หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ สน.สส. มท 0891.4/ว1368 11/07/2559 12/07/2559
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดภายในเขตจังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ สบศ.อต.1 สบศ.อต.2 และ สบศ.อต.3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1357 11/07/2559 11/07/2559
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.2/ว1364 11/07/2559 11/07/2559
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2559) สน.สส. มท 0891.3/ว1352 08/07/2559 11/07/2559
ขออนุเคราะห์ความร่วมมือในการประสานงาน การประชุมวิชาการ เรื่อง ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็ก ในโรงเรียน กศ. มท 0893.3/ว1324 05/07/2559 11/07/2559
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น สน.สส. มท 0891.2/ว 1346 07/07/2559 08/07/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1349 08/07/2559 08/07/2559
การกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1348 07/07/2559 08/07/2559
โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประทศ (Thailand international Mathematics Competition 2016 : TMIC 2016) กศ. มท 0893.2/ว1347 07/07/2559 08/07/2559
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ สน.สส. มท 0891.3/ว1350 08/07/2559 08/07/2559
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว1346 07/07/2559 07/07/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้) งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8893-8896 05/07/2559 07/07/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8813-8888 05/07/2559 07/07/2559
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1343 07/07/2559 07/07/2559
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบรายงานฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว1344 07/07/2559 07/07/2559
โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 - 2560 กศ. มท 0893.2/ว1342 07/07/2559 07/07/2559
การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559 กศ. มท0893.2/ว1341 06/07/2559 07/07/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2559 สน.คท. - 05/07/2559 07/07/2559
การสำรวจรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด เพื่อนำเสนอ ก.ท. ให้เข้ารับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดเพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.9/ว8 06/07/2559 06/07/2559
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ สน.บถ. มท 0809.4/ว1339 06/07/2559 06/07/2559
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 17396 next last