หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดทำแผนการจัดตั้งกองลูกเสือประจำโรงเรียนและจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วน ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๒๐๑) 16/06/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๗๐, ว๑๑๙๘) 16/06/2554
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan (มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๘๒) 15/06/2554
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๗๒) 15/06/2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๘๘) 15/06/2554
หารือกรณีจัดเก็บรายได้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๓/ว๑๑๗๗) 15/06/2554
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๘๙)
[บทสรุปสำหรับผู้บริหารการขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น]
[รายงานสรุปไอโอดีน]
15/06/2554
ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยเทคนิคและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Monbukagakusho) ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๑๘๐) 15/06/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ 14/06/2554
การปรับปรุงระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบขั้นสูง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๗) 14/06/2554
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๕) 14/06/2554
หารือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๔) 14/06/2554
ขอให้จังหวัดตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รายการถนนไร้ฝุ่น,ลานกีฬา,ยุทธศาสตร์)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๑๗๓) 14/06/2554
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๗๑) 14/06/2554
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๑)
[รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ]
[ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ]
13/06/2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๔๑ - รุ่นที่ ๔๘ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๗๒, ว๒๐๔๒)
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๔๑ - รุ่นที่ ๔๘]
13/06/2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๕๙)
[บัญชีรายชื่อ]
13/06/2554
การรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๑๑๖๗) 13/06/2554
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๘๗๙, ๔๘๘๐)
[ใบสมัครฯ]
09/06/2554
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๕๕) 08/06/2554
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 13308 next last