หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.2/ว600 23/03/2558 23/03/2558
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558 กศ. มท 0893.2/ว599 23/03/2558 23/03/2558
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว595 23/03/2558 23/03/2558
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว596 23/03/2558 23/03/2558
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1723 20/03/2558 23/03/2558
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว591 20/03/2558 20/03/2558
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ กจ. มท 0802.3/ว20 20/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว560 19/03/2558 20/03/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และรายการเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4646-4721 19/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 13 กศ. มท 0893.4/ว561 18/03/2558 20/03/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 12 กศ. มท 0893.4/ว562 18/03/2558 20/03/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนเมษายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว559 19/03/2558 20/03/2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.3/ว549 18/03/2558 20/03/2558
การแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว9 19/03/2558 19/03/2558
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System กศ. มท 0893.2/ว553 18/03/2558 19/03/2558
ชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สล. มท 0801.2/ว99 19/03/2558 19/03/2558
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สน.คท. มท 0808.2/ว1653 18/03/2558 19/03/2558
การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 กศ. มท 0893.4/ว557 19/03/2558 19/03/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1676 19/03/2558 19/03/2558
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว8 19/03/2558 19/03/2558
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 15555 next last