สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087674

    ปิดประกาศที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ขอหารือ เรื่องการปิดประกาศที่ดิน ไม่ทราบว่าต้องยื่นแบบขอปิดประกาศที่งานสำนักปลัด กองวิชาการและแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ และกองคลังเป็นมีหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียม ถูกต้องหรือไม่

ถามโดย : รัตน์จนาศิริคุปต์ ( nuu19042524@gmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 14:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 1503-1504

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 16:23 ]