หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.7/ว580 28/02/2561 02/03/2561
การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว483 19/02/2561 02/03/2561
ประกาศกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์
[อบจ.]     [เทศบาล,พัทยา]
[อบต.]
สน.บถ. มท 0809.2/ว32 27/02/2561 02/03/2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
[ผังสอบ อบจ.]     [ผังสอบ เทศบาล,พัทยา]
[ผังสอบ อบต.]     [แผนที่สนามสอบ]
สน.บถ. มท 0809.2/ว38 02/03/2561 02/03/2561
ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว39 02/03/2561 02/03/2561
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว575 28/02/2561 02/03/2561
การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ตารางรายงาน]
กม. มท 0804.2/ว768 02/03/2561 02/03/2561
การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนักปลัดเทศบาล ระดับสูง สน.บถ. มท 0809.2/ว31 23/02/2561 02/03/2561
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว574 28/02/2561 02/03/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/2116-2131 27/02/2561 02/03/2561
การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน กศ. มท 0816.2/ว573 28/02/2561 02/03/2561
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.5/ว576 28/02/2561 28/02/2561
ขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ กพส. มท 0810.5/ว571 28/02/2561 28/02/2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ กศ. มท 0816.2/2088 26/02/2561 27/02/2561
ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) กพส. มท 0810.5/ว558 27/02/2561 27/02/2561
การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สน.คท. มท 0808.2/ว560 27/02/2561 27/02/2561
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว509 22/02/2561 27/02/2561
ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว557 27/02/2561 27/02/2561
การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว548 26/02/2561 27/02/2561
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 สล. มท 0801.3/2091 26/02/2561 26/02/2561
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 17629 next last