หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.พส. มท 0810.3/ว1936 04/09/2556 05/09/2556
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กค. มท 0803/ว1933 04/09/2556 04/09/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 7
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว58 03/09/2556 04/09/2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว230 03/09/2556 04/09/2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1917 02/09/2556 03/09/2556
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว1927 03/09/2556 03/09/2556
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1863 23/08/2556 03/09/2556
แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว1918 02/09/2556 02/09/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1916 02/09/2556 02/09/2556
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803/ว1915 02/09/2556 02/09/2556
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1900 29/08/2556 02/09/2556
การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556 สน.พส. มท 0810.3/ว1914 02/09/2556 02/09/2556
เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1904 30/08/2556 30/08/2556
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท 0809.4/ว1903 30/08/2556 30/08/2556
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.5/ว33 , ว34 29/08/2556 30/08/2556
การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. มท 0801.2/ว235 29/08/2556 30/08/2556
ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1901 29/08/2556 30/08/2556
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงกร Young Leaders Program ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว107 29/08/2556 30/08/2556
โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1897 29/08/2556 30/08/2556
เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.2/ว3472 27/08/2556 29/08/2556
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 13623 next last