หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการ "สำนักการช่าง" สน.บถ. มท 0809.2/ว91 18/11/2556 19/11/2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2436 19/11/2556 19/11/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2423 15/11/2556 19/11/2556
ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงเงินฝากคลังช่วงคู่ขนานและการปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง
[บัญชีพักเงินรับฝากส่วนราชการ]
[บัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง]
กค. มท 0803/ว2427 18/11/2556 18/11/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว2432 18/11/2556 18/11/2556
การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2428 18/11/2556 18/11/2556
การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2420 15/11/2556 18/11/2556
ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[แบบฟอร์มรายงาน]
สน.สส. มท 0891.3/ว2402 14/11/2556 15/11/2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว2419 15/11/2556 15/11/2556
แจ้ง อปท. ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว2421 15/11/2556 15/11/2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราย อปท.]
สน.สส. มท 0891.3/ว2400 14/11/2556 15/11/2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.พส. มท 0810.3/ว2399 14/11/2556 14/11/2556
วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน กค. มท 0803/ว2401 14/11/2556 14/11/2556
คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร สน.สส. มท 0891.4/ว2397 13/11/2556 14/11/2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2352 07/11/2556 14/11/2556
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2351 07/11/2556 14/11/2556
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2396 13/11/2556 13/11/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2349 07/11/2556 13/11/2556
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2393 13/11/2556 13/11/2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว2392 13/11/2556 13/11/2556
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 13865 next last