หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว422 13/03/2557 14/03/2557
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. - 13/03/2557 13/03/2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว408 12/03/2557 13/03/2557
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว407 12/03/2557 13/03/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว421 13/03/2557 13/03/2557
ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.4/ว420 13/03/2557 13/03/2557
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว7 13/03/2557 13/03/2557
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สน.บถ. มท 0809.9/ว6 13/03/2557 13/03/2557
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" สน.สส. มท 0891.3/ว417 12/03/2557 13/03/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว413 12/03/2557 13/03/2557
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อรุ่น 3]
[รายชื่อรุ่น 4]
สน.บถ. มท 0809.5/ว23 12/03/2557 13/03/2557
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
[บัญชีรายชื่อเข้าอบรมฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10]
ศส. มท 0806/ว 9 12/03/2557 12/03/2557
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว412 12/03/2557 12/03/2557
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว411 12/03/2557 12/03/2557
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเมืองจังหวัดของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด สน.สส. มท 0891.4/ว400 11/03/2557 12/03/2557
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว402 11/03/2557 12/03/2557
ขอความอนุเคราะห์กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.4/ว363 07/03/2557 11/03/2557
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว399 11/03/2557 11/03/2557
การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ สน.กศ. มท 0893.4/ว389 10/03/2557 11/03/2557
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 สพบ. มท 0807.3/ว356 07/03/2557 10/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 12138 next last