หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1535 08/09/2557 09/09/2557
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1546 09/09/2557 09/09/2557
การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 9 กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว82 09/09/2557 09/09/2557
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ และการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการจ้างใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/197 08/09/2557 09/09/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS (งวดที่ 3) สน.คท. มท 0808.2/ว1521 05/09/2557 09/09/2557
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557
[แบบแจ้งรายละเอียด]
สน.คท. มท 0808.2/ว1533 08/09/2557 09/09/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว1527 08/09/2557 08/09/2557
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1512 04/09/2557 08/09/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1501 04/09/2557 08/09/2557
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย สน.สส. มท 0891.3/ว1523 05/09/2557 08/09/2557
การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว27 05/09/2557 05/09/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว1513 05/09/2557 05/09/2557
วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขาย และ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1518 05/09/2557 05/09/2557
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กค. มท 0803/ว1515 05/09/2557 05/09/2557
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1453 29/08/2557 05/09/2557
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.3/ว1511 04/09/2557 04/09/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 37 สน.บถ. มท 0809.3/ว1508 04/09/2557 04/09/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 36 สน.บถ. มท 0809.3/ว1507 04/09/2557 04/09/2557
เงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว1499 04/09/2557 04/09/2557
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น) สน.บถ. มท 0809.4/ว1498 04/09/2557 04/09/2557
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 12632 next last