หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[บัญชีรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1546 02/07/2556 04/07/2556
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กพส. มท 0810.3/ว1555 03/07/2556 03/07/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) สน.บถ. มท 0809.6/ว1553 03/07/2556 03/07/2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท 0809.4/ว1552 03/07/2556 03/07/2556
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0201.2/ว2609 25/06/2556 03/07/2556
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line) ระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว1550 02/07/2556 03/07/2556
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1540 02/07/2556 02/07/2556
ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.4/ว1549 02/07/2556 02/07/2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ กค. มท 0803/ว1547 02/07/2556 02/07/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 38
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว1515 27/06/2556 02/07/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 37
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว1514 27/06/2556 02/07/2556
การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว1541 02/07/2556 02/07/2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สน.สส. มท 0891.3/ว1542 02/07/2556 02/07/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว121 01/07/2556 02/07/2556
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์ กค. มท 0803/ว1538 01/07/2556 02/07/2556
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556) (ส่วนภูมิภาค) กจ. มท 0802.2/ว1476 20/06/2556 01/07/2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทางวิชาการฯ และกำหนดการส่งเล่มรายงานการประกวดแข่งขันโครงงานฯ และการประกวดสื่อและนวัตกรรมฯ
[หลักเกณฑ์การประกวดฯ]
กศ. มท 0893.3/ว1521,1523 27/06/2556 01/07/2556
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 กพส. มท 0810.4/ว1531 28/06/2556 01/07/2556
อัตราราคางานต่อหน่วย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1527 28/06/2556 01/07/2556
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Governance and Management of Rural Development Programme กพส. มท 0810.4/ว1530 28/06/2556 28/06/2556
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 16230 next last