หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกนิติกรในสังกัด สถ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.2/ว3090 14/11/2555 15/11/2555
การคัดเลือกนิติกรในสังกัด สถ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.2/ว131 14/11/2555 15/11/2555
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3053 12/11/2555 14/11/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803 /ว3091 14/11/2555 14/11/2555
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2
[บัญชีรายละเอียดฯ]
สน.คท. มท 0808.2/13418-13493 14/11/2555 14/11/2555
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว81 14/11/2555 14/11/2555
การเรียกร้องผลประโยชน์จากบุคคลที่แอบอ้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงกระทรางมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว82 14/11/2555 14/11/2555
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่นท้องถิ่น รุ่นที่ 1
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว84 13/11/2555 14/11/2555
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.บถ. มท 0809.3/ว3070 13/11/2555 14/11/2555
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัด ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง สน.บถ. - 13/11/2555 13/11/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/ว3066 13/11/2555 13/11/2555
ติดตามผลการซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2231 28/08/2555 13/11/2555
การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) สน.บถ. มท 0809.2/ว162 31/10/2555 13/11/2555
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นระดับ 8ว สน.บถ. มท 0809.2/ว169 13/11/2555 13/11/2555
การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต กค. มท 0803/ว3072 13/11/2555 13/11/2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว3031 08/11/2555 13/11/2555
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรียนรู้เชิงปฎิบัติการ เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ สน.สส. มท 0891.4/ว3064 13/11/2555 13/11/2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 สน.สส. มท 0891.3/ว3042 09/11/2555 12/11/2555
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กพส. มท 0810.3/ว3060 12/11/2555 12/11/2555
การสำรวจปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.3/ว3058 12/11/2555 12/11/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 15261 next last