หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว4628 17/08/2559 17/08/2559
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2559 สน.กศ. มท 0816.3/ว1574 15/08/2559 17/08/2559
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา Smart Government, Smart Service ศส. มท 0806/ว1577 15/08/2559 16/08/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว1592 15/08/2559 16/08/2559
การจัดส่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม สน.สส. มท 0891.3/ว1569 15/08/2559 16/08/2559
การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ สน.กศ. มท 0816.3/ว1573 15/08/2559 16/08/2559
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สน.มถ. มท 0892.2/ว1567 15/08/2559 16/08/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1593 16/08/2559 16/08/2559
แบบประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1561 11/08/2559 16/08/2559
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยางดิบ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว1576 15/08/2559 16/08/2559
การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 สน.สส. มท 0891.3/ว1568 15/08/2559 16/08/2559
แจ้งแนวทางการประสานการดำเนินงานสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กพร. มท 0812/ว1595 15/08/2559 16/08/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1564 15/08/2559 16/08/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1565 15/08/2559 16/08/2559
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. สน.สส. มท 0891.4/ว1575 15/08/2559 15/08/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4581 15/08/2559 15/08/2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว1551 10/08/2559 15/08/2559
สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น สน.กม. มท 0804.2/ ว1562 11/08/2559 11/08/2559
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพร. มท 0812/ว1555 11/08/2559 11/08/2559
โครงการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition ๒๐๑๖ : TIMC ๒๐๑๖) สน.กศ. มท 0816.3/ว1560 11/08/2559 11/08/2559
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 15096 next last