หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๒๑)
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ]
28/10/2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 4-6 (มท 0809.6/ว 1987)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/10/2553
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและรายงานสถานการณ์ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๕๓) 27/10/2553
ดำเนินการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๒๕๕) 27/10/2553
การรายงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/๑๑๖๓๔) 26/10/2553
ขอหารือแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๔๑) 26/10/2553
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม (สมศ.)(มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๔๕) 26/10/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๔๙) 26/10/2553
แนวทางการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๒๖) 22/10/2553
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รับดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๙๒) 22/10/2553
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รับดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๘๗) 22/10/2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากล (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ ๒๑๘๖) 22/10/2553
การถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายก อบต. (ด่วนมาก มท ๐๘๐๑.๓/ว ๙๖๔) 22/10/2553
การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน (Indochina Fair ๒๐๑๐) (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๓๔) 22/10/2553
ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๓๗) 22/10/2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนมาก มท๐๘๙๓.๓/ว ๒๒๒๔)
[เอกสารแนบ]
22/10/2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๒๒๘) 22/10/2553
ข่าวสาร ควบคุมภายใน อปท. วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 21/10/2553
ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๓/ว ๙๕๗) 21/10/2553
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน (มท ๐๘๐๒.๕/ว ๒๒๒๗) 21/10/2553
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 12617 next last