สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088499

    โครงการ / รายการในแผนพัฒนาการศึกษาฯ และ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โครงการ / รายการที่เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จัดซื้อเครื่องลงเวลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน , จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำหรับบุคลากร เป็นต้น เป็นโครงการ / รายการที่ต้องปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่

ถามโดย : วิชชากรตรึกตรอง ( chonburi.yuttasat@gmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 17:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 2124 กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 30/05/2566 เวลา 16:14 ]