หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว2360 02/11/2558 03/11/2558
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กศ. มท 0893.2/ว2365 02/11/2558 03/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/18266-18341 29/10/2558 02/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/17798-17873 28/10/2558 02/11/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) สน.บถ. มท 0809.5/ว51 02/11/2558 02/11/2558
ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการที่เข้มแข็ง (Next Steps : The second half of Decade of Action for Road Safety 2015 - 2020) กพส. มท 0810.5/ว2354 02/11/2558 02/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 1) สน.มถ. มท 0892.4/ว2358 02/11/2558 02/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/18173-18177 29/10/2558 02/11/2558
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กค. มท 0803/ว2347 30/01/2558 02/11/2558
ขอความอนุเคราะห์สื่อด้านเอกลักษณ์ของชาติ กศ. มท 0893.2/ว2350 30/10/2558 02/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2353 02/11/2558 02/11/2558
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.สส. มท 0891.3/ว2322 23/10/2558 02/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2332 29/10/2558 02/11/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2333 29/10/2558 02/11/2558
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2559
[รหัส อปท.]
สน.คท. มท 0808.4/ว2343 30/10/2558 02/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6458 29/10/2558 02/11/2558
สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558 - 2569 สน.สส. มท 0891.2/ว2336 29/10/2558 30/10/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2320 28/10/2558 30/10/2558
การมีผลบังคับใช้ความตกลงด้านการลงทุนและความตกลงด้านการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย กพส. มท 0810.4/ว2339 30/10/2558 30/10/2558
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.4/ว2340 30/10/2558 30/10/2558
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 16446 next last