สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087693

    การเบิกค่าตอบแทนรองนาย,เลขานายกฯกรณีนายกอบต.ยังไม่ได้แถลงนโยบาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกอบต.เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายกอบต.ได้แต่งตั้งรองนายกอบต.และเลขานุการฯ ซึ่งนายกอบต.จะแถลงนโยบายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 อยากทราบว่าจะเบิกค่าตอบแทนให้รองนายกฯ และเลขานุการฯ ได้ในวันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่ 9 มีนาคม 2566 หรือวันที่ 20 มีนาคม 2566 ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศิริพรไสยวรรณ ( pookky_siri@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 15:58 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ได้รับค่าตอบแทนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ตามข้อ 4 ของระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. 2557)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 20/03/2566 เวลา 16:51 ]