สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087695

    การหยุดปฏิบัติหน้าที่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ถูกศาลฯ ประทับรับฟ้องโดยไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นายก อบจ. ต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หากต้องมีคำสั่ง จะใช้กฎหมายใดเป็นแนวทาง เนื่องจากมติ ก.จ.ครั้งที่ 11/65 ใช้เพียงคำว่า "อาจ" ให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดการกระทบสิทธิบุคคลดังกล่าว จึงขอสอบถามเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป จึงขอสอบถามมาเพื่อโปรดพิจารณาตอบข้อหารือต่อไป

ถามโดย : ภควรรณวรุณโสภณ ( bhagavan129@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 16:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 3133

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/03/2566 เวลา 07:43 ]