หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว1 13/01/2558 14/01/2558
โครงการอบรมหลักสูตร ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว (หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 ปี 2558 สน.มถ. มท0892.2/ว74 13/01/2558 13/01/2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สน.สส. มท 0891.2/ว76 13/01/2558 13/01/2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 และ 36 สน.บถ. มท 0809.6/ว72 13/01/2558 13/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/381-456 08/01/2558 13/01/2558
โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....(สำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล) กค. มท 0803/ว71 13/01/2558 13/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/522,540,547 09/01/2558 13/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/505-521,523-539,541-546,548-554 09/01/2558 13/01/2558
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว40 09/01/2558 12/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/287-362 08/01/2558 12/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/363-366 08/01/2558 12/01/2558
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว35 09/01/2558 12/01/2558
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว41 09/01/2558 12/01/2558
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมากจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว117 09/01/2558 12/01/2558
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2558 สล. มท 0801.2/ว11 12/01/2558 12/01/2558
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558 สล. มท 0801.2/ว67 12/01/2558 12/01/2558
ขอความร่วมมือให้ สถจ. ทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[แบบฟอร์ม]
สน.พส. มท 0810.3/ว65 10/01/2558 12/01/2558
โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว45 09/01/2558 09/01/2558
โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว44 09/01/2558 09/01/2558
โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว43 09/01/2558 09/01/2558
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 13326 next last