หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ. - 19/11/2557 19/11/2557
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065 18/11/2557 19/11/2557
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126 18/11/2557 18/11/2557
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.สส. มท 0891.2/ว2127 18/11/2557 18/11/2557
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว 2098 14/11/2557 18/11/2557
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สน.พส. มท 0810.3/ว2123 18/11/2557 18/11/2557
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สน.พส. มท 0810.3/ว2122 18/11/2557 18/11/2557
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กค. มท 0803/ว2119 18/11/2557 18/11/2557
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2116 18/11/2557 18/11/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2117 17/11/2557 18/11/2557
การจัดสรรเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน สน.พส. มท 0810.3/ว2104 17/11/2557 18/11/2557
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน) สน.สส. มท 0891.4/ว2102 17/11/2557 17/11/2557
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก สน.สส. มท 0891.3/ว2110 17/11/2557 17/11/2557
สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ สน.สส. มท 0891.3/ว2109 17/11/2557 17/11/2557
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109 17/11/2557 17/11/2557
การรายงานข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาฯ สน.สส. มท 0891.2/ว2106 17/11/2557 17/11/2557
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
สน.บถ. มท 0809.5/ว113 14/11/2557 17/11/2557
การประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว2092 14/11/2557 17/11/2557
ขอความร่วมมือจังหวัดติดตามการดำเนินงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว2100 14/11/2557 14/11/2557
ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว2099 14/11/2557 14/11/2557
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 15084 next last