หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว560 19/03/2558 20/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และรายการเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4646-4721 19/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว561 18/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว562 18/03/2558 20/03/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนเมษายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว559 19/03/2558 20/03/2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว549 18/03/2558 20/03/2558
การแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว9 19/03/2558 19/03/2558
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System สน.กศ. มท 0893.2/ว553 18/03/2558 19/03/2558
ชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สล. มท 0801.2/ว99 19/03/2558 19/03/2558
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สน.คท. มท 0808.2/ว1653 18/03/2558 19/03/2558
การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 สน.กศ. มท 0893.4/ว557 19/03/2558 19/03/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1676 19/03/2558 19/03/2558
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว8 19/03/2558 19/03/2558
รายงานการประชุม เรื่อง การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น ครั้งที่ 1/2558 สน.คท. มท 0808.3/ว554 19/03/2558 19/03/2558
ผลการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ สน.พส. มท 0810.3/ว1677 19/03/2558 19/03/2558
การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กค. มท 0803/ว556 19/03/2558 19/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอดุหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว4442-4517 17/03/2558 19/03/2558
การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว537 17/03/2558 18/03/2558
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว10 17/03/2558 17/03/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/5465-5510 16/03/2558 17/03/2558
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 13109 next last