หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/09/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1297 24/06/2558 24/06/2558
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สน.พส. มท 0810.4/ว1290 24/06/2558 24/06/2558
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.พร. มท 0890.3/ว1295 24/06/2558 24/06/2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1280 23/06/2558 24/06/2558
การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1287 23/06/2558 24/06/2558
ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.3/ว1276 22/06/2558 24/06/2558
การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร (โตไปไม่โกง)
[รายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1306 23/06/2558 24/06/2558
แจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1289 23/06/2558 24/06/2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
ศส. มท 0806/ว 1007 18/05/2558 24/06/2558
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) สน.พร. มท 0890.3/ว1281 23/06/2558 23/06/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8965-9040 19/06/2558 23/06/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.5/ว1284 และ มท 0808.5/9132 23/06/2558 23/06/2558
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. - 22/06/2558 23/06/2558
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว1235 18/06/2558 23/06/2558
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1273 22/06/2558 23/06/2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1238 18/06/2558 23/06/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1271 22/06/2558 22/06/2558
หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.9/ว17 04/06/2558 22/06/2558
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง สน.กศ. มท 0893.4/ว1269 19/06/2558 19/06/2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารอ้างอิง]
สน.คท. มท 0808.2/ว3456 19/06/2558 19/06/2558
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 13743 next last