หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 24/09/2557 26/09/2557
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กค. มท 0803/ว1696 25/09/2557 26/09/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1703 26/09/2557 26/09/2557
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695 25/09/2557 26/09/2557
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สน.กม. มท 0804.5/ว1634 22/09/2557 24/09/2557
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671 24/09/2557 24/09/2557
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สน.สส. มท 0891.3/ว1670 24/09/2557 24/09/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1667 24/09/2557 24/09/2557
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว1660 24/09/2557 24/09/2557
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders' Program ประจำปี พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1661 24/09/2557 24/09/2557
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน (กรม) สน.พส. มท 0810.3/ว1664 24/09/2557 24/09/2557
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว20 24/09/2557 24/09/2557
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.พร. มท 0890.3/ว1657 23/09/2557 23/09/2557
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว97 23/09/2557 23/09/2557
การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1642 22/09/2557 23/09/2557
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.คท. มท 0808.5/ว34 19/09/2557 23/09/2557
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1645 22/09/2557 23/09/2557
เร่งรัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1646 22/09/2557 22/09/2557
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) สน.สส. มท 0891.2/ว1636 22/09/2557 22/09/2557
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635 22/09/2557 22/09/2557
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 14857 next last