สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087666

    การขอคืนหลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > กลุ่มตรวจสอบภายใน

ในการขอคืนหลักประกันสัญญา ต้องรอหนังสือขอคืนหลักประกันจากผู้รับจ้างก่อนหรือไม่

ถามโดย : ApiradeeChalearmmit ( a.pira.dee01@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 17:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ว่า "ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้คำประกัน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 107 (2) หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกินวันที่ 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว" โดยระเบียบฯ ข้อ 170 (2) ไม้ได้กล่าวถึงการรอหนังสือขอคืนหลักประกันแต่อย่างใด แต่ได้มีหนังสือหารือเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/39563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้กล่าวถึงการหารือเกี่ยวกับหนังสือขอคืนหลักประกัน โดยได้กล่าวไว้ถึงการพิจารณาเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 สามารถติดต่อกับคู่สัญญาได้ และกรณีที่ 2 ไม่สามารถติดต่อกับคู่สัญญาได้ ซึ่งไม่ทราบว่าหน่วยงานของท่านเป็นกรณีใด แต่อย่างไรก็ตาม ได้แนบหนังสือหารือเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญา ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของท่านสามารถนำหนังสือดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินการคืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาต่อไป

ตอบโดย : กตภ. ประสานโดย : กตภ. ( 02-241-9000 ต่อ 1312 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 16:34 ] เอกสารแนบ