หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว975 18/05/2559 18/05/2559
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว952 17/05/2559 18/05/2559
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว957 17/05/2559 18/05/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว960 17/05/2559 18/05/2559
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) สน.กศ. มท 0893.2/ว959 17/05/2559 17/05/2559
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชทานปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า สล. - 16/05/2559 17/05/2559
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว950 17/05/2559 17/05/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว930 13/05/2559 17/05/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2684 16/05/2559 17/05/2559
สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบสำรวจ]     [กระบี่-บึงกาฬ]
[บุรีรัมย์-สกลนคร]     [สงขลา-อุบลราชธานี]
สน.กศ. มท 0893.1/ว920 12/05/2559 16/05/2559
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม สน.พส. มท 0810.5/ว934 16/05/2559 16/05/2559
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว9 16/05/2559 16/05/2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กค. มท 0803/ว6536 13/05/2559 16/05/2559
การกำหนดรหัสด้วยพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สล. - 11/05/2559 13/05/2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบตอบรับโครงการ]     [แบบฟอร์มธนาคาร]
[กลุ่มเป้าหมายโครงการ]     [คำอธิบายการกรอก]
[ตารางอบรม]
สน.กศ. มท 0893.2/ว929 13/05/2559 13/05/2559
โครงการค่ายพุทธบุตร กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาในศตวรรษที่ 22 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว932 13/05/2559 13/05/2559
การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว928 13/05/2559 13/05/2559
แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิด คำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.6/ว33 04/05/2559 13/05/2559
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว926 13/05/2559 13/05/2559
เร่งรัดดำเนินการรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว923 12/05/2559 13/05/2559
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 14720 next last