หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/17029-17104 21/10/2558 26/10/2558
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2256 21/10/2558 22/10/2558
กำหนดการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2258 21/10/2558 22/10/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว2259 21/10/2558 22/10/2558
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว2255 21/10/2558 21/10/2558
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 -2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2247 20/10/2558 21/10/2558
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 20/10/2558 20/10/2558
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศส. มท 0806/ว2242 20/10/2558 20/10/2558
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.สส. มท0891.3/ว2240 19/10/2558 20/10/2558
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สน.พส. มท 0810.3/ว2234 16/10/2558 19/10/2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS
[ว357]
กค. มท 0803/ว2232 15/10/2558 15/10/2558
แจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม สน.สส. มท 0891.3/ว2230 14/10/2558 15/10/2558
แจ้งปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. สน.สส. มท 0891.3/ว2227 14/10/2558 15/10/2558
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง (ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ) สน.พส. มท 0810.5/ว2228 14/10/2558 14/10/2558
คู่มือการเรียนรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online และวิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online
[ว358]     [ว368]
กค. มท 0803/ว2223 13/10/2558 14/10/2558
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2217 13/10/2558 14/10/2558
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กค. มท 0803/ว2224 13/10/2558 14/10/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2225 13/10/2558 14/10/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว2220 13/10/2558 14/10/2558
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว2165 01/10/2558 14/10/2558
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 14345 next last