หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล)
[ตราสัญลักษณ์และ Backdrop]
[ข่าวเชิญชวนฯ]
สล. มท 0801.2/ว89 16/03/2558 17/03/2558
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว527 16/03/2558 17/03/2558
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กม. มท 0804.5/ว536 16/03/2558 16/03/2558
การยื่นขอรับบำเหน็จเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO กค. มท 0803/ว526 16/03/2558 16/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4242-4298 12/03/2558 13/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4299,4300,4301,4302 12/03/2558 13/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สน.พส. มท 0810.3/ว518 12/03/2558 13/03/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว521 12/03/2558 13/03/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว511 11/03/2558 13/03/2558
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ (ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์) สน.สส. มท 0891.3/ว523 13/03/2558 13/03/2558
ซักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.3/ว520 12/03/2558 13/03/2558
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Plan สน.พส. มท 0810.5/ว522 12/03/2558 12/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4058-4133 11/03/2558 12/03/2558
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว513 11/03/2558 12/03/2558
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[แบบประเมิน 2558 กลุ่ม 1]
[แบบประเมิน 2558 กลุ่ม 2]
[คู่มือฯ]
สน.มถ. มท 0892.4/ว516 12/03/2558 12/03/2558
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.บถ. มท 0809.2/ว24 11/03/2558 12/03/2558
ขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานการคาดการณ์การก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายรวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว512 11/03/2558 11/03/2558
ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 - 12 สน.สส. มท 0891.3/ว508 11/03/2558 11/03/2558
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด สน.สส. มท 0891.3/ว1411 06/03/2558 11/03/2558
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด สน.สส. มท 0891.3/4704 06/03/2558 11/03/2558
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 13487 next last