หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๔๗ 26/03/2555 26/03/2555
เว็บไซต์ สถ.ภาคภาษาอังกฤษ ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๔ 26/03/2555 26/03/2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๔๖ 26/03/2555 26/03/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๘๔๑ 26/03/2555 26/03/2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 23/03/2555 23/03/2555
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ) สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๖ 23/03/2555 23/03/2555
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๒๘ 23/03/2555 23/03/2555
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๑๒ 21/03/2555 22/03/2555
แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระบุค่าพิกัด สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๑๑ 22/03/2555 22/03/2555
แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ศส. 22/03/2555 22/03/2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ สล. มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๕, ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๖ 21/03/2555 21/03/2555
การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๐๑ 20/03/2555 21/03/2555
การสำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นที่ลาออกก่อนครบวาระแล้วสมัครรับเลือกตั้งใหม่ สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๗๘๘ 20/03/2555 20/03/2555
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๘๔ 19/03/2555 20/03/2555
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๙๑ 20/03/2555 20/03/2555
สำรวจข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๙๙ 20/03/2555 20/03/2555
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๘๕ 19/03/2555 20/03/2555
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๘๓ 19/03/2555 20/03/2555
การสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สน.พร. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๗๙๔ 20/03/2555 20/03/2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๙๐ 20/03/2555 20/03/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 14342 next last