หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งสำรวจข้อมูลค่าเช่าบ้าน ปี 2558-2559 และข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว1863 08/09/2558 09/09/2558
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803/ว1851 08/09/2558 08/09/2558
การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.บถ. มท 0809.9/ว32 07/09/2558 08/09/2558
ขอเชิญส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safely Awards และส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง ครึ่งทางทศวรรษ...ก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง สน.พส. มท 0810.5/ว1850 07/09/2558 08/09/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว1847 07/09/2558 07/09/2558
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 07/09/2558 07/09/2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1818 01/09/2558 07/09/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว1841 04/09/2558 04/09/2558
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1838 04/09/2558 04/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 8
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13689-13701 04/09/2558 04/09/2558
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สน.กศ. มท 0893.2/ว1815 01/09/2558 04/09/2558
กรมการปกครอง ได้กำหนดเลขประจำส่วนราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สล. - 03/09/2558 04/09/2558
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
[รายชื่อ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1832 03/09/2558 03/09/2558
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1833 03/09/2558 03/09/2558
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
[เอกสารแนบ]
สน.พส. มท 0810.3/ว1834 03/09/2558 03/09/2558
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว1830 02/09/2558 03/09/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1829 02/09/2558 02/09/2558
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ
[คู่มือ]
กค. มท 0803/ว1821 02/09/2558 02/09/2558
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม กค. มท 0803/ว1822 02/09/2558 02/09/2558
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง กค. มท 0803/ว1823 02/09/2558 02/09/2558
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 14075 next last