หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจข้อมูลเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด สน.พส. มท 0810.3/ว1090 30/06/2557 30/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1672 27/06/2557 30/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว9 30/06/2557 30/06/2557
ขอเลื่อนกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานการคัดเลือก อปท.เข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริฯ สล. มท 0801.2/ว1079 27/06/2557 27/06/2557
แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. มท 0808.2/ว1068 27/06/2557 27/06/2557
อัตราราคางานต่อหน่วย
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1069 27/06/2557 27/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55 27/06/2557 27/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด สน.พส. มท 0810.3/ว1055 26/06/2557 26/06/2557
การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว17 26/06/2557 26/06/2557
กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อรุ่นที่ 1]
[รายชื่อรุ่นที่ 2]
[รายชื่อรุ่นที่ 3]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1056 26/06/2557 26/06/2557
การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[แบบรายงานฯ]
สล. มท 0801.2/ว1054 26/06/2557 26/06/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1039 25/06/2557 25/06/2557
วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ กค. มท 0803/ว1038 25/06/2557 25/06/2557
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.3/ว1036 24/06/2557 25/06/2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว1033 24/06/2557 24/06/2557
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1032 24/06/2557 24/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1549 19/06/2557 20/06/2557
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโนบายและแผน ครั้งที่ 2 กจ. - 20/06/2557 20/06/2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 20/06/2557 20/06/2557
การจัดทำคำของบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.พส. มท 0810.3/ว1017 20/06/2557 20/06/2557
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 12357 next last