หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/08/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักพลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online
[แนวปฏิบัติการบันทึก]
กค. 0803/ว2645 28/09/2555 28/09/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2609 27/09/2555 27/09/2555
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบ สบศ.1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว2612 27/09/2555 27/09/2555
การรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.2/ว2634 27/09/2555 27/09/2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว2629 27/09/2555 27/09/2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว2628 27/09/2555 27/09/2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว2627 27/09/2555 27/09/2555
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ กจ. 27/09/2555 27/09/2555
คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว2602 26/09/2555 26/09/2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2601 26/09/2555 26/09/2555
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2556เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
[แจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ]
[แจ้งยอดจัดสรรเบี้ยพิการ]
สน.สส. มท 0891.3/ว2600 26/09/2555 26/09/2555
โครงอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-4
[ครูผู้ดูแลเด็กรุ่น1-4]
สน.กศ. มท 0893.4/ว2538, ว2539, ว2540, ว2541 26/09/2555 26/09/2555
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว2535 21/09/2555 26/09/2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
[8 โรคร้ายของวัยทำงาน]
[10 ความสามารถหลัก]
[เทคนิคการประชุม]
กพร. มท 0812/ว2598, ว19 26/09/2555 26/09/2555
แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน กค. มท 0803/ว2596 26/09/2555 26/09/2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2555 สล. มท 0801.2/ว326 25/09/2555 26/09/2555
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียน สน.สส. มท 0891.3/ว2582 25/09/2555 26/09/2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันและยาสูบ สน.คท. มท 0808.3/ว2574 25/09/2555 25/09/2555
การรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) สน.บถ. มท 0809.4/ว2581 25/09/2555 25/09/2555
แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน สพบ. มท 0807.3/ว2524 20/09/2555 25/09/2555
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 12243 next last