หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 11/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว703 06/05/2557 08/05/2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูสดุดี ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว732 08/05/2557 08/05/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนเมษายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว737 08/05/2557 08/05/2557
แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว730 08/05/2557 08/05/2557
การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว726 07/05/2557 08/05/2557
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) สน.กศ. มท 0893.3/ว724 07/05/2557 08/05/2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.3/ว735 08/05/2557 08/05/2557
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน กค. มท 0803/ว728 08/05/2557 08/05/2557
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายนทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.3/ว729 08/05/2557 08/05/2557
ขอความร่วมมือเข้าร่วมในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว725 07/05/2557 08/05/2557
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 20 สน.กศ. มท 0893.4/ว704 07/05/2557 08/05/2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 4) ศส. - 07/05/2557 07/05/2557
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว สน.สส. มท 0891.2/ว706 07/05/2557 07/05/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว702 06/05/2557 06/05/2557
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รุ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว684 02/05/2557 06/05/2557
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014 ครั้งที่ 14 สน.กศ. มท 0893.2/ว697 02/05/2557 06/05/2557
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สน.กศ. มท 0893.2/ว694 02/05/2557 06/05/2557
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.มถ. มท 0892.4/ว696 02/05/2557 06/05/2557
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. - 06/05/2557 06/05/2557
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" สน.บถ. มท 0809.1/ว698 02/05/2557 04/05/2557
first previous ข้อมูลที่ 2481 - 2500 จาก 14360 next last