สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088474

    รับโอนข้าราชการพลเรือน มาสังกัด เทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีรับโอน ขรก.พลเรือน มาสังกัด เทศบาล รับโอนวันที่ 12 พ.ค. 66 (ลดระดับลง จาก ชพ. เป็น ชก. ) ซึ่งหากมาอยู่ อปท. เมื่อเทียบบัญชีเงินเดือน 5 แล้วจะได้รับเงินเดือนลดลง กรณีนี้ อปท.จะต้องจ่ายเงินเดือนอย่างไร

ถามโดย : ภัทรภรป้อมมะลัง ( suppom12@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 15:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถสอบถามกับสำนัก/กองที่รับผิดชอบได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4202-4 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 17:21 ]