หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.3/ว1632 20/06/2555 20/06/2555
รายงานผลการจัดประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเทศบาลนคร/เมือง เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สน.สส. มท 0891.4/ว6037 19/06/2555 20/06/2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว50 14/06/2555 19/06/2555
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ 7 สน.บถ. มท 0809.6/ว1596 19/06/2555 19/06/2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลงโครงการบ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข. และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ กจ. มท 0802.2/ว65, ว66 19/06/2555 19/06/2555
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.5/ว24 08/06/2555 19/06/2555
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สถ. ณ สำนักสงฆ์โพธิเศรษฐี จ.นครปฐม และวัดป่าราชพฤกษ์ จ.กาฬสินธุ์ สล. มท 0801.2/ว1589 18/06/2555 19/06/2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมของศูนย์จังหวัดนครปฐม สำหรับรุ่นที่ 23, รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1586 18/06/2555 18/06/2555
สถานที่ตั้งของหน่วยงานประจำในพื้นที่ และสถานที่ทำงานส่วนกลาง ของ ศอ.บต. มท 0801.1/183 18/06/2555 18/06/2555
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา สน.คท. มท 0808.2/ว2697 15/06/2555 18/06/2555
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2555 สน.บถ. มท 0809.6/ว1573 15/06/2555 18/06/2555
การดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สล. มท 0801.2/ว184 18/06/2555 18/06/2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว1571 15/06/2555 18/06/2555
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 สน.สส. มท 0891.3/ว1569 15/06/2555 15/06/2555
การมอบนโยบายเกี่ยวกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่จังหวัด สน.บถ. มท 0809.6/ว1548 13/06/2555 15/06/2555
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1566 15/06/2555 15/06/2555
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว1570 15/06/2555 15/06/2555
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว1557, ว1556 14/06/2555 15/06/2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว2654 13/06/2555 14/06/2555
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ... สน.พร. มท 0890.2/ว2532 07/06/2555 14/06/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 14669 next last