หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ปีการศึกษา 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว394 24/02/2559 25/02/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว386 24/02/2559 25/02/2559
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว392 24/02/2559 25/02/2559
การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว334 16/02/2559 24/02/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว363 18/02/2559 24/02/2559
แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.4/ว383 23/02/2559 24/02/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/2161-2193 17/02/2559 24/02/2559
ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 สน.กศ. - 19/02/2559 23/02/2559
ขอส่งแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ สน.กศ. มท 0893.4/ว372 19/02/2559 23/02/2559
การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว381 23/02/2559 23/02/2559
แจังการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว370 18/02/2559 23/02/2559
ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อลงทะเบียนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [บัญชีรายชื่อ]
ศส. มท 0806/ว3 01/03/2559 23/02/2559
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.สส. มท 0891.2/ว377 19/02/2559 19/02/2559
การอบรมการสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ สน.พส. มท 0810.3/ว374 19/02/2559 19/02/2559
การประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สน.กศ. มท 0893.2/ว364 18/02/2559 19/02/2559
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลทางราชการ กค. มท 0803/ว368 18/02/2559 18/02/2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา กค. มท 0803/ว367 18/02/2559 18/02/2559
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว365 18/02/2559 18/02/2559
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สน.บถ. มท 0809.3/ว1013 18/02/2559 18/02/2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒) สน.พส. มท 0810.2/ว 362 17/02/2559 17/02/2559
first previous ข้อมูลที่ 441 - 460 จาก 14848 next last