สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088461

    การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ปลัด อบต. ได้รับแต่งตั้งโดยการออกเป็นคำสั่ง จาก นายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และได้ขอเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน ฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปลัด อบต. ได้ย้ายมาเป็นปลัดเทศบาลซึ่งย้ายข้ามจังหวัดและได้ทำหนังสือขอเบิกเงินเพิ่มดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบผู้มีสิทธืได้รับเงินเพิ่ม ได้มีความเห็นว่า ปลัด อบต. ไม่ได้อยู่ในความหมายผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ขอสอบถามว่าปลัด อบต. ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด และได้ปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นบุคคลที่อยู่ในความหมาย "บุคลากรสาธารณสุขหรือไม่" ซึีงคณะกรรมการ ฯ ได้หารือประเด็นดังกล่าวไปที่จังหวัด ๆ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการว่า ปลัด อบต. ไม่อยู่ในความหมาย "บุคลากรสาธารณสุข" ซึ่งจังหวัดได้หารือต่อไปที่กรมส่งเสริมฯ ซึ่ง ปัจจุบันยังไม่ได้รับคำตอบจากกรม ฯ สรุป คำถาม ปลัด อบต. เป็นบุคคลที่อยู่ในความหมายของ "บุคลากรสาธารณสุขหรือไม่"

ถามโดย : ธีรยาโตภาณุรักษ์กุล ( DAKO2515@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จะดำเนินการประสานและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 12:01 ]