หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย ในหัวข้อ Fire safety for all, 2016 กพส. มท 0810.6/ว2026 06/10/2559 07/10/2559
ให้ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.5/ว40 07/10/2559 07/10/2559
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer) กพส. มท 0810.6/ว2025 06/10/2559 07/10/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]     [เอกสารแนบ 4]
กศ. มท 0816.2/ว2028 06/10/2559 07/10/2559
แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว110 21/09/2559 06/10/2559
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.4/ว15 05/10/2559 06/10/2559
แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. กพส. มท 0810.3/ว2018 05/10/2559 05/10/2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว2009 04/10/2559 05/10/2559
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศส. มท 0806/ว2004 04/10/2559 04/10/2559
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว2007 04/10/2559 04/10/2559
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
[ว108]     [ว109]
กค. มท 0803.3/ว2008 04/10/2559 04/10/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1844 19/09/2559 03/10/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1936 26/09/2559 03/10/2559
แผนและมาตรการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 สน.บถ. มท 0809.3/ว1999 03/10/2559 03/10/2559
การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.1/ว1993 30/09/2559 03/10/2559
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1983 29/09/2559 03/10/2559
การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 กรณีการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน และการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กยผ. มท 0815.3/ว1997 30/09/2559 03/10/2559
กำหนดแนวทางในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว1994 30/09/2559 03/10/2559
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สน.บถ. มท 0809.3/ว11 30/09/2559 30/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12333 29/09/2559 30/09/2559
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 15804 next last