หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว542 02/04/2557 03/04/2557
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว546 03/04/2557 03/04/2557
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557 สน.พส. มท 0810.1/ว2 03/04/2557 03/04/2557
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก กค. มท 0803/ว541 02/04/2557 03/04/2557
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 สน.คท. มท 0808.4/3972 02/04/2557 02/04/2557
การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Information System : SIS สน.กศ. มท 0893.3/ว540 02/04/2557 02/04/2557
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว533 01/04/2557 02/04/2557
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา กค. มท 0803/ว537 02/04/2557 02/04/2557
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กค. มท 0803/ว536 01/04/2557 02/04/2557
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2557 สล. มท 0801.2/ว39 02/04/2557 02/04/2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 สล. มท 0801.2/ว38 02/04/2557 02/04/2557
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ กค. มท 0803/ว538 02/04/2557 02/04/2557
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว535 01/04/2557 01/04/2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว534 01/04/2557 01/04/2557
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว511 28/03/2557 01/04/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว510 28/03/2557 01/04/2557
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กจ. มท 0802.3/ว532 31/03/2557 31/03/2557
แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ Master plan of National Fire Safely Development สน.พส. มท 0810.5/2598 31/03/2557 31/03/2557
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803/ว519 31/03/2557 31/03/2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.9/ว522 31/03/2557 31/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 11803 next last