หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว661 28/04/2557 28/04/2557
โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว654 25/04/2557 28/04/2557
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว633 23/04/2557 28/04/2557
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว658 28/04/2557 28/04/2557
การศึกษาวิจัยทบทวนภารกิจเพื่อการจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว639 25/04/2557 28/04/2557
โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว659 28/04/2557 28/04/2557
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[ตารางคำนวณ]
กค. - 28/04/2557 28/04/2557
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว34 28/04/2557 28/04/2557
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว348 06/03/2557 28/04/2557
การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา สน.คท. มท 0808.2/ว637 25/04/2557 25/04/2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว8 25/04/2557 25/04/2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว7 25/04/2557 25/04/2557
การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค่าและบริการ IP Innovation and Tachnology Expo - IPITEx. 2014 สล. มท 0801.3/ว9 24/04/2557 25/04/2557
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 สน.กศ. มท 0893.3/ว636 24/04/2557 24/04/2557
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.3/ว635 24/04/2557 24/04/2557
ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียนครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว 634 24/04/2557 24/04/2557
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว 628 23/04/2557 24/04/2557
การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน กค. มท 0803/ว 632 23/04/2557 24/04/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว629 23/04/2557 23/04/2557
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) สล. มท 0801.3/ว6 23/04/2557 23/04/2557
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 12161 next last