หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1159 10/06/2558 10/06/2558
การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย กพส. มท 0810.5/ว1157 10/06/2558 10/06/2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.3/ว1156 10/06/2558 10/06/2558
ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0893.4/ว1145 09/06/2558 10/06/2558
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1134 09/06/2558 09/06/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1139 09/06/2558 09/06/2558
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว58 09/06/2558 09/06/2558
เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฯ และเร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1133 08/06/2558 09/06/2558
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว3170 08/06/2558 08/06/2558
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว1124 04/06/2558 08/06/2558
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) กศ. มท 0893.2/ว1127 05/06/2558 08/06/2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กศ. มท 0893.3/ว3149 05/06/2558 05/06/2558
รับมอบหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมซีดีข้อมูลหนังสือฯ กศ. มท 0893.2/ว1108 02/06/2558 04/06/2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2558 กศ. มท 0893.2/ว1123 04/06/2558 04/06/2558
ข้อเสนอมาตรการในการคัดเลือกรถโดยสารทัศนาจรที่ปลอดภัยสำหรับศึกษาดูงาน กพส. มท 0810.5/1125 04/06/2558 04/06/2558
ขอส่งรายชื่อข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ. - 04/06/2558 04/06/2558
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด กม. มท 0804.3/ว2833 20/05/2558 04/06/2558
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว16 03/06/2558 04/06/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7 (เดือนมิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.สส. มท 0891.3/ว1115 03/06/2558 03/06/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1099 02/06/2558 03/06/2558
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 15832 next last