หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.4/ว32 07/01/2557 07/01/2557
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย สน.กศ. - 07/01/2557 07/01/2557
การฝึกอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 2 กจ. มท 0802.4/ว3 07/01/2557 07/01/2557
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 กจ. มท 0802.4/ว2 07/01/2557 07/01/2557
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 สน.สส. มท 0891.3/ว27 07/01/2557 07/01/2557
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท สน.คท. มท 0808.2/ว0024 06/01/2557 07/01/2557
ขอเลื่อนโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคมโรคข้ามพรหมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 สน.สส. มท 0891.3/12 03/01/2557 07/01/2557
แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว22 06/01/2557 06/01/2557
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว17 06/01/2557 06/01/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
[รายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2320 01/11/2556 06/01/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว20 06/01/2557 06/01/2557
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว2 06/01/2557 06/01/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1 06/01/2557 06/01/2557
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สน.กศ. มท 0893.4/ว16 03/01/2557 06/01/2557
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อชำนาญการพิเศษ]
[รายชื่อเชี่ยวชาญ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว11 02/01/2557 03/01/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[การจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว14 03/01/2557 03/01/2557
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.2/ว9 02/01/2557 02/01/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว06 02/01/2557 02/01/2557
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด สน.พส. มท 0810.5/ว4 02/01/2557 02/01/2557
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.บถ. มท 0809.3/ว2665 26/12/2556 02/01/2557
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 11827 next last