สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088440

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.กรณีลาอุปสมบท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนสอบถาม การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างการลาอุปสมบท จำนวน 120 วัน ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ในระหว่างการลา คำถาม เลขานุการสภา อบต.ที่ลาอุปสมบท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.หรือไม่

ถามโดย : ชัชวาลอาจบันดิษ ( plan2516@gmail.com )  IP 49.230.xxx.xxx  [ วันที่ 23/05/2566 เวลา 21:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:45 ]