หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว 235)
[เอกสารแนบฯ]
23/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10233)
[เอกสารแนบฯ]
23/09/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2554 (มท 0807.3/ว 1905) 23/09/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 (ด่วนทึ่สุด มท 0807.3/ว 1896) 22/09/2553
การให้ข้ารชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) (มท 0802.4/ว 1913) 22/09/2553
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0803/ว 1902) 22/09/2553
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) (มท 0808.2/ว 2864) 22/09/2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิก วารสารท้องถิ่นไทย (มท 0801.3/10008) 21/09/2553
รายงานยอดเงินคงเหลือจ่ายของงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1901) 21/09/2553
ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสถานสงเคราะห์ที่รับอุปการะคนพิการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1887) 21/09/2553
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (เทศบาล) (มท 0809.6/ว 255)
[เอกสารแนบ]
21/09/2553
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (อบต.) (มท 0809.6/ว 255)
[เอกสารแนบ]
21/09/2553
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (อบจ.) (มท 0809.6/ว 255)
[เอกสารแนบ]
21/09/2553
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม (นร 1004.1/1560) 20/09/2553
การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท 0891.3/ว 2826) 20/09/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2554 (มท 0807.3/ว 1885) 20/09/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว 1859) 20/09/2553
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย (กค 0422.2/ง 324) 20/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2554 (ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2553) (มท 0807.3/ว 1884)
[รายชื่อแนบฯ]
20/09/2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มท 0812/ว 1846) 20/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 12482 next last