หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1961 08/05/2556 03/06/2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใข้จ่ายเงินสะสมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2150 27/05/2556 03/06/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1335 31/05/2556 03/06/2556
การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง
[ระเบียบคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง]
[คำสั่งการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง]
[คู่มือคณะทำงานฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว2226 31/05/2556 03/06/2556
การติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1343 31/05/2556 03/06/2556
การเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น กจ. มท 0802.3/ว1337 31/05/2556 03/06/2556
ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1341 31/05/2556 31/05/2556
ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดลีนานนท์ ตำบลสุคิริน จังหวัดนาราธิวาส สล. มท 0801.2/ว1338 31/05/2556 31/05/2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 สน.กม. มท 0804.1/ว1333 31/05/2556 31/05/2556
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ กค. มท 0803/ว1329 31/05/2556 31/05/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.1/ว1328 31/05/2556 31/05/2556
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งเลขบัญชีเงินนอกงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปยังกองคลัง สถ. สน.สส. มท 0891.4/ว1322 30/05/2556 30/05/2556
โครงการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สน.พส. มท 0810.2/ว1324 30/05/2556 30/05/2556
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
[คู่มือ]
[แบบสำรวจและตรวจสอบ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1294 28/05/2556 30/05/2556
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1304 29/05/2556 30/05/2556
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) สน.สส. มท 0891.3/ว1303 29/05/2556 30/05/2556
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1300 29/05/2556 29/05/2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเมืองของจังหวัด สน.สส. มท 0891.4/ว1305 29/05/2556 29/05/2556
กำหนดการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1307 29/05/2556 29/05/2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1306 29/05/2556 29/05/2556
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 13305 next last