สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087670

    ใช้ ว119 เบิกจ่ายการจัดแข่งขันกีฬาได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

จะดำเนินการแข่งขันกีฬา โดยให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2564 ในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถทำการจัดซื้อตามหนังสือ ว119 ได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ระบุ ระเบียบที่ยกเว้น

ถามโดย : ศุภลักษณ์ประคำมา ( ped2407@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 10:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่ซำ้กับรหัส CC087655 และเป็นคำถามเกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 11:43 ]