หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจำหน่ายหนังสือ Prepare for DTEC Reading Test สน.พส. มท 0810.4/ว20 20/02/2556 20/02/2556
การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.4/ว17 18/02/2556 20/02/2556
โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ ของสำนักงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ สน.กศ. มท 0893.2/ว501 18/02/2556 20/02/2556
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ... ชีวีสดใส เพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 7 กจ. มท 0802.4/1622 14/02/2556 20/02/2556
ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กจ. 56/2556 18/02/2556 19/02/2556
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 4
[รายชื่อผู้เข้าอบรม]
สน.บถ. มท 0809.5/ว13 19/02/2556 19/02/2556
การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP กค. มท 0803/ว506 19/02/2556 19/02/2556
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2555 ที่ขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) สน.บถ. - 19/02/2556 19/02/2556
แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว499 18/02/2556 18/02/2556
ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว9 18/02/2556 18/02/2556
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กค. มท 0803/ว498 18/02/2556 18/02/2556
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีและกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803/ว479 18/02/2556 18/02/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
[กำหนดการฯ]
[บัญชีรายชื่อฯ]
สพบ. มท 0807.3/ว295 31/01/2556 15/02/2556
โครงการเพิ่มสมรรถนะและบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.พส. มท0810.2/472 15/02/2556 15/02/2556
การประกาศรายชื่อผุ้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556) สน.บถ. มท 0809.9/ว455 14/02/2556 15/02/2556
การดำเนินงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม สน.พส. มท 0810.3/ว465 15/02/2556 15/02/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว463 15/02/2556 15/02/2556
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม) กจ. มท 0802.4/ว458 14/02/2556 15/02/2556
ขอให้ชี้แจง การจัดส่งช้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/1639 15/02/2556 15/02/2556
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 และ 2555 สน.คท. มท 0808.4/ว340 05/02/2556 15/02/2556
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 12879 next last