หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สน.บถ. มท 0809.2/ว173 17/12/2555 18/12/2555
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน กค. มท 0803/ว3375 18/12/2555 18/12/2555
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว3365 17/12/2555 18/12/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว3363 17/12/2555 17/12/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 สล. มท 0801.2/ว416 17/12/2555 17/12/2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 สล. มท 0801.2/ว418 17/12/2555 17/12/2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2555 สล. มท 0801.2/ว417 17/12/2555 17/12/2555
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว3357 14/12/2555 15/12/2555
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ศส. มท 0806/ว3359 14/12/2555 15/12/2555
การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.3/ว3358 14/12/2555 14/12/2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.4/ว3213 28/11/2555 14/12/2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน สบ.พถ. มท 0807.4/ว3350 14/12/2555 14/12/2555
การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 กศ. มท 0893.2/ว3349 14/12/2555 14/12/2555
ซ้กซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา กพส. มท 0810.3/ว14457 14/12/2555 14/12/2555
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว3338 13/12/2555 14/12/2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) กศ. มท 0893.3/ว3337 13/12/2555 14/12/2555
ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 กศ. มท 0893.2/ว3335 13/12/2555 14/12/2555
การคัดเลือกข้าราชการ สถ. เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตร 1 ปี) กจ. มท 0802.4/ว218 14/12/2555 14/12/2555
โครงการอบรมครูผู้ดแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 15
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.4/ว3289 06/12/2555 13/12/2555
โครงการอบรมครูผู้ดแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 14
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0893.4/ว3288 06/12/2555 13/12/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 15390 next last