หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในหลักสูตร Governance and Anti-Corruption ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) (สำหรับประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ) กจ. มท 0802.4/ว991 11/04/2556 17/04/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1000 17/04/2556 17/04/2556
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 5
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว25 17/04/2556 17/04/2556
การสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะ สน.พส. มท 0810.4/ว3702 10/04/2556 17/04/2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803/ว1004 17/04/2556 17/04/2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค. มท 0803/ว69 17/04/2556 17/04/2556
คู่มือการเรียกรายงานรบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และคู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค. มท 0803/ว964 09/04/2556 17/04/2556
ขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว1001 17/04/2556 17/04/2556
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 สน.กศ. มท 0893.2/ว 995 11/04/2556 11/04/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ กจ. มท 0802.3/ว994 11/04/2556 11/04/2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 สล. มท 0801.2/ว88 10/04/2556 11/04/2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 สล. มท 0801.2/ว985 10/04/2556 11/04/2556
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค. มท 0803/ว990 11/04/2556 11/04/2556
รายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว67 11/04/2556 11/04/2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว1596 10/04/2556 10/04/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) สน.กศ. มท 0893.2/ว968 10/04/2556 10/04/2556
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2556 สล. - 10/04/2556 10/04/2556
การจัดทำข้อมูลรายละเอียดของศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว978 10/04/2556 10/04/2556
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว973 10/04/2556 10/04/2556
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สน.พส. มท 0810.3/ว972 10/04/2556 10/04/2556
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 13114 next last