หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 5 - 8
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1439,ว1440,ว1441,ว1442 31/05/2555 01/06/2555
หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2 30/05/2555 31/05/2555
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องที่ยว สน.กศ. มท 0893.2/ว1437 31/05/2555 31/05/2555
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน 6% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.9/ว1423 30/05/2555 31/05/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มิ.ย.2555 สล. มท 0801.2/ว171 31/05/2555 31/05/2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเถอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2555 สน.กม. มท 0804.1/ว1433 31/05/2555 31/05/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.6/ว48 31/05/2555 31/05/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 5 สน.บถ. มท 0809.6/ว47 30/05/2555 31/05/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 5 สน.บถ. มท 0809.6/ว46 30/05/2555 31/05/2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว47 30/05/2555 31/05/2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด. ของ อปท. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 14 - 16
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1420,ว 1421,ว1422 30/05/2555 31/05/2555
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 สน.กศ. มท 0893.3/ว1415 29/05/2555 30/05/2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว966 10/04/2555 30/05/2555
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว1409 29/05/2555 29/05/2555
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง กค. มท 0803/ว1407 29/05/2555 29/05/2555
รายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2555 สล. 29/05/2555 29/05/2555
ซักซ้อมแนวทางการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2342 28/05/2555 29/05/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.คท. มท 0808.2/ว1392 28/05/2555 29/05/2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1406 29/05/2555 29/05/2555
ข้อมูลแจ้งหลักเกณฑ์มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สน.คท. มท 0808.2/ว1388 28/05/2555 29/05/2555
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 11803 next last