หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/04/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งบลงทุน (กรม) สน.พส. มท 0810.3/ว2700 17/12/2558 17/12/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2698 17/12/2558 17/12/2558
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803/ว2569 17/12/2558 17/12/2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ครั้งที่ 1/2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว2668 14/12/2558 17/12/2558
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) ของทุกปี สน.กศ. มท 0893.4/ว2690 16/12/2558 16/12/2558
ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สน.กศ. มท 0893.4/ว2691 16/12/2558 16/12/2558
ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว2689 16/12/2558 16/12/2558
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ของ อปท. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.3/ว12 16/12/2558 16/12/2558
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2686 15/12/2558 15/12/2558
การรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟมตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาล สน.กศ. มท 0893.2/ว2682 14/12/2558 15/12/2558
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2671 14/12/2558 15/12/2558
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว2680 14/12/2558 15/12/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2679 14/12/2558 15/12/2558
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ่ 4)
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]     [เอกสารแนบ 4]
สน.บถ. มท 0809.3/ว2683 15/12/2558 15/12/2558
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) สน.สส. มท 0891.3/ว2673 14/12/2558 15/12/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 สน.กศ. มท 0893.2/ว2681 14/12/2558 15/12/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2617 01/12/2558 15/12/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว30 14/12/2558 14/12/2558
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
[มาตรฐานตำแหน่ง อบจ.]     [มาตรฐานตำแหน่งเทศบาล]
[มาตรฐานตำแหน่ง อบต.]     [เอกสารแนบท้ายประกาศ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว58 11/12/2558 14/12/2558
การดำเนินโครงการการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว2670 14/12/2558 14/12/2558
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 14652 next last