หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608 18/08/2559 18/08/2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 กม. มท 0804.5/ว1571 15/08/2559 18/08/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว1624 18/08/2559 18/08/2559
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.2/ว1612 18/08/2559 18/08/2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) กศ. มท 0816.4/ว1614 18/08/2559 18/08/2559
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 18/08/2559 18/08/2559
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 กพส. มท 0810.3/ว1600 17/08/2559 18/08/2559
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3]     [แบบฟอร์มที่ 2]
กพส. มท 0810.3/ว1553 11/08/2559 18/08/2559
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1604 17/08/2559 18/08/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1598 17/08/2559 17/08/2559
สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1599 17/08/2559 17/08/2559
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว4628 17/08/2559 17/08/2559
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว1574 15/08/2559 17/08/2559
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา Smart Government, Smart Service ศส. มท 0806/ว1577 15/08/2559 16/08/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว1592 15/08/2559 16/08/2559
การจัดส่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม สน.สส. มท 0891.3/ว1569 15/08/2559 16/08/2559
การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ กศ. มท 0816.3/ว1573 15/08/2559 16/08/2559
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สน.มถ. มท 0892.2/ว1567 15/08/2559 16/08/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1593 16/08/2559 16/08/2559
แบบประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1561 11/08/2559 16/08/2559
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 15387 next last