สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088476

    การดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และกำหนดให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบเดิม ซึ่งขัดกับระเบียบปัจจุบัน ให้ใช้ระเบียบฉบับปัจจุบันแทน ซึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 อาศัยอำนาจตามระเบียบเดิม (พ.ศ. 2549) ได้กำหนดให้บุคลากร อปท. ที่จะเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานใด ต้องจัดทำแบบแสดงเจตจำนงในการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนางานต่อผู้มีอำนาจมนุมัติ จึงอยากสอบถามว่า เมื่อยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าวโดยระเบียบฉบับใหม่แล้ว บุคลาการ อปท. ที่จะเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ยังต้องจัดทำแบบแสดงเจตจำจงฯ อีกหรือไม่

ถามโดย : นายสมชายสัตยวัน ( somchai0070@hotmail.co.th )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 16:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีที่ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมของ สถ. และหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม ต้องแนบแบบแสดงเจตจำนงด้วย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 15:07 ]