หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว45 09/01/2558 09/01/2558
โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว44 09/01/2558 09/01/2558
โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว43 09/01/2558 09/01/2558
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สน.บถ. มท 0809.4/ว31 08/01/2558 09/01/2558
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว30 08/01/2558 09/01/2558
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ไตรมาส 2) สน.พร. มท 0890.3/ว36 09/01/2558 09/01/2558
เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว39 09/01/2558 09/01/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558) สน.บถ. มท 0809.5/ว3 09/01/2558 09/01/2558
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว24 07/01/2558 08/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/67-139 06/01/2558 08/01/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/36-66 06/01/2558 08/01/2558
แจ้งสิ้นสุดเวลาตามสัญญาจัดเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ กค. มท 0803/ว27 08/01/2558 08/01/2558
ผลการคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณและเสื้อสามารถ สน.กศ. มท 0893.4/ว23 07/01/2558 07/01/2558
โครงการ (ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 17/2558) สน.กศ. มท 0893.2/ว21 07/01/2558 07/01/2558
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สน.พส. มท 0810.3/ว4833 30/12/2557 07/01/2558
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว05 05/01/2558 06/01/2558
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.กม. มท 0804.5/ว18 06/01/2558 06/01/2558
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว17 06/01/2558 06/01/2558
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 730 สน.กศ. มท 0893.2/ว15 06/01/2558 06/01/2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว10 05/01/2558 06/01/2558
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 13109 next last