สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088441

    การจัดซื้อเตาเผาขยะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเตาเผาขยะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะภายใน อบต. (ไม่ได้ให้บริการประชาชน) เนื่องจาก เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ จึงจะโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม รบ.ฯ ข้อ 27 คำถามคือ ในการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะต้องจัดทำเป็นโครงการก่อนหรือเปล่าครับ หรือสามารถโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามคุณลักษณะที่ต้องการจัดซื้อได้เลย

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 08:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์ไม่ต้องทำเป็นโครงการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:47 ]