หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู กพส. มท 0810.3/ว2509 28/11/2556 29/11/2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) กศ. มท 0893.3/ว2512 28/11/2556 29/11/2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.3/ว2510 28/11/2556 28/11/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2501 27/11/2556 28/11/2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว197 28/11/2556 28/11/2556
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2499 27/11/2556 28/11/2556
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) สน.บถ. มท 0809.9/ว11 27/11/2556 28/11/2556
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2497 26/11/2556 26/11/2556
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) กจ. มท 0802.4/ว2496 26/11/2556 26/11/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2495 26/11/2556 26/11/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2484 25/11/2556 26/11/2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.3/ว2488 25/11/2556 25/11/2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2482 25/11/2556 25/11/2556
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.5/ว2478 22/11/2556 25/11/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2472 22/11/2556 25/11/2556
การฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2557 สน.คท. มท 0808.4/ว2477 22/11/2556 22/11/2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว4830 22/11/2556 22/11/2556
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ กพส. มท 0810.3/ว2476 22/11/2556 22/11/2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา สล. มท 0801.3/ว2473 22/11/2556 22/11/2556
กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว2469 21/11/2556 22/11/2556
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 16698 next last