หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.คท. มท 0808.2/ว1096 29/04/2556 02/05/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1130 01/05/2556 02/05/2556
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556 สน.กศ. - 01/05/2556 01/05/2556
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาล และ องคืการบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สน.สส. มท 0891.4/ว1128 01/05/2556 01/05/2556
กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1119 30/04/2556 01/05/2556
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 5/2556 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ศส. มท 0806/ว19 26/04/2556 01/05/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1125 01/05/2556 01/05/2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด (Bank statement)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กค. มท 0803/ว1120 30/04/2556 01/05/2556
การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สน.สส. มท 0891.4/1108 30/04/2556 30/04/2556
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1055 23/04/2556 30/04/2556
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว1085 26/04/2556 29/04/2556
การแอบอ้างชื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ สน.สส. มท 0891.2/ว1086 26/04/2556 29/04/2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว1090 29/04/2556 29/04/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1097 29/04/2556 29/04/2556
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 2559) สน.สส. มท 0891.3/ว1825 29/04/2556 29/04/2556
แผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 26 - 27 ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สน.พร. มท 0890.4/ว1095 29/04/2556 29/04/2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 สล. มท 0801.1/ว27 26/04/2556 26/04/2556
การพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการวิจัย จังหวัดละ 20 ศูนย์ สน.กศ. มท 0893.4/ว1076 25/04/2556 26/04/2556
แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1066 24/04/2556 26/04/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว1016 18/04/2556 26/04/2556
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 13182 next last