หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กม. มท 0804.5/ว158 24/01/2560 26/01/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สน.คท. - 26/01/2560 26/01/2560
การแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว168 25/01/2560 26/01/2560
แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สน.คท. มท 0808.2/ว169 25/01/2560 25/01/2560
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก กพส. มท 0810.6/ว0357 25/01/2560 25/01/2560
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว0358 25/01/2560 25/01/2560
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.3/ว167 25/01/2560 25/01/2560
การประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล มฝ.1 และ มฝ.2 กพส. มท 0810.5/ว161 25/01/2560 25/01/2560
การเตรียมการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกถัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้
[สิ่งที่่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว159 24/01/2560 25/01/2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ศปท.สถ. มท 0817.2/ว154 24/01/2560 24/01/2560
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว156 24/01/2560 24/01/2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว155 24/01/2560 24/01/2560
แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว147 23/01/2560 24/01/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว69 12/01/2560 24/01/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/510-584 20/01/2560 23/01/2560
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว5 23/01/2560 23/01/2560
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)
[ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2]
สน.บถ. มท 0809.2/ว3 23/01/2560 23/01/2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว145 23/01/2560 23/01/2560
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว146 23/01/2560 23/01/2560
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ สล. มท 0801.4/ว135 20/01/2560 20/01/2560
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 16230 next last