หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.3/ว1317 04/07/2559 04/07/2559
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กค. มท 0803/ว1318 04/07/2559 04/07/2559
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0893.4/ว1313 01/07/2559 04/07/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กค. มท 0803/ว39 04/07/2559 04/07/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กค. มท 0803/ว38 04/07/2559 04/07/2559
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ กศ. มท 0893.2/ว1312 01/07/2559 01/07/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8370-8445 30/06/2559 01/07/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8194-8269 29/06/2559 01/07/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1198 16/06/2559 01/07/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1226 21/06/2559 01/07/2559
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2559 กพส. มท 0810.4/8675 30/06/2559 01/07/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1308 01/07/2559 01/07/2559
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กพส. มท 0810.4/ว1305 30/06/2559 01/07/2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 2 รุ่นที่ 17-26
[รายชื่อ]
กค. มท 0803/ว1298 30/06/2559 30/06/2559
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง สน.สส. มท 0891.3/ว1291 30/06/2559 30/06/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1293 30/06/2559 30/06/2559
เร่งรัดดำเนินการรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/345 30/06/2559 30/06/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 สน.คท. - 28/06/2559 30/06/2559
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.2/ว1283 29/06/2559 29/06/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1284 29/06/2559 29/06/2559
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 15405 next last