หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว695 15/03/2561 15/03/2561
ขอเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือภายในสังกัด สถ. กค. มท 0803.3/ว708 14/03/2561 14/03/2561
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว707 14/03/2561 14/03/2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว687 13/03/2561 13/03/2561
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว682 12/03/2561 13/03/2561
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติฯ สน.คท. มท 0808.2/ว681 12/03/2561 13/03/2561
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว668 09/03/2561 12/03/2561
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [เอกสาร 1]
[เอกสาร 2]     [เอกสาร 3]
[เอกสาร 4]
กพส. มท 0810.4/ว679 12/03/2561 12/03/2561
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2561 พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว677, 0808.3/2646 12/03/2561 12/03/2561
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว30 12/03/2561 12/03/2561
ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว43 09/03/2561 12/03/2561
เกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการของพนักงานเมืองพัทยา สน.บถ. มท 0809.2/359 09/03/2561 12/03/2561
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว661 09/03/2561 12/03/2561
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบเอกสารในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กพส. มท 0810.6/ว663 09/03/2561 12/03/2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว676 12/03/2561 12/03/2561
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ สน.คท. มท 0808.2/ว660 09/03/2561 12/03/2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว655 09/03/2561 12/03/2561
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ศส. มท 0806.2/ว642 08/03/2561 09/03/2561
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท สน.คท. มท 0808.2/ว646 08/03/2561 09/03/2561
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว644 08/03/2561 09/03/2561
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 17396 next last