หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2018 06/11/2557 06/11/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2014 05/11/2557 06/11/2557
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว1997 05/11/2557 06/11/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) สน.บถ. มท 0809.4/ว2010 05/11/2557 06/11/2557
การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว2016 05/11/2557 06/11/2557
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว1984 04/11/2557 05/11/2557
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว1995 04/11/2557 05/11/2557
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.2/ว1998 05/11/2557 05/11/2557
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2007 05/11/2557 05/11/2557
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.5/ว40 , ว41 04/11/2557 05/11/2557
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว2000 05/11/2557 05/11/2557
ขอแก้ไขข้อความแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) สน.สส. มท 0891.3/ว2001 05/11/2557 05/11/2557
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[แบบฟอร์ม]
สน.สส. มท 0891.3/ว1996 04/11/2557 05/11/2557
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1993 04/11/2557 05/11/2557
การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สน.พส. มท 0810.3/ว1992 04/11/2557 05/11/2557
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) สน.คท. มท 0808.5/ว1988 04/11/2557 04/11/2557
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะะบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1978 03/11/2557 04/11/2557
การบันทึกรายการปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1985 04/11/2557 04/11/2557
การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว1971 03/11/2557 04/11/2557
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของศูนย์สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1975 03/11/2557 04/11/2557
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 12854 next last