หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.3/ว3329 07/10/2557 07/10/2557
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นฯ สน.บถ. - 03/10/2557 07/10/2557
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[รายละเอียด]
สน.สส. มท 0891.3/ว1786 07/10/2557 07/10/2557
การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว28 07/10/2557 07/10/2557
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1781 06/10/2557 07/10/2557
สรุปประเด็นการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.4/ว1775 06/10/2557 06/10/2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว1772 03/10/2557 06/10/2557
การเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1773 03/10/2557 03/10/2557
แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.3/ว1771 03/10/2557 03/10/2557
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ เทศบาล]
[สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ อบต.]
สน.คท. มท 0808.3/ว6 26/09/2557 03/10/2557
ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) กค. มท 0803/ว1768 03/10/2557 03/10/2557
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศส. มท 0806/ว1767 03/10/2557 03/10/2557
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว1763 02/10/2557 03/10/2557
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1762 02/10/2557 03/10/2557
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2556 - 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1753 01/10/2557 02/10/2557
สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบรอบ 12 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2557 สล. มท 0801.3/ว36 01/10/2557 02/10/2557
การรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. สน.บถ. มท 0809.3/ว1757 01/10/2557 02/10/2557
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 30/09/2557 01/10/2557
ติดตามการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1751 01/10/2557 01/10/2557
ผลการดำเนินงานเงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว1750 01/10/2557 01/10/2557
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 12854 next last