หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กจ. มท 0802.3/104 04/03/2559 04/03/2559
มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว24 04/03/2559 04/03/2559
แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว23 03/03/2559 04/03/2559
เรียกรายงานตัวพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว27 03/03/2559 03/03/2559
เรียกรายงานตัวพนักงานนิติการ 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/100 03/03/2559 03/03/2559
การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถึไทยสามัคคี สน.สส. มท 0891.4/ว444 03/03/2559 03/03/2559
การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน สน.บถ. มท 0809.3/ว439 02/03/2559 03/03/2559
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว5 03/03/2559 03/03/2559
การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สน.สส. มท 0891.3/ว441 03/03/2559 03/03/2559
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว426 01/03/2559 03/03/2559
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/94,95,96,97 02/03/2559 03/03/2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล สน.กศ. มท 0893.2/ว440 02/03/2559 03/03/2559
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. - 02/03/2559 02/03/2559
แนวทางการดำเนินงานกรณีจัดซื้อยา กค. มท 0803/ว434 02/03/2559 02/03/2559
รายงานความก้าวหน้าการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) สน.พส. มท 0810.2/ว432 01/03/2559 02/03/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว418 01/03/2559 01/03/2559
ขั้นตอนการขอรับบริการการตอบข้อหารือด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ผ่าน Facebook : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กค. มท 0803/ว431 01/03/2559 01/03/2559
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว427 01/03/2559 01/03/2559
ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) สน.บถ. มท 0809.2/ว22 01/03/2559 01/03/2559
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 16 สน.กศ. มท 0893.4/ว356 17/02/2559 01/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 14965 next last