หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2560 กศ. - 11/01/2560 11/01/2560
แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว22 09/01/2560 11/01/2560
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท กพส. มท 0810.6/ว46 10/01/2560 11/01/2560
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว41 10/01/2560 10/01/2560
รายงานแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กพส. มท 0810.4/ว35 10/01/2560 10/01/2560
โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/ว33 10/01/2560 10/01/2560
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สน.บถ. มท 0809.3/ว32 09/01/2560 10/01/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว36 10/01/2560 10/01/2560
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net กพส. มท 0810.5/ว25 09/01/2560 09/01/2560
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว26 09/01/2560 09/01/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017 กศ. มท 0816.5/ว23 09/01/2560 09/01/2560
การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพร. มท 0812/ว24 09/01/2560 09/01/2560
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับโรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (AQA)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ. มท 0816.3/ว21 06/01/2560 06/01/2560
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.3/ว15,ว16 06/01/2560 06/01/2560
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[เอกสารแนบ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว14 05/01/2560 05/01/2560
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.4/ว10 05/01/2560 05/01/2560
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว08 05/01/2560 05/01/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 28/12/2559 05/01/2560
รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.2/ว2714 30/12/2559 05/01/2560
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว6 04/01/2560 05/01/2560
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 15691 next last