หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1166 13/06/2559 13/06/2559
การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.3/ว1165 10/06/2559 13/06/2559
ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) กพส. มท 0810.2/ว1167 13/06/2559 13/06/2559
ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
null มท 0891.3/ว1168 13/06/2559 13/06/2559
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว1126 07/06/2559 10/06/2559
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว16 10/06/2559 10/06/2559
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว1164 10/06/2559 10/06/2559
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนต้นแบบแห่งความดี สน.คท. มท 0808.2/ว1153 09/06/2559 10/06/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1152 09/06/2559 10/06/2559
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว30 10/06/2559 10/06/2559
การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1154 09/06/2559 10/06/2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 ของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1155 09/06/2559 10/06/2559
ผลการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2559 ชุดที่ 6
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1132 09/06/2559 09/06/2559
การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
null มท 0891.2/ว1133 09/06/2559 09/06/2559
การกำหนดเลขประจำหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการด้านสารบรรณ สล. - 31/05/2559 09/06/2559
การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. - 06/06/2559 09/06/2559
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 กปต. มท 0811/ว1124 07/06/2559 08/06/2559
รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/7395 08/06/2559 08/06/2559
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)
[เอกสารแนบ]
null มท 0891.3/ว1130 08/06/2559 08/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1124 07/06/2559 07/06/2559
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 15238 next last