สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088453

    การจัดซื้อเตาเผาขยะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

อบต.มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเตาเผาขยะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะภายใน อบต. (ไม่ได้ให้บริการประชาชน) เนื่องจาก เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ จึงจะโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม รบ.ฯ ข้อ 27 คำถามคือ ในการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะต้องจัดทำเป็นโครงการก่อนหรือเปล่าครับ หรือสามารถโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามคุณลักษณะที่ต้องการจัดซื้อได้เลย

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 14:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โปรดติดต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 4 ชั้น 5 และชั้น 6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2241-9000 ต่อ 1503 หมายเลขโทรสาร : 0-2241-9049

ตอบโดย : กสว. ประสานโดย : กสว. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 08:12 ]