สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087669

    การเบิกค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการเลือกตั้ง อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ขอปรึกษาครับ กรณีผอ.กกตท้องถิ่น ได้แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน ในหน่วยงาน เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น กรณีผู้ตรวจฏีกาการเบิกจ่ายในการเลือกตั้ง สามารถเบิกค่าตอบแทน ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลำดับที่6 ได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 2403:6200:8860:caa1:ed91:9cb6:e354:8438.  [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 09:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ผู้ถาม ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือโทร สายด่วน กกต. 1444 เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยที่ออกระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้ายระเบียบฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย และระเบียบ ขอให้ผู้สอบถามติดต่อ กกต. ตามช่องทางข้างต้น

ตอบโดย : กต. ประสานโดย : กต. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 10:13 ]