หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2060 07/08/2555 07/08/2555
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กจ. มท 0802.4/ว2021, ว2020 31/07/2555 07/08/2555
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.5/ว2049 01/08/2555 07/08/2555
มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์ สน.พส. มท 0810.3/ว2053 06/08/2555 07/08/2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร Gender and Local Governance: Training Course for Local Government Trainers สน.พส. มท0810.4/ว2058, ว66 07/08/2555 07/08/2555
เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1992 30/07/2555 06/08/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก สน.คท. มท 0808.2/ว2007 31/07/2555 01/08/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว2006 31/07/2555 01/08/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.คท. มท 0808.2/ว2005 31/07/2555 01/08/2555
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) สน.บถ. มท 0809.2/ว2038 31/07/2555 01/08/2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท. และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว3507 30/07/2555 01/08/2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว3506 30/07/2555 01/08/2555
การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง สน.มถ. มท 0892.2/ว1931 24/07/2555 01/08/2555
การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3447 26/07/2555 01/08/2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.2/ว2023 31/07/2555 01/08/2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว63 01/08/2555 01/08/2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2555 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 30     [ใบแจ้งการชำระเงินฯ]
[บัญชีรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2016 31/07/2555 31/07/2555
การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1991 30/07/2555 31/07/2555
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ กค. มท 0803/ว1988 30/07/2555 31/07/2555
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1987 30/07/2555 31/07/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 14849 next last