หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สน.คท. มท 0808.2/ว1974 10/09/2556 11/09/2556
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3663 10/09/2556 10/09/2556
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว1945 05/09/2556 10/09/2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 กศ. มท 0893.2/ว1943 04/09/2556 10/09/2556
ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม สน.สส. มท 0891.4/1972 10/09/2556 10/09/2556
การเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง กพส. มท 0810.4/ว1968 10/09/2556 10/09/2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1971 10/09/2556 10/09/2556
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1970 10/09/2556 10/09/2556
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว158 10/09/2556 10/09/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556 รุ่นที่ 3/2556
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1963 09/09/2556 09/09/2556
การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว1961 09/09/2556 09/09/2556
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[แบบแจ้งรายละเอียด]
สน.คท. มท 0808.2/ว1955 09/09/2556 09/09/2556
การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว1939 04/09/2556 09/09/2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1944 05/09/2556 09/09/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม]
สน.คท. มท 0808.3/ว1950 06/09/2556 06/09/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1949 06/09/2556 06/09/2556
ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ สล. มท 0801.3/ว591 06/09/2556 06/09/2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.2/ว1937 04/09/2556 05/09/2556
หนังสือสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กฯ และโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กฯ กศ. มท 0893.4/ว1946 05/09/2556 05/09/2556
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว3569 03/09/2556 05/09/2556
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 16444 next last