หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว2720 20/05/2558 20/05/2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อ]
ศส. มท 0806/ว1007 18/05/2558 20/05/2558
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.3/ว1001 15/05/2558 19/05/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7277-7325 14/05/2558 19/05/2558
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1012 18/05/2558 19/05/2558
การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. สน.มถ. มท 0892.4/ว1004 15/05/2558 19/05/2558
การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1003 15/05/2558 18/05/2558
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) กค. มท 0803/1009 18/05/2558 18/05/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GMFIS กค. มท 0803/ว1008 18/05/2558 18/05/2558
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 3 ฉบับ สน.บถ. มท 0809.2/ว50 12/05/2558 18/05/2558
อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ สน.บถ. มท 0809.3/ว2736 15/05/2558 15/05/2558
Username และ Password ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว983 15/05/2558 15/05/2558
โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[รายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1000 15/05/2558 15/05/2558
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว51 15/05/2558 15/05/2558
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.4/ว975 14/05/2558 15/05/2558
ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว982 15/05/2558 15/05/2558
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 15/05/2558 15/05/2558
แจ้งรายชื่อ อปท. ที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) รุ่นที่ 3-8
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1978 03/11/2557 14/05/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ กค. มท 0803/ว974 14/05/2558 14/05/2558
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557 - 2558) สน.กศ. มท 0893.2/ว961 12/05/2558 14/05/2558
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 13305 next last