หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. - 19/05/2557 19/05/2557
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.5/ว772 15/05/2557 16/05/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.3/ว774 16/05/2557 16/05/2557
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.3/ว773 15/05/2557 15/05/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนนำร่องด้านการสหกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว771 15/05/2557 15/05/2557
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.5/ว766 14/05/2557 15/05/2557
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว770 15/05/2557 15/05/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว759 14/05/2557 15/05/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว669 30/04/2557 15/05/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 14/05/2557 15/05/2557
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2557 สล. มท 0801.2/ว69 14/05/2557 15/05/2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2557 สล. มท 0801.2/ว767 14/05/2557 15/05/2557
ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กจ. - 14/05/2557 14/05/2557
การชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1066 08/05/2557 14/05/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 สน.บถ. มท 0809.6/ว761 14/05/2557 14/05/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว760 14/05/2557 14/05/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว43 14/05/2557 14/05/2557
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด สน.สส. มท 0891.3/ว755 12/05/2557 12/05/2557
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น
[รายชื่อ รุ่นที่ 6]
[รายชื่อ รุ่นที่ 7]
สน.บถ. มท 0809.5/ว60 12/05/2557 12/05/2557
โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น
[รายชื่อ รุ่นที่ 7]
[รายชื่อ รุ่นที่ 8]
สน.บถ. มท 0809.5/ว59 12/05/2557 12/05/2557
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 12347 next last