หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สน.บถ. มท 0809.3/ว1 04/01/2561 05/01/2561
การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว25 05/01/2561 05/01/2561
การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว27 05/01/2561 05/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว18 04/01/2561 05/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว17 04/01/2561 05/01/2561
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สล. มท 0801.4/ว2982 29/12/2560 05/01/2561
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว16 04/01/2561 04/01/2561
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กค. มท 0803.3/ว14 04/01/2561 04/01/2561
การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
กพส. มท 0810.5/ว2978 29/12/2560 04/01/2561
สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว2973 29/12/2560 04/01/2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ กศ. มท 0816.4/ว02 03/01/2561 03/01/2561
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา) กศ. มท 0816.1/ว2983 29/12/2560 03/01/2561
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. - 03/01/2561 03/01/2561
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ของ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. - 03/01/2561 03/01/2561
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ของ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. - 03/01/2561 03/01/2561
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ของ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. - 03/01/2561 03/01/2561
ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.3/ว2977 29/12/2560 29/12/2560
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว45 28/12/2560 29/12/2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว155 29/12/2560 29/12/2560
การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว2968 28/12/2560 29/12/2560
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 17396 next last