หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการของผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านของทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี 2559 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 สน.มถ. มท 0892.3/ว645 24/03/2559 25/03/2559
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว644 24/03/2559 25/03/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3810-3885 24/03/2559 25/03/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว14 25/03/2559 25/03/2559
การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว638 24/03/2559 25/03/2559
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว639 24/03/2559 24/03/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย
[เอกสารแนบ]
สน.คท. มท 0808.2/ว618 22/03/2559 24/03/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สน.พส. มท 0810.3/ว625 23/03/2559 24/03/2559
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว585 17/03/2559 24/03/2559
การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
[ลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนา]
สน.บถ. มท 0809.2/ว632 24/03/2559 24/03/2559
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) สน.กศ. มท 0893.3/ว1658 22/03/2559 24/03/2559
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว628 23/03/2559 24/03/2559
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายละเอียดการกอสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสมทบค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.กศ. มท 0893.4/3681-3693 23/03/2559 23/03/2559
ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 สน.สส. มท 0891.3/ว620 23/03/2559 23/03/2559
การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 สน.กศ. มท 0893.4/ว624 23/03/2559 23/03/2559
การวางระบบการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805/ว1619 21/03/2559 23/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8 ศส. - 23/03/2559 23/03/2559
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) กค. มท 0803/ว619 22/03/2559 22/03/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว617 22/03/2559 22/03/2559
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ สน.สส. มท 0891.4/ว610 22/03/2559 22/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 14965 next last