 41 (มท 0807.3/ว1368)
[บัญชีรายชื่อฯ]
19/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิควิธีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว1367)
[บัญชีรายชื่อฯ]
19/07/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 19/07/2553
ขอความร่วมมือเสนอความเห็นและรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย (มท 0211.1/พิเศษ(1)) 16/07/2553
ขอความร่วมมือในการรวบรวมความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในจังหวัด (มท 0211.1/พิเศษ) 16/07/2553
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (มท 0891.3/ว1340) 16/07/2553
การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ช่วยราชการและการให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (มท 0802.3/ว1306) 16/07/2553
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 12243 next last