หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัยแสดงสัญลักษณ์ระดับน้ำท่วมสูงสุด สน.พส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๓๕๗ 17/11/2554 18/11/2554
ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๖๓๕ 16/11/2554 18/11/2554
แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้ในราชการ กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๓๖ 17/11/2554 17/11/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง อปท.ลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ช่วยน้ำท่วม สล. 17/11/2554 17/11/2554
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๒ (รอบ ๖ เดือน) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๕๙ 17/11/2554 17/11/2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๑ 17/11/2554 17/11/2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/๙๗๒๖ 17/11/2554 17/11/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๐๗ 17/11/2554 17/11/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๐ 17/11/2554 17/11/2554
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๕๔ 17/11/2554 17/11/2554
รายงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย สน.กม. มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๒๘๗, ว๒๒๘๖ 03/11/2554 17/11/2554
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐-๓๐
[รายชื่ออบรมรุ่น 20-30]
กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๕๑ 17/11/2554 17/11/2554
การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๓๔๖ 16/11/2554 16/11/2554
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๔๗ 16/11/2554 16/11/2554
รายงานข้อมูลเครื่องสูบน้ำจาก อปท. ในพื้นที่สนับสนุนการร้องขอของกระทรวงมหาดไทย สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๔๘ 16/11/2554 16/11/2554
เลื่อนกำหนดระยะเวลาการโอนเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ ๒๕ ของพนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญและข้าราชการบำนาญส่วนจังหวัด (ครู) สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๔๘ 15/11/2554 16/11/2554
สำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของ สถ.จ. และ สถ.อ. สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๓๔๓ 15/11/2554 16/11/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๓๔๑ 15/11/2554 16/11/2554
การสำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย (ด้านการศึกษา) สน.กศ. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๓๔๐ 15/11/2554 15/11/2554
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีกู้เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้และการพิจารณาฐานะการคลัง สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๐๐๓ 14/11/2554 15/11/2554
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 13855 next last