หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/09/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๙๗) สน.กศ. 18/10/2554 18/10/2554
การใช้บัตรเครดิตราชการ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๑๐) กค. 18/10/2554 18/10/2554
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๐๙) กค. 18/10/2554 18/10/2554
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/๑๓๑๕) สน.สส. 18/10/2554 18/10/2554
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๓/ว ๒๒๑๔) กจ. 18/10/2554 18/10/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพ่ิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ประกาศลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) กจ. 18/10/2554 18/10/2554
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการและค่าเช่าบ้าน (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๐๐) สน.บถ. 18/10/2554 18/10/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๑ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๑๙๙) สน.บถ. 18/10/2554 18/10/2554
ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๕) สล. 18/10/2554 18/10/2554
ส่งคำสังสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑๑/๒๖๔) สล. 18/10/2554 18/10/2554
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร สล. มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๑ 17/10/2554 17/10/2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ สล. 17/10/2554 17/10/2554
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร สล. มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๒ 17/10/2554 17/10/2554
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๖ 17/10/2554 17/10/2554
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวไปใช้ในการดำเนินงาน สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๔ 17/10/2554 17/10/2554
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๑๙๐ 14/10/2554 17/10/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๑๘๗ 14/10/2554 14/10/2554
การประชุมหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๗ 14/10/2554 14/10/2554
ยกเลิกการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๑๘๓ 13/10/2554 14/10/2554
สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ
[เอกสารแนบ]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๗๖, ว๒๑๗๕ 13/10/2554 13/10/2554
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 13739 next last