หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1124 07/06/2559 07/06/2559
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1122 07/06/2559 07/06/2559
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3215 06/06/2559 07/06/2559
การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1113 03/06/2559 07/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1121 07/06/2559 07/06/2559
แจ้งขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว1118 06/06/2559 07/06/2559
ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.4/ว1119 07/06/2559 07/06/2559
ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 129) สน.พส. มท 0810.4/ว1092,ว1093 02/06/2559 07/06/2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และผู้ขอโอนย้ายรุ่น ในรุ่นที่ 1-16 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1116 06/06/2559 06/06/2559
แจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้วบางส่วน ในรุ่นที่ 6-7 และข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 6-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว1117 06/06/2559 06/06/2559
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[รายชื่อรุ่น3-8]
สน.คท. มท 0808.3/ว159 20/01/2559 03/06/2559
ตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว1112 03/06/2559 03/06/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนมิถุนายน และเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7130-7205 01/06/2559 03/06/2559
ขอส่งหนังสือรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Local Performance Assessment Annual Report 2015)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.มถ. มท 0892.3/ว1095 02/06/2559 03/06/2559
การจัดการประกวดภาพวาดในหัวข้อ ประเทศไทยในฝัน สน.กศ. มท 0893.2/ว1071 01/06/2559 02/06/2559
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กิจกรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม พูนเพิ่มความรู้ กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
[เกณฑ์การตัดสิน]     [โครงการฯ]
[ใบสมัคร]     [ประกาศ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1062 31/05/2559 02/06/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7014-7067 31/05/2559 02/06/2559
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว1067 01/06/2559 02/06/2559
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กม. มท 0804.5/ว3069 01/06/2559 02/06/2559
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กม. มท 0804.5/ว3068 01/06/2559 02/06/2559
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 15099 next last