หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว746 15/03/2556 15/03/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนเษายน - กันยายน 2556)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว738 15/03/2556 15/03/2556
โครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว750 15/03/2556 15/03/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 26 - 27
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 26]
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 27]
สน.กศ. มท 0893.4/ว538 22/02/2556 15/03/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 28
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว540 22/02/2556 15/03/2556
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว740 15/03/2556 15/03/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 สน.บถ. มท 0809.6/ว736 15/03/2556 15/03/2556
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว733 14/03/2556 15/03/2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" เพิ่มเติม สน.กศ. มท 0893.4/ว716 13/03/2556 15/03/2556
ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว720 13/03/2556 15/03/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว732 14/03/2556 14/03/2556
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว719 13/03/2556 14/03/2556
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค. มท 0803/ว730 14/03/2556 14/03/2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) กค. มท 0803/ว728 14/03/2556 14/03/2556
การรับชมสารคดีสั้น วันท้องถิ่นไทย สล. มท 0801.3/ว25 13/03/2556 14/03/2556
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Online
[สิ่งที่ส่มาด้วยฯ]
กค. มท 0803/ว729 14/03/2556 14/03/2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว727 14/03/2556 14/03/2556
แจ้งย้ายสถานที่ตั้งส่วนราชการ สล. มท 0201.2/ว1146 13/03/2556 14/03/2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว2554 13/03/2556 14/03/2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว23 13/03/2556 14/03/2556
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 12993 next last