หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/12/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว225 17/02/2557 17/02/2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก กค. มท 0803/ว229 17/02/2557 17/02/2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) กค. มท 0803/ว224 17/02/2557 17/02/2557
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ]     [แบบฟอร์มการตรวจสอบ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว221 13/02/2557 17/02/2557
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 กจ. มท 0802.4/ว214 13/02/2557 17/02/2557
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว15 13/02/2557 13/02/2557
โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.5/ว211 12/02/2557 13/02/2557
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว209 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สน.กศ. มท 0893.2/ว208 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สน.กศ. มท 0893.2/ว207 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว195 10/02/2557 13/02/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รุ่นที่ 1]     [รุ่นที่ 2]
สน.สส. - 13/02/2557 13/02/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว204 12/02/2557 12/02/2557
การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ กค. มท 0803/ว206 12/02/2557 12/02/2557
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กค. มท 0803/ว203 12/02/2557 12/02/2557
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สน.บถ. มท 0809.2/ว14 07/02/2557 12/02/2557
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 สน.บถ. มท 0809.9/ว1 11/02/2557 11/02/2557
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว199 11/02/2557 11/02/2557
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอนที่ต้องการจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ 2556 สน.บถ. มท 0809.5/ว14 11/02/2557 11/02/2557
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว192 10/02/2557 11/02/2557
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 14088 next last