หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว460 05/03/2558 06/03/2558
การแก้ไขหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว457 05/03/2558 06/03/2558
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว464 06/03/2558 06/03/2558
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 สน.สส. มท 0891.4/ว453 03/03/2558 06/03/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 2 สพบ. มท 0807.4/ว378 25/02/2558 05/03/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 1 สพบ. มท 0807.4/ว377 25/02/2558 05/03/2558
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2558 สล. มท 0801.2/ว73 05/03/2558 05/03/2558
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 สล. มท 0801.2/ว458 05/03/2558 05/03/2558
(ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพิ่มเติม สน.กศ. มท 0893.2/ว455 05/03/2558 05/03/2558
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ สน.พส. มท 0810.2/ว449 03/03/2558 03/03/2558
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สน.มถ. มท 0892.1/ว448 02/03/2558 03/03/2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447 02/03/2558 03/03/2558
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606 02/03/2558 02/03/2558
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436 27/02/2558 02/03/2558
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว375 25/02/2558 02/03/2558
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว3 27/02/2558 27/02/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432 27/02/2558 27/02/2558
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425 27/02/2558 27/02/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
[ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ]
[ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]
กจ. - 26/02/2558 27/02/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว424 27/02/2558 27/02/2558
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 13326 next last