หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว0666 30/01/2558 02/02/2558
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว0703 02/02/2558 02/02/2558
การเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว217 02/02/2558 02/02/2558
ประชาสัมพันธ์คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สน.สส. มท 0891.3/ว219 02/02/2558 02/02/2558
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2558 สน.สส. มท 0891.3/218 02/02/2558 02/02/2558
การออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว209 30/01/2558 02/02/2558
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง สน.บถ. มท 0809.2/ว10 10/01/2558 02/02/2558
แจ้งการโอนเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว206 30/01/2558 02/02/2558
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร สน.สส. มท 0891.3/ว204 30/01/2558 30/01/2558
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว203 29/01/2558 29/01/2558
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201 29/01/2558 29/01/2558
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว0607 29/01/2558 29/01/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว191 28/01/2558 29/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182 27/01/2558 28/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181 27/01/2558 28/01/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180 27/01/2558 28/01/2558
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188 28/01/2558 28/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 21/01/2558 28/01/2558
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803/ว170 26/01/2558 27/01/2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว167 26/01/2558 27/01/2558
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 13326 next last