สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087657

    ค่าการแสดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน.....พ.ศ.2564

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ขอสอบถาม ค่าการแสดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน.....พ.ศ.2564 ข้อ 13 (4) ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง เช่น ค่าแต่งกาย ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการแสดง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด กรณีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดง ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละสองร้อยบาทต่อคนต่อวัน *****กรณีนี้สามารถจัดซื้อผ้าขนหนู ตุ๊กตา มอบให้ผู้ที่มาแสดง แทนการจ่ายค่าตอบแทนสองร้อยบาท ได้หรือไม่ ขอย้ำครับถามว่า ได้หรือไม่ ขอให้ตอบตรงประเด็น

ถามโดย : นวพลย่องเส้ง ( ed.prakob@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 15:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 02 2419000 ต่อ 5326

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 10:56 ]