หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2553 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1058) 14/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 29 (มท 0807.3/ว1021) 14/06/2553
เปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1064) 14/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 11 (มท 0807.3/ว1019) 11/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 27 (มท 0807.3/ว1020) 11/06/2553
การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ว1054) 11/06/2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งปี 2552 รุ่นที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[แผนที่ฯ]
11/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว1022) 11/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1024) 11/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 37 (มท 0807.3/ว1023) 11/06/2553
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ (มท 0804.3/ว1041) 11/06/2553
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว1048) 11/06/2553
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1053) 11/06/2553
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1036) 10/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1037)
[บัญชีรายชื่อฯ]
10/06/2553
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (มท 0802.4/ว1033) 10/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว1035) 09/06/2553
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/1027) 09/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 1และ2,คอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ รุ่นที่ 2 และ Dream Weaver รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว1018) 09/06/2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1013) 09/06/2553
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 12097 next last