หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญร่วมประชุม (เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558)
[เอกสารแนบ]
สน.มถ. มท 0892.1/ว247 05/02/2558 05/02/2558
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
[เอกสารแนบ]
กศ. มท 0893.2/ว184 27/01/2558 05/02/2558
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว241 04/02/2558 05/02/2558
การประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ กศ. มท 0893.2/ว230 03/02/2558 05/02/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/รองนายก อปท. พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว243 04/02/2558 04/02/2558
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว6 04/02/2558 04/02/2558
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 กศ. มท 0893.2/ว240 04/02/2558 04/02/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สน.บถ. มท 0809.7/ว239 04/02/2558 04/02/2558
การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.มถ. มท 0892.4/ว234 04/02/2558 04/02/2558
การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว742 03/02/2558 04/02/2558
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว741 03/02/2558 04/02/2558
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร สน.สส. มท 0891.3/ว231 03/02/2558 03/02/2558
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว226 03/02/2558 03/02/2558
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[คู่มือ]     [ขั้นตอนการสมัครฯ]
กศ. มท 0893.2/ว227 03/02/2558 03/02/2558
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)
[แบบฟอร์ม]     [เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.3/ว229 03/02/2558 03/02/2558
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128) กพส. มท 0810.4/ว212 02/02/2558 03/02/2558
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.2/ว199 29/01/2558 03/02/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/1987-1990 30/01/2558 03/02/2558
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558 กศ. มท 0893.2/ว223 02/02/2558 02/02/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว211 02/02/2558 02/02/2558
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 15387 next last