หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เดือนพฤษภาคม 2559) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนพฤษภาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/6335-6410 11/05/2559 11/05/2559
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ สน.พส. มท 0810.2/ว905 10/05/2559 11/05/2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว904 10/05/2559 10/05/2559
โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้ สน.กศ. มท 0893.2/ว903 10/05/2559 10/05/2559
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด สน.บถ. มท 0809.6/ว35 10/05/2559 10/05/2559
แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้ สน.บถ. มท 0809.6/ว34 10/05/2559 10/05/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว886 04/05/2559 04/05/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว885 04/05/2559 04/05/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803/ว888 04/05/2559 04/05/2559
การใช้งานระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์ สน.พส. มท 0810.4/ว864 29/04/2559 04/05/2559
โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ครั้งที่ 3
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว863 29/04/2559 04/05/2559
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ สน.พร. มท 0890.4/ว884 04/05/2559 04/05/2559
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
สน.กศ. มท 0893.2/ว877 03/05/2559 03/05/2559
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876 03/05/2559 03/05/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว874 03/05/2559 03/05/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818 22/04/2559 03/05/2559
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ สน.สส. มท 0891.3/ว860 29/04/2559 02/05/2559
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สน.กศ. มท 0893.2/ว868 02/05/2559 02/05/2559
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869 02/05/2559 02/05/2559
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว848 28/04/2559 02/05/2559
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 14995 next last