หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1934 10/04/2560 11/04/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กพส. มท 0810.3/ว778 , ว779 11/04/2560 11/04/2560
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว776 11/04/2560 11/04/2560
การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว757 07/04/2560 11/04/2560
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2560 สล. - 10/04/2560 10/04/2560
การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.6/ว709 30/03/2560 10/04/2560
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 สล. มท 0801.4/ว773 10/04/2560 10/04/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว771 10/04/2560 10/04/2560
จัดสรรค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.7/ว763 10/04/2560 10/04/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) กพส. มท 0810.5/ว761 10/04/2560 10/04/2560
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กพส. มท 0810.5/ว760 10/04/2560 10/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3965-3968 07/04/2560 10/04/2560
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 กพส. มท 0810.4/ว752 07/04/2560 10/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3417-3476 31/03/2560 07/04/2560
ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 13 กพส. มท 0810.2/ว755 07/04/2560 07/04/2560
การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) กศ. มท 0816.2/ว747 05/04/2560 07/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กยผ. มท 0815.3/ว745 05/04/2560 07/04/2560
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สล. มท 0801.3/ว34 05/04/2560 07/04/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ชุมชนต้นแบบแห่งความดี สล. มท 0801.3/ว31 31/03/2560 07/04/2560
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ กพส. มท 0810.6/ว741 05/04/2560 07/04/2560
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 16446 next last