หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2518 18/11/2558 18/11/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) กค. มท 0803/ว2519 18/11/2558 18/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-7
[รายชื่อ]
สน.พร. มท 0890.4/ว2508 17/11/2558 17/11/2558
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สน.กม. มท 0804.1/ว2496 17/11/2558 17/11/2558
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว52 13/11/2558 17/11/2558
การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น
[แบบรายงาน]
สน.พส. มท 0810.2/ว2473 11/11/2558 17/11/2558
การดำเนินการกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม Training Of The Trainer ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์สาธิตพร้อมลงพื้นที่ทดลองการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรม Baseline สน.กศ. มท 0893.4/ว2486 17/11/2558 17/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท0803/ว2494 17/11/2558 17/11/2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.9/วง41 17/11/2558 17/11/2558
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.3/ว2482 13/11/2558 16/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2476 12/11/2558 16/11/2558
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2469 11/11/2558 13/11/2558
โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 10 พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว2480 13/11/2558 13/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/19265-19287 12/11/2558 13/11/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว18518 03/11/2558 13/11/2558
ขอสำรวจความต้องการค่าเช่าอาคารเพื่อเก็บเอกสารหรือพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว2479 12/11/2558 13/11/2558
ขอให้แจ้งชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว2478 12/11/2558 13/11/2558
การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต สน.สส. มท 0891.4/ว2475 12/11/2558 12/11/2558
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2468 11/11/2558 11/11/2558
การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2559 สน.พส. มท 0810.4/2432 10/11/2558 11/11/2558
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 14082 next last