สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087684

    การใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีข้าราชการท้องถิ่น มี บุตร 4 คน เรียนถามว่า บุตรทั้ง 4คน จะได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลทั้ง 4 คน มั้ยครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : จำนงค์หมื่นพล ( chamnongengineering@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 14:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือกรุณาติดต่อ 0657167596

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/03/2566 เวลา 11:08 ]