หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.3/ว1066 17/02/2558 23/02/2558
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.กม. มท 0804.5/ว1117 19/02/2558 19/02/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.5/2914 18/02/2558 19/02/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.5/ว348 18/02/2558 19/02/2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
[รายชื่อหน่วยงานฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.มถ. มท 0892.4/ว351 19/02/2558 19/02/2558
เร่งรัดการรายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว352 19/02/2558 19/02/2558
ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนงาน (World Friends Korea (WFK) Advisors Program) สน.พส. มท 0810.4/ว356 19/02/2558 19/02/2558
การประชุมหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว17 18/02/2558 18/02/2558
การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ สน.กม. มท 0804.4/ว347 18/02/2558 18/02/2558
ขอเปลี่ยนห้องการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สน.พส. มท 0810.3/ว349 18/02/2558 18/02/2558
ขอเปลี่ยนห้องการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สน.พส. มท 0810.3/ว15 18/02/2558 18/02/2558
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.4/ว37 18/02/2558 18/02/2558
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว16 18/02/2558 18/02/2558
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว345 18/02/2558 18/02/2558
การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว342 18/02/2558 18/02/2558
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว340 17/02/2558 18/02/2558
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องหน่วยงานในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สล. - 17/02/2558 17/02/2558
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) สล. - 17/02/2558 17/02/2558
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล สน.พส. มท 0810.3/ว337 17/02/2558 17/02/2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) กค. มท 0803/ว335 17/02/2558 17/02/2558
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 12992 next last