หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ กค. มท 0803/ว2237 08/12/2557 08/12/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) สน.บถ. มท 0809.6/ว2232 08/12/2557 08/12/2557
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2557 สล. มท 0801.2/ว397 08/12/2557 08/12/2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2557 สล. มท 0801.2/ว2233 08/12/2557 08/12/2557
หารือการรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.2/ว126 08/12/2557 08/12/2557
การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
[รายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.1/ว2236 08/12/2557 08/12/2557
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.5/ว2231 04/12/2557 08/12/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2218 03/12/2557 08/12/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2217 03/12/2557 08/12/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2229 04/12/2557 08/12/2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้สื่อและการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเด็ก LD) สน.กศ. มท 0893.2/ว2230 04/12/2557 04/12/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2221 03/12/2557 04/12/2557
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน/ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ. - 04/12/2557 04/12/2557
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว2223 03/12/2557 04/12/2557
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2214 02/12/2557 03/12/2557
การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว124 03/12/2557 03/12/2557
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว2213 02/12/2557 02/12/2557
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว2196 01/12/2557 02/12/2557
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว2188 28/11/2557 02/12/2557
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว2187 28/11/2557 02/12/2557
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 12708 next last