หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกาพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย กจ. มท 0802.4/ว224 24/01/2556 25/01/2556
การปฎิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 สล. มท 0801.2/ว12 25/01/2556 25/01/2556
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กพส. มท 0810.3/ว223 24/01/2556 25/01/2556
ยืนยันข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. สน.บถ. มท 0809.3/ว226 25/01/2556 25/01/2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0201.2/ว327 23/01/2556 24/01/2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว6 24/01/2556 24/01/2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว215 24/01/2556 24/01/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว214 24/01/2556 24/01/2556
การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว212 24/01/2556 24/01/2556
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. - 18/01/2556 24/01/2556
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า สน.คท. มท 0808.2/ว188 14/01/2556 23/01/2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว204 23/01/2556 23/01/2556
ยกเลิกการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/45 21/01/2556 23/01/2556
ชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.คท. มท 0808.3/ว201 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์) สน.บถ. มท 0809.4/ว199 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย และ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สน.บถ. มท 0809.4/ว198 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ) สน.บถ. มท 0809.4/ว197 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) สน.บถ. มท 0809.4/ว196 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์) สน.บถ. มท 0809.4/ว195 23/01/2556 23/01/2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว191 22/01/2556 23/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 15555 next last