สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087675

    การจ่ายขาดเงินสะสม เงินเดือน ค่าตอบแทน ตาม ข้อ 90

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วย เทศบาล ฯ มีเงินงบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายเงินเดือนพนักงาน และค่าตอบแทน ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานจ้าง ในระหว่างปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับเงินจัดสรร อุดหนุนตามห้วงเวลาที่กำหนด ส่งผลให้งบประมาณคงคลัง มีไม่เพียงพอ จึงขอสอบถามว่าเทศบาล จะสามารถจ่ายเงินสะสมตามข้อ 90 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้หรือไม่ การจ่ายขาดเงินสะสม เงินเดือน ค่าตอบแทน ตาม ข้อ 90

ถามโดย : ชวโรจน์ช่วยหนู ( lek007@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 16:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ ต้องทำขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบฯ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 13:42 ]