สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087696

    เตาเผาขยะ เป็นสินทรัพย์ของเทศบาล มูลค่า 1,887,000 บาทใช้นาน 12 ปี ชำรุด ต้องซ่อมแซมหมวดใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เตาเผาขยะ เป็นสินทรัพย์ของเทศบาล มูลค่า 1,887,000 บาทใช้นาน 12 ปีแล้ว มีการชำรุด ใช้งานไปก็เกรงว่าจะตกใส่พนักงาน รวมถึงเผาไม่มีประสิทธิภาพแล้วเพราะชำรุดมาก และหากซ่อมแซม ต้องใช้งบฯ ในการซ่อม 498,290 บาท ขอถามว่า ต้องเบิกจ่ายจากค่าซ่อมแซมหมวดใด ได้แก่ หมวดค่าใช้สอย รายการค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา หรืองบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายการค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง คะ ได้แนบบัญชีรายการทรัพย์สิน มาด้วย ขณะนี้เตาเผา ชำรุด แทบจะหล่นใส่พนักงานที่ต้องเผาขยะทุกวัน

ถามโดย : ภรธญานิษฐ์เดชานันทิพัฒน์ ( oat0918@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 18:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 02-241-9000 ต่อ 1524 และ 1528 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 21/03/2566 เวลา 15:33 ]