หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว431 14/03/2557 17/03/2557
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว453 14/03/2557 15/03/2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556,โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.2/ว434 14/03/2557 14/03/2557
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สน.พร. มท 0890.4/ว622 14/03/2557 14/03/2557
อำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว19 21/02/2557 14/03/2557
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.3/ว430 14/03/2557 14/03/2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 6 กศ. มท 0893.4/ว418 12/03/2557 14/03/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว426 14/03/2557 14/03/2557
การสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว423 14/03/2557 14/03/2557
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว422 13/03/2557 14/03/2557
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. - 13/03/2557 13/03/2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.3/ว408 12/03/2557 13/03/2557
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.3/ว407 12/03/2557 13/03/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว421 13/03/2557 13/03/2557
ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.4/ว420 13/03/2557 13/03/2557
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว7 13/03/2557 13/03/2557
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สน.บถ. มท 0809.9/ว6 13/03/2557 13/03/2557
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" สน.สส. มท 0891.3/ว417 12/03/2557 13/03/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว413 12/03/2557 13/03/2557
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อรุ่น 3]     [รายชื่อรุ่น 4]
สน.บถ. มท 0809.5/ว23 12/03/2557 13/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 16986 next last