หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) สน.บถ. มท 0809.6/ว2240 24/10/2556 24/10/2556
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินแทนกัน (RD, R4)
[รายละเอียด]
กค. มท 0803/ว2243 24/10/2556 24/10/2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว2234 21/10/2556 24/10/2556
ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย สน.สส. มท 0891.3/ว2239 22/10/2556 22/10/2556
หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว74 22/10/2556 22/10/2556
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว2238 22/10/2556 22/10/2556
การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.4/ว2230 21/10/2556 21/10/2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 21/10/2556 21/10/2556
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว19445 16/10/2556 18/10/2556
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2211 17/10/2556 18/10/2556
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2192 16/10/2556 18/10/2556
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ค่าเช่าบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว2216 18/10/2556 18/10/2556
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว2215 18/10/2556 18/10/2556
การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว2115 17/10/2556 18/10/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2204 17/10/2556 18/10/2556
แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กค. มท 0803/ว2208 17/10/2556 17/10/2556
สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว2206 17/10/2556 17/10/2556
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด กค. มท 0803/ว2202 17/10/2556 17/10/2556
การขยายระยะเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว2205 17/10/2556 17/10/2556
การฝึกอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2207 17/10/2556 17/10/2556
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 11803 next last