หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง (Autocad for Window) ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว1489) 03/08/2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา)(ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/1491) 02/08/2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 33 (มท 0807.3/ว1454) 02/08/2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 436/2553) 02/08/2553
การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว1475) 02/08/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 33 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1448) 30/07/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 38 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1447) 30/07/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1446) 30/07/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1445) 30/07/2553
ยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่จัดทำด้วยมือ (มท 0803/ว1452) 30/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาPCเบื้องต้นรุ่น17,Presentation รุ่น17,งานนักวิชาการศึกษารุ่น3,โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น รุ่น8,ผลิตสื่อรุ่น14,งานบุคลากรรุ่น3,งานธุรการรุ่น3,จัดเก็บเอกสารรุ่น29,Autocad ขั้นสูงรุ่น9,Joomlaรุ่น3(มท 0807.3/ว1453)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[บัญชีรายชื่อคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม]
30/07/2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น (มท 0891.4/ว1433) 30/07/2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 30/07/2553
แจ้งขอโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1400) 29/07/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1441)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
29/07/2553
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นระดับชำนาญการพิเศษ (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/7377) 29/07/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 60 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1411) 29/07/2553
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มท 0802.3/ว1436) 29/07/2553
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มท 0802.3/ว302) 29/07/2553
รายงานผล/แผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1431) 29/07/2553
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 12281 next last