สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087689

    การเบิกจ่ายวัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กรณี น.ส. A ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่ายวัสดุภายในสำนัก/กอง เมื่อ น.ส. A ต้องการเบิกวัสดุมาใช้ สามารถลงชื่อในใบเบิกวัสดุ ทั้งช่องผู้เบิก และผู้จ่ายวัสดุได้หรือไม่

ถามโดย : sukandamadadam ( sukanda_h@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 15:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน กรุณาสอบถามมาที่กองคลัง กลุ่มงานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1129

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 17:41 ]