หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/21416-21491 25/12/2556 27/12/2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 9 สน.บถ. มท 0809.6/ว2666 26/12/2556 26/12/2556
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ กค. มท 0803/ว2662 26/12/2556 26/12/2556
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2664 26/12/2556 26/12/2556
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สน.คท. มท 0808.2/ว037 25/12/2556 26/12/2556
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/21493 26/12/2556 26/12/2556
การแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว2656 26/12/2556 26/12/2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย (The 2nd Thailand Bike and Walk Forum : Practicality of Walking and Cycling in Thai Comtext) สน.สส. มท 0891.3/ว2655 26/12/2556 26/12/2556
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กค. มท 0803/ว2654 25/12/2556 26/12/2556
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร กค. มท 0803/ว2652 25/12/2556 25/12/2556
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ สน.บถ. มท 0809.5/ว94 25/12/2556 25/12/2556
การสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สน.กศ. มท 0893.3/ว2632 24/12/2556 25/12/2556
การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ กค. มท 0803/ว2634 24/12/2556 24/12/2556
การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สน.บถ. มท 0809.5/ว91 23/12/2556 24/12/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2631 23/12/2556 24/12/2556
การสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ.2557 กจ. - 23/12/2556 24/12/2556
การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว2625 23/12/2556 23/12/2556
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/21315 23/12/2556 23/12/2556
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2618 20/12/2556 23/12/2556
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาทีระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กค. มท 0803/ว2619 20/12/2556 23/12/2556
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 11798 next last