หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว763 09/04/2558 10/04/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว679 31/03/2558 10/04/2558
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803/ว759 09/04/2558 09/04/2558
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วครา พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กค. มท 0803/ว760 09/04/2558 09/04/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/5916-5991 08/04/2558 09/04/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/5839-5914 08/04/2558 09/04/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/5664-5739 03/04/2558 09/04/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/5579-5654 03/04/2558 09/04/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2052 07/04/2558 08/04/2558
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน สน.บถ. มท 0809.9/ว10 07/04/2558 08/04/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว743 07/04/2558 08/04/2558
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 7 เมษายน 2558 สล. - 08/04/2558 08/04/2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว728 03/04/2558 08/04/2558
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.6/ว752 07/04/2558 07/04/2558
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ สน.สส. มท 0891.3/ว754 07/04/2558 07/04/2558
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สน.สส. มท 0891.3/ว753 07/04/2558 07/04/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) สน.บถ. มท 0809.5/ว10 31/03/2558 07/04/2558
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง , บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และอัตราราคางานต่อหน่วย
[อัตราราคางานต่อหน่วย]
[บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์]
[บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง]
กค. มท 0803/ว734 03/04/2558 07/04/2558
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
[คู่มือ]
กค. มท 0803/ว745 07/04/2558 07/04/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว737 03/04/2558 07/04/2558
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 13483 next last