หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (มท ๐๘๐๘.๓/ว๕๖๒) 09/03/2554
การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๖๐) 09/03/2554
การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๕๖๓) 09/03/2554
การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๕๖) 09/03/2554
แนวทางการหารือข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ผ่านเว็บไซต์ สถ. (มท ๐๘๐๖/๒๒) 09/03/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน (ตำแหน่งนิติกร) เพิ่มเติม 09/03/2554
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๕๕๘) 09/03/2554
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๒๕) 08/03/2554
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๕๕๑) 08/03/2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๕)
[แบบ ขย.1,ขย.4]
08/03/2554
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๒.๑/ว๕๓๑)
[ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ]
08/03/2554
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๕/ว๐๘)
[แบบรายงานการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญ]
08/03/2554
แก้ไขข้อความในสรุปสาระสำคัญของเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ (มท ๐๘๑๒/ว๑๔)
[เอกสารแนบ]
07/03/2554
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๓/๒๑๓๑) 07/03/2554
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ... (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๒๒) 04/03/2554
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๔ 04/03/2554
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถ. ในการตอบข้อชี้แจงต่อรัฐสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๑/ว๕๒๓) 04/03/2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๑ - รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๗๒)
[บัญชีรายชื่อฯ]
04/03/2554
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๕๑๗) 03/03/2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๓ และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓(มท๐๘๙๓.๒/ว๔๗๖) 03/03/2554
first previous ข้อมูลที่ 5281 - 5300 จาก 12998 next last