หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน สน.บถ. มท 0809.2/ว2766 09/10/2555 09/10/2555
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ ในปีงบประมาณ 2555 สน.บถ. มท 0809.6/ว2752 08/10/2555 09/10/2555
มอบหมายการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว2767 09/10/2555 09/10/2555
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
[แบบรายงานข้อมูลสถิติฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว2750 08/10/2555 09/10/2555
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สน.คท. มท 0808.2/ว2753 08/10/2555 09/10/2555
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803/ว2755 08/10/2555 09/10/2555
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย กค. มท 0803/ว 2756 08/10/2555 09/10/2555
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ , แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ สล. มท 0801.1/298 09/10/2555 09/10/2555
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1/2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2754 08/10/2555 08/10/2555
การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กจ. - 04/10/2555 08/10/2555
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2751 08/10/2555 08/10/2555
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 กค. มท 0803/ว2744 05/10/2555 08/10/2555
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2739 05/10/2555 05/10/2555
การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร สน.คท. 05/10/2555 05/10/2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 กค. มท 0803/ว2738 05/10/2555 05/10/2555
การยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว2735 05/10/2555 05/10/2555
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.พส. 0810.3/ว2737 05/10/2555 05/10/2555
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย
[MOU]     [บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ขั้นตอน-ภาคผนวก ก และ ค)]
[บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ภาคผนวก ข)]
สน.สส. มท 0891.4/ว2715 03/10/2555 04/10/2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว142 04/10/2555 04/10/2555
หารือการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว141 04/10/2555 04/10/2555
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 15096 next last