หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว294 26/02/2557 26/02/2557
โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (LGOTP) ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.4/ว291 25/02/2557 26/02/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) สน.กศ. มท 0893.4/ว277 25/02/2557 26/02/2557
รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2556
[แบบสรุปรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว273 25/02/2557 25/02/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว17 25/02/2557 25/02/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว266 24/02/2557 25/02/2557
ขอให้เร่งตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลที่มียอดคงเหลือติดลบ กค. มท 0803/ว269 24/02/2557 24/02/2557
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ สน.กศ. มท 0893.3/ว259 21/02/2557 24/02/2557
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2557
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว268 24/02/2557 24/02/2557
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง กค. มท 0803/ว262 24/02/2557 24/02/2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กค. มท 0803/ว263 24/02/2557 24/02/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) สน.สส. มท 0891.3/ว258 21/02/2557 21/02/2557
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท0809.9/ว3 19/02/2557 21/02/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว256 21/02/2557 21/02/2557
โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว251 20/02/2557 21/02/2557
ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.4/ว249 20/02/2557 20/02/2557
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น
[รายชื่อรุ่นที่ 2]
[รายชื่อรุ่นที่ 3]
สน.บถ. มท 0809.5/ว18 20/02/2557 20/02/2557
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณุสขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557) สน.สส. มท 0891.3/ว247 20/02/2557 20/02/2557
เพิ่มรุ่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว246 19/02/2557 19/02/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว242 18/02/2557 19/02/2557
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 12154 next last