หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว78 03/07/2557 04/07/2557
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน สน.บถ. มท 0809.5/ว77 03/07/2557 04/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 สน.บถ. มท 0809.3/ว1120 03/07/2557 03/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 สน.บถ. มท 0809.3/ว1119 03/07/2557 03/07/2557
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1118 03/07/2557 03/07/2557
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว25 03/07/2557 03/07/2557
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (เมษายน-กันยายน 2557) สน.บถ. มท 0809.2/ว1116 02/07/2557 03/07/2557
แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว11 03/07/2557 03/07/2557
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว1110 02/07/2557 03/07/2557
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สน.บถ. มท 0809.9/ว18 02/07/2557 02/07/2557
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สน.บถ. มท 0809.6/ว32 02/07/2557 02/07/2557
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ กค. มท 0803/ว1113 02/07/2557 02/07/2557
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ.2556
[รางวัลพระราชทาน 2556]
[รางวัลชมเชย 2556]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1022 23/06/2557 02/07/2557
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ กจ. มท 0802.3/ว38 01/07/2557 02/07/2557
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อรุ่นที่ 1]
[รายชื่อรุ่นที่ 2]
[รายชื่อรุ่นที่ 3]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1103 01/07/2557 02/07/2557
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Self Help Groups Formation, Growth and Sustenance สน.พส. มท 0810.4/ว1096 30/06/2557 02/07/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1097 30/06/2557 01/07/2557
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม สน.สส. มท 0891.2/ว1098 30/06/2557 01/07/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว18 30/06/2557 01/07/2557
การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้" เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
[ดาวโหลดรูป]
สล. มท 0801.3/ว17 30/06/2557 01/07/2557
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 12507 next last