หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๙๘) 10/05/2554
ร้องเรียนการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๖๕๓) 10/05/2554
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๘๖)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
10/05/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แจ้งการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10/05/2554
การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๐, ว๙๘๘) 09/05/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๙) 09/05/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๘, ว๙๘๙) 09/05/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๘๕) 09/05/2554
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๘๒) 09/05/2554
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(มท ๐๘๗๒.๓/ว๙๗๖) 06/05/2554
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๗) 06/05/2554
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๙๗๔) 06/05/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๒) 06/05/2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิศษ สานฝันให้เป็นจริง (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๙๗๐) 06/05/2554
รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๙๗๑) 06/05/2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๕) 06/05/2554
ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๖๖) 06/05/2554
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๒.๓/ว ๓๙๕๒) 06/05/2554
ประกาศการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับสายงานร่วมและสายงานเฉพาะของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๕๖, ว๕๕) 04/05/2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๓๑ - รุ่นที่ ๓๙
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๓๑-๓๙]
04/05/2554
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 13206 next last