หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.พส. มท 0810.3/ว239 02/02/2559 02/02/2559
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว255 02/02/2559 02/02/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.4/ว234 01/02/2559 02/02/2559
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สน.สส. มท 0891.4/ว248 02/02/2559 02/02/2559
ขอให้จัดส่งแบบสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแห่งน้ำสาธารณะ สน.สส. มท 0891.4/ว249 02/02/2559 02/02/2559
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) สน.พส. มท 0810.2/ว244 02/02/2559 02/02/2559
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว247 02/02/2559 02/02/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 (เพิ่มเติม) สน.กศ. มท 0893.4/637 13/01/2559 02/02/2559
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีงบประมาณ 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว240,ว241 02/02/2559 02/02/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/1488 29/01/2559 01/02/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/1498-1502 29/01/2559 01/02/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว238 01/02/2559 01/02/2559
การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว0523 27/01/2559 01/02/2559
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 01/02/2559 01/02/2559
การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว235 01/02/2559 01/02/2559
คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) สน.สส. มท 0891.3/ว231 01/02/2559 01/02/2559
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว232 01/02/2559 01/02/2559
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว215 29/01/2559 01/02/2559
ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานข้อมูลผลการดำเนินการการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ตามแบบรายงานที่กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว229 29/01/2559 01/02/2559
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว0600 29/01/2559 29/01/2559
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 14342 next last