หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555" สน.สส. มท 0891.3/ว2295 03/09/2555 03/09/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2257 30/08/2555 31/08/2555
แจ้งสถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว2266 31/08/2555 31/08/2555
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทความ เสริมสร้างความรู้ สรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. สน.กศ. มท 0893.2/ว2256 30/08/2555 31/08/2555
ให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน (รุ่นที่ 1-6) โดยด่วน สน.บถ. มท 0809.6/ว64 31/08/2555 31/08/2555
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว2258 30/08/2555 31/08/2555
ติดตามการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (โรงเรียน) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 สน.กศ. มท 0893.3/ว2259 30/08/2555 31/08/2555
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555 สน.คท. มท 0808.4/ว2268 31/08/2555 31/08/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7 สน.บถ. มท 0809.6/ว63 30/08/2555 30/08/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 5 สน.บถ. มท 0809.6/ว62 30/08/2555 30/08/2555
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว4061 30/08/2555 30/08/2555
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 สน.กศ. มท 0893.2/ว2254 30/08/2555 30/08/2555
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว2241 29/08/2555 30/08/2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 6/2555 ประจำเดือนกันยายน 2555 ศส. มท 0806/ว38, ว37 30/08/2555 30/08/2555
แก้ไขการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2245 29/08/2555 29/08/2555
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.พส. มท 0810.2/ว2242 29/08/2555 29/08/2555
เอกสารวิชาการ : ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เล่มที่ 15-18 สน.สส. มท 0891.3/ว2240 29/08/2555 29/08/2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
[65 วิธีพูดดีดี]
[เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง]
กพร. มท 0812/ว2236,ว283 29/08/2555 29/08/2555
การดูแลกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง สน.สส. มท 0891.4/ว2234 28/08/2555 29/08/2555
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) กจ. มท 0802.2/ว2218, ว97 27/08/2555 29/08/2555
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 12141 next last