หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/08/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Public Administration และ Public Policy ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของสำนักงาน ก.พ. สน.พส. มท ๐๘๑๐.๔/ว๕๓, ว๑๙๐๓ 12/09/2554 20/09/2554
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๙/ว๘ 19/09/2554 19/09/2554
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๔๗ 16/09/2554 19/09/2554
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (โครงการบำเหน็จค้ำประกัน) กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๕๗ 16/09/2554 19/09/2554
ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๙๕๘ 16/09/2554 16/09/2554
กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๐๒ 12/09/2554 16/09/2554
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๕๑ 15/09/2554 16/09/2554
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๙๖๔ 16/09/2554 16/09/2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กจ. มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๙๖๔ 16/09/2554 16/09/2554
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๕ 16/09/2554 16/09/2554
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การประเมินตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว๑๙๖๒ 16/09/2554 16/09/2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่่น สน.พส. 15/09/2554 15/09/2554
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กจ. มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๓,ว๘๐๘๐ 15/09/2554 15/09/2554
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๓๒ 14/09/2554 15/09/2554
แบบสรุปข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๑ 14/09/2554 14/09/2554
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๓ 14/09/2554 14/09/2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๕ 13/09/2554 14/09/2554
ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๔ 13/09/2554 14/09/2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๖
[บัญชีรายชื่อฯ และตารางการอบรม]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๑ 14/09/2554 14/09/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๒๓ 13/09/2554 14/09/2554
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 13629 next last