หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกจ่ายงบประมาณผิดรายการ สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๕ 24/01/2555 25/01/2555
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๔ (เฉพาะโรงเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลจำนวนนักเรียน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๙ 24/01/2555 25/01/2555
แจ้งการปรับปรุงอุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Router Modem) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๙๖ 24/01/2555 24/01/2555
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔
[แบบสำรวจรายชื่อ หนึ่งแสนครูดี]
สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๙๓ 24/01/2555 24/01/2555
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (ทุกจังหวัด)
[ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (พิจิตร, สุโขทัย, ชลบุรี, ยะลา, ขอนแก่น) (ว ๑๘๑)]     [บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล]
สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๘๐ 24/01/2555 24/01/2555
การจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด กจ. มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๙๔ 24/01/2555 24/01/2555
แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๖ 20/01/2555 24/01/2555
แจ้งการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
[บัญชีรายชื่อโครงการจัดทำแผนฯ]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๙๗ 20/12/2554 24/01/2555
การเปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๗๙ 24/01/2555 24/01/2555
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๘๓ 24/01/2555 24/01/2555
เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารีสมัครสอบคัดเลือกไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ณ ประเทศศรีลังกา และเกาหลี สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๑๙ 24/01/2555 24/01/2555
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖/ว๑๘๒ 24/01/2555 24/01/2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๕)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๓ 19/01/2555 24/01/2555
การสำรวจข้อมูลปลัดเทศบาล ระดับ ๙ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๗ 20/01/2555 20/01/2555
การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัย สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๓๙ 19/01/2555 20/01/2555
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประชุม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ ๑ ภาคใต้ สน.สส. 19/01/2555 19/01/2555
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๘ 18/01/2555 18/01/2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๙ 18/01/2555 18/01/2555
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๖, ๗ 18/01/2555 18/01/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาบริหารการศึกษา) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๐๕ 18/01/2555 18/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 14075 next last