สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088445

    งานจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องหาคู่เทียบหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

งานจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องหาคู่เทียบหรือไม่

ถามโดย : นิติกรล้อไชยพร ( lenon_nitikorn@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 09:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว พิจารณาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลว. 1 พฤษภาคม 2562

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 10:18 ]