สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087671

    การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลได้โอนงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ภายหลังได้มีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางใหม่ ซึ่งปรากฎว่า ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดัวกล่าว และมีการเพิ่มรายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 รายการ คือ มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720pixel หรือ 720p อยากจะทราบว่า ต้องขออนุมัติสภาเพื่อเพิ่มรายการดังกล่าว ในคำชี้แจงงบประมาณ ตามระเบียบงบประมาณฯ ข้อ 29 หรือสามารถดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ต้องนำเข้าสภา ตามระเบียบงบประมาณ ข้อ 28. ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เจนจิราสุธรรมเม็ง ( saraban_05560201@dla.go.th )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 11:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 18:33 ]