หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ฟหกดฟหกดฟหกดหฟกดฟหกด ศส. มท 231432 28/07/2554 28/07/2554
test test test test สล. มท 12342 28/07/2554 28/07/2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจารณา กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๕๖๐, ๒๗๔ 28/07/2554 28/07/2554
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๖ ราย กจ. 26/07/2554 28/07/2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management for Local Development) ให้แก่ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๔๙๙ 25/07/2554 28/07/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 28/07/2554 28/07/2554
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียบวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๔๔๘ 14/07/2554 28/07/2554
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๕๐๖ 25/07/2554 28/07/2554
แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกันสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๕๒๖ 27/07/2554 27/07/2554
ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
[บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่นฯ]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๒๘ 27/07/2554 27/07/2554
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๕๑๕ 26/07/2554 27/07/2554
การฝึกอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๕๒๕ 27/07/2554 27/07/2554
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๑๔ 26/07/2554 27/07/2554
ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในงานมหกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
[บัญชีรายชื่อฯ]
[โครงสร้างนิทรรศการทางวิชากรฯ]
สน.กศ. ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๑๗ 26/07/2554 26/07/2554
ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ สน.กศ. ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๑๖ 26/07/2554 26/07/2554
หารือการจัดเก็บรายได้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๕๒๐ 26/07/2554 26/07/2554
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา กค. ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๑๔๙๒ 22/07/2554 26/07/2554
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ ที่ปรับปรุงและยกร่างใหม่สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สน.กม. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว๑๕๐๔ 25/07/2554 25/07/2554
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ คำสั่งที่ ๓๔๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กจ. 20/07/2554 25/07/2554
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๐ สน.พส. ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๕๐๕ 25/07/2554 25/07/2554
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 13459 next last