หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 กศ. มท 0893.2/ว10 05/01/2558 06/01/2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803/ว13 06/01/2558 06/01/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558) สน.คท. มท 0808.5/ว12 06/01/2558 06/01/2558
การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 กศ. มท 0893.4/ว7 05/01/2558 06/01/2558
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กศ. มท 0893.2/ว2420 29/12/2557 05/01/2558
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0893.2/ว2419 29/12/2557 05/01/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1/2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว08 05/01/2558 05/01/2558
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 กศ. มท 0893.4/ว6 05/01/2558 05/01/2558
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558
[เอกสารแนบ]
สน.คท. มท 0808.4/ว01 05/01/2558 05/01/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สน.คท. มท 0808.3/ว2 05/01/2558 05/01/2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว04 05/01/2558 05/01/2558
แบบรายงานจำนวนสมาชิกผู้บริหาร อปท.ที่ครบวาระก่อน 1 ม.ค. 2558 กม. - 01/01/2558 01/01/2558
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 กพส. มท 0801.5/ว2443 30/12/2557 31/12/2557
แจ้งให้ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ชุดที่ 5 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2438 30/12/2557 30/12/2557
หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว2428 29/12/2557 30/12/2557
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว130 30/12/2557 30/12/2557
การกำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว119 29/12/2557 30/12/2557
การดำเนินการตามโครงการ (ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชม.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 สล. มท 0801.2/ว2435 30/12/2557 30/12/2557
โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 กศ. มท 0893.4/ว2434 30/12/2557 30/12/2557
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.3/ว4728 29/12/2557 29/12/2557
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 15249 next last