หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ สน.สส. มท 0891.4/ว610 22/03/2559 22/03/2559
การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว613 22/03/2559 22/03/2559
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) กค. มท 0803/ว615 22/03/2559 22/03/2559
ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ สน.คท. มท 0808.2/ว607 21/03/2559 22/03/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว587 17/03/2559 21/03/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3352,3353,3354,3355,3356,3357 15/03/2559 21/03/2559
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1-4 สน.คท. - 21/03/2559 21/03/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3248-3282 15/03/2559 18/03/2559
แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สน.คท. มท 0808.4/ว603 18/03/2559 18/03/2559
การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ. มท 0809.3/ว524 15/03/2559 18/03/2559
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. - อปท.) ประจำปี 2559 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 สน.มถ. มท 0892.3/ว601 17/03/2559 18/03/2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตบ. มท 0805/ว539 15/03/2559 17/03/2559
แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 กศ. มท 0893.2/ว596 17/03/2559 17/03/2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.9/ว3 17/03/2559 17/03/2559
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2559 สน.มถ. มท 0892.2/ว595 17/03/2559 17/03/2559
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 สน.บถ. มท 0809.3/ว543 16/03/2559 16/03/2559
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว544 16/03/2559 16/03/2559
ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[แบบสรุปฯ]
กพส. มท 0810.3/ว541 16/03/2559 16/03/2559
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว540 15/03/2559 16/03/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว542 16/03/2559 16/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 16986 next last